Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-23 ze dne 24.11.2021

30.11.21

Souhrn usnesení č. 23/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 24. 11. 2021

 

 

753/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 24. 11. 2021.

                                                                                              

 

754/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie ze zdrojů Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o., podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona č.458/2000 Sb. mezi Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., ul. Pražská č.p.53/II, Vysoké Mýto, IČ:25968726 a městem Vysoké Mýto, ul. B. Smetany č.p.92, Vysoké Mýto, IČ:00279773, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: do 31.12.2021.

                                                                                                                                 

 

755/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie ze zdrojů Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o., podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona č.458/2000 Sb. mezi Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ:25968726 a městem Vysoké Mýto, IČ:00279773 a BKN spol. s r.o, ul. Vladislavova č.p.29/I, Vysoké Mýto, IČ:15028909, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: do 31.12.2021.

                                                                                                                                 

 

756/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie ze zdrojů Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o., podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona č.458/2000 Sb. mezi Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ:25968726 a městem Vysoké Mýto, IČ:00279773
a Společenstvím vlastníků domu č.p.773, Náměstí Naděje, Vysoké Mýto, IČ:09759166
a Společenstvím vlastníků domu č.p.774, Náměstí Naděje, Vysoké Mýto, IČ:09759328
a Společenstvím vlastníků domu č.p.775, Náměstí Naděje, Vysoké Mýto, IČ:09760261,
dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: do 31.12.2021.

 

                                                                                                                                 

757/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.125 v DPS Litomyšlská paní Chadimové Zdeňce, nar. XX, bytem XX, na 3 roky do 31.12.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

758/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 220 v DPS Litomyšlská paní Drábkové Vlastě, nar. XX, bytem XX, na 3 roky do 31. 12. 2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

759/21

Rada města bere na vědomí

žádost oblastního spolku ČČK.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

760/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Burešem Jakubem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.11.2021 do 31.10.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                                                            

 

761/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 453 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Galbavým Miloslavem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.11.2021 do 31.10.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                                                            

 

762/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 4 v ul. Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Balážem Miroslavem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou ½ roku, tedy od 01.10.2021 do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

763/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Fišerovou Klárou (nar. XX) a Malečkem Lukášem (nar. XX), trvale XX, na dobu určitou 3 roky, tedy od 01.12.2021 do 30.11.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

764/21

Rada města neschvaluje

udělení výjimky z podmínek pro zařazení do výběrového řízení uvedených ve Směrnici č. 4/2020, Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví, spoluvlastnictví města Vysokého Mýta – byty s předplaceným nájemným, pro paní Jaroslavu Šimkovou, nar. XX.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

765/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s  Výchovným ústavem Brandýs nad Orlicí, IČ: 49314904 na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.02.2022 do 31.01.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

766/21

Rada města souhlasí

s návrhem, aby pan Miroslav Horváth, nar. XX i nadále užíval byt č. 21 v č.p.716 v ul. Prokopa Velikého. Nájemní smlouva by se s panem Horváthem uzavírala vždy na 1 rok (v případě splnění podmínek pro uzavření nové nájemní smlouvy daných Směrnicí č. 4/2020) do doby jeho umístění v odpovídajícím sociálním zařízení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

767/21

Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o účtu termínovaný vklad na dobu určitou mezi městem Vysokým Mýtem a Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: Ihned

 

                                                                                                                                 

768/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.10-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2021

                                                                                                                     

 

769/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.5-2021 konaného dne 22.11.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                    

770/21

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, na rok 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

771/21

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu organizace Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, na rok 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                         

 

772/21

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, za II. pololetí roku 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

773/21

Rada města schvaluje

vyhlášení Programů podpory v oblasti kultury, v oblasti spolupráce s partnerskými městy, v oblasti sportu, v oblasti školství, v oblasti životního prostředí, v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2022, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

                   vedoucí odboru životního prostředí

                   vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 01. 12. 2021

 

 

774/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 12 821 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v       roce 2022 (provoz Šemberova divadla, městské knihovny a M-klubu).

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 12. 2021

                                                                                                                                 

 

775/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 5 178 000 Kč, na provoz a činnost Městské galerie a Informačního centra v roce 2022.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

776/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 1 785 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2022.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 12. 2021

 

                                                                                                                                 

777/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Základní škola Jiráskova 317, Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro – II. etapa“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy KBT elektronik s.r.o., IČO 46509020, Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 2.423.495,12 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

778/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik s.r.o., IČO 46509020, Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „Základní škola Jiráskova 317, Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro – II. etapa“ za nabídkovou cenu 2.423.495,12  Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 12. 2021                                                                                               

 

 

779/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „ZŠ Javornického - revitalizace hřiště“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Umělky s.r.o., IČO 04776763, Fučíkova 909/19, 628 00 Brno za nabídkovou cenu 1.083.975,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

780/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Umělky s.r.o., IČO 04776763, Fučíkova 909/19, 628 00 Brno jako dodavatelem akce „ZŠ Javornického - revitalizace hřiště“ za nabídkovou cenu 1.083.975,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 12. 2021                                                                                               

 

 

781/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ELESTAV s.r.o., IČO 25993046, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 1.623.711,80 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

782/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ELESTAV s.r.o., IČO 25993046, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“ za nabídkovou cenu 1.623.711,80 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 12. 2021                                                                                               

  

 

783/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku – akce „Vysoké Mýto ‐ komplexní předcházení vzniku odpadu“ v části II. (zvýšené záhony - kompostéry). Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, Sídlo: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 15050114 za nabídkovou cenu 686.108,-Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

784/21

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy s firmou TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, Sídlo: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 15050114 jako dodavatelem akce: „Vysoké Mýto ‐ komplexní předcházení vzniku odpadu“ v části II. (zvýšené záhony - kompostéry) za nabídkovou cenu 686.108,-Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 12. 2021                                                                                               

 

 

785/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 s firmou AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, Mírové nám. 133, 566 01 Ústí nad Orlicí pro akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10.12.2021                                                                                                  

 

 

786/21

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Michala Zimy a Dagmar Šedové na funkci členů dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25951378.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, jednatel Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.,

Termín: 31.12.2021

 

                                                                                                                                      

787/21

Rada města jednající jménem města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378 jmenuje

s účinností od 01.01.2022 Mgr. Jiřího Plháka, nar. XX, JUDr. Libora Poláčka,
nar. XX, do funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.,
IČ: 25951378.

                                                                                           

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, jednatel Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.,

Termín: 31.12.2021

                                                                                                                               

 

788/21

Rada města schvaluje

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.05.2020 s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČO: 25968726, jehož obsahem je změna Přílohy č. 3 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 10.12.2021                                                                                                             

                                                                                                                                 

 

789/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností virunga s.r.o., IČ 06368816 dne 04.12.2021 na západní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem umístění prodejních stolků s potravinářskými produkty dovezenými z Afriky. Poplatek bude stanoven dle Obecné závazné vyhlášky č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

790/21

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě smlouvy č. 491 o nájmu části pozemku ze dne 01.11.2004 uzavřené s manželi Víchovými, bytem XX, dohodou ke dni 30.11.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

791/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 777 ze dne 19.07.2021 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Ing. Pavlem Pinkasem, PhD., nar. XX, kterým se mění doba nájmu z 10 na 12 let.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

792/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě č. 21 uzavřené dne 17.12.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým se v předmětu pachtu nahrazuje 1/2 pozemku parc. č. 4673/12 v k. ú Vysoké Mýto celým pozemkem parc. č. 4673/12 v k. ú. Vysoké Mýto. Roční pachtovné bude činit 283 330 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                   

793/21

Rada města schvaluje

prodej níže uvedených movitých věcí společnosti WEKUS spol. s r.o., IČ: 25013831 za celkovou kupní cenu 922.572Kč. Ke kupní ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.

 

793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

794/21

Rada města schvaluje

prodej níže uvedených movitých věcí společnosti Energy financial group a.s., IČ: 05235472 za celkovou kupní cenu 93.160Kč. Ke kupní ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.

 

794 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

795/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. koupi pozemku parc. č. 4214/49 a podílu ve výši ¼ na pozemku parc. č. 4214/55, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 145.000 Kč,
  2. uzavření Kupní smlouvy č. j.  UZSVM/HUO/5798/2021-HUOM za účelem koupě pozemku parc. č. 4214/49 a podílu ve výši ¼ na pozemku parc. č. 4214/55, vše obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.12.2021

 

                                                                                                                                

796/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021869/VB/02, Vysoké Mýto, Kpt. Jaroše, parc. 2903/143 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 2903/2 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4515-584/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

                                                                                                                                 

 

797/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021092/VB/2, Vysoké Mýto, Vinice, E54 – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5060 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4506-14679/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

                                                                                                                                 

 

798/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021255/VB/1, Vysoké Mýto, Pražská – 244 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 274/1, 4790, 4807 a 4808/5 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4492-410/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

 

                                                                                                                                 

799/21

Rada města schvaluje

záměr směnit část pozemku parc. č. 4014/18 orná půda v geometrickém plánu č. 4539-138/2021 označenou jako díl „a“ o výměře 1011 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví města Vysokého Mýta, za pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4539-138/2021 označené jako parc. č. 4014/55 orná půda o výměře 322 m2, parc. č. 4014/56 orná půda o výměře 366 m2, parc. č. 4014/57 orná půda o výměře 228 m2 a parc. č. 4014/58 orná půda o výměře 95 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví Bc. Radovana Kučery. Pozemek parc. č. 4014/18 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

800/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 4014/18 orná půda v geometrickém plánu č. 4539-138/2021 označené jako díl „a“ o výměře 1011 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví města Vysokého Mýta, za pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4539-138/2021 označené jako parc. č. 4014/55, 4014/56, 4014/57 a 4014/58, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví Bc. Radovana Kučery, trvale bytem XX.  Dodání nemovité věci je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.    

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.12.2021

 

                                                                                                                                 

801/21

Rada města schvaluje

záměr směnit část pozemku parc. č. 4082/17 orná půda v geometrickém plánu č. 4508-105/2021 označenou jako díl „a“ o výměře 948 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví města Vysokého Mýta, za pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4508-105/2021 označené jako parc. č. 4061/14 trvalý travní porost o výměře 58 m2, parc. č. 4062/2 trvalý travní porost o výměře 297 m2, parc. č. 5162/14 vodní plocha – tok přirozený o výměře 67 m2 a část pozemku parc. č. 4082/18 orná půda v geometrickém plánu č. 4508-105/2021 označenou jako díl „b“ o výměře 210 m2, za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4509-104/2021 označený jako parc. č. 4014/53 orná půda o výměře 94 m2 a za pozemek parc. č. 4013/12 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 222 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví Zemědělsko obchodního družstva Zálší, IČ 00131725. Pozemek parc. č. 4082/17 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

802/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 4082/17 orná půda v geometrickém plánu č. 4508-105/2021 označené jako díl „a“ o výměře 948 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví města Vysokého Mýta, za pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4508-105/2021 označené jako parc. č. 4061/14, 4062/2, 5162/14 a část pozemku parc. č. 4082/18 orná půda v geometrickém plánu č. 4508-105/2021 označenou jako díl „b“ o výměře 210 m2, za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4509-104/2021 označený jako parc. č. 4014/53 a za pozemek parc. č. 4013/12, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví Zemědělsko obchodního družstva Zálší, IČ 00131725. Dodání nemovité věci je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.    

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.12.2021

                                                                                                                                 

 

803/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory – sál, vestibul, zádveří a sociální zařízení o celkové výměře 189 m2 v budově č. p. 74, tvořící součást pozemku st. p. č. 9/2 v k. ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

804/21

Rada města bere na vědomí

uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu na období od 01.11.2021 do 31.12.2022 se společností ČEZ ESCO, a.s., IČ 03592880.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

805/21

Rada města jmenuje

členkou komise pro občanské záležitosti Rady města Vysokého Mýta paní Jitku Kočovou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

                                                                                  

806/21

Rada města schvaluje

odměnu pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned