Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-24 ze dne 8. 12. 2021

14.12.21

Souhrn usnesení č. 24/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 8. 12. 2021

 

807/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 8. 12. 2021.

 

 

808/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

odpis nevymahatelných pohledávek v rámci hospodářské činnosti města Vysokého Mýta roku 2021, včetně způsobu odpisu, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 31.3.2022.

                                                                                                                     

809/21

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru obrazu od Radky Benešové do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 10. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

810/21

Rada města schvaluje

návrh na koupi souboru šesti kreseb malíře Jana Rusňáka za částku 2 000,- Kč. Pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 10. 12. 2021                                                                                               

 

 

811/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje

výstupy z procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto – Střednědobý plán sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2022 – 2024

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  15. 12. 2021

 

 

812/21

Rada města schvaluje

uzavření „Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města Vysoké Mýto“ s Elektrárnou Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                                                            

813/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.10-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2021

 

                                                                                                                                                                           

814/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4508-105/2021 označeného jako parc. č. 4064/8 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto od Ing. Jana Svobody, trvale XX, za kupní cenu ve výši 11.700 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.12.2021

 

 

815/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023135/VB/06, Vysoké Mýto, Vanice, č.p. 24 – nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 189/4 a 186/1 v k.ú. Vanice. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.400 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

                                                                                                                                 

 

816/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378 na užívání části pozemku p. č. 1690/1 v k. ú. Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 v místě dle žádosti ve dnech od 11.12.2021 do 13.12.2021 za účelem prodeje vánočních stromků.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                         

817/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 110 ze dne 03.03.1992 mezi městem Vysokým Mýtem a Jaroslavem Bouškou, IČ 11120363, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu do 28.02.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

818/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností KAVOSTAV s.r.o. Vysoké Mýto, IČ 28791193 na užívání ocelové montované haly na pozemku p. č. 1922/2 v ulici Pivovarská v k. ú. Vysoké Mýto za účelem skladování stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu od 16.12.2021 do 28.02.2022. Nájemné za celé období bude činit 4 167 Kč + aktuální základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:ihned                                                                                                                                                                                                                                 

 

819/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o výpůjčce se společností Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092 na část pozemku parc. č. 4664/2 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 260 m2 při splnění podmínek stanovených architektem města. Účel výpůjčky: školní zahrada pro žáky. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

820/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – garáže č. 4 o výměře 13,3 m2 v budově bez č. p., stojící na parc. č. 1225/5 ve dvoře u č. p. 116 v ulici Gen. Závady v katastrálním území Vysoké Mýto společnosti Šedova lékárna s.r.o., IČO 26003538, Komenského 92, Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 250 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Pokud schválený nájemce uzavření smlouvy bez závažného důvodu odmítne, bude mít možnost žádat o pronájem nemovitých věcí či nebytových prostor až po uplynutí doby 36 měsíců od data odmítnutí pronájmu."

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

821/21

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu týkajícího se užívání kopírovacího stroje Selex, vzniklého na základě smlouvy ze dne 31.10.2006 uzavřené s obcí Pustina, IČO 00279412, dohodou ke dni 31.12.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

822/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 17 uzavřené dne 29.04.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ZEVAS Vraclav a.s., IČ 64829219, kterým se v předmětu pachtu mění výměra pozemku parc. č. 10016 z původních 2 940 m2 na 5 880 m2 a výměra části pozemku parc. č. 10224 z původních 8 133 m2 na 16 221 m2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Roční pachtovné bude činit 79 300 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

823/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.12.2021

                                                                                                                                 

 

824/21

Rada města vydává

nařízení města Vysokého Mýta č. 6/2021 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

           

825/21

Rada města souhlasí

s tím, že v případě uzavření smluvního vztahu s vlastníkem na užívání části pozemku parc.
č. 1276 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře cca 140 m2, bude ve smlouvě nájemní obsažen závazek města k úhradě za užívání předmětné části pozemku za období ode dne nabytí vlastnictví současným vlastníkem do započetí smluvně sjednaného nájemního vztahu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned po schválení nájemní smlouvy                                             

 

 

826/21

Rada města odkládá

přednostní přidělení bytu pro paní XX, nar. XX.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned po obdržení informací OSZ

                                                                                                         

 

827/21

Rada města schvaluje
přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie - Program EFEKT II. pro rok 2021 na realizaci projektu „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto - 3. etapa.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

828/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo    v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212 na projekt „Zajištění potravinové obslužnosti           v Domoradicích“, ve výši 212.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo        usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 12. 2021

                                                                                                                                                                            

829/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. I.    poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2022 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 1 019 569 Kč na projekt Provoz Muzea českého karosářství.
  2. II.   uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 12. 2021                                                                                                                                               

 

 

830/21

Rada města schvaluje

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021                                                                                               

 

 

831/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 25.620 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

                                                                                                                                 

832/21

Rada města schvaluje

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

833/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 64.344 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022                                                                                                

 

 

834/21

Rada města schvaluje

Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

835/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 99.425 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

 

836/21

Rada města schvaluje

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

837/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 9.600 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

                                                                                                                                 

 

838/21

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

839/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 79.356 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

                                                                                                                                 

840/21

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                         

841/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 82.728 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

                                                                                                                                

842/21

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

843/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 4.752 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

                                                                                                                                 

844/21

Rada města schvaluje

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

                                                                                                                                 

 

845/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 12.360 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

                                                                                                                                 

846/21

Rada města schvaluje

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

847/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 22.756 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022

 

                                                                                                                                 

848/21

Rada města schvaluje

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022, odpisový plán na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

849/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 58.706 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2022.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2022