Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2012-21 ze dne 20.10.2021

25.10.21

Souhrn usnesení č. 21/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 20.10.2021

 

678/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20. 10. 2021.

 

                                                                                                                                 

679/21

Rada města schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV/21/70918 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

680/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové změny TS  č. 4/2021.

 

Zodpovídá: Ing.Svatoš - ředitel TS

Termín: 10.11.2021

                                                                                                                     

 

681/21

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období 2021/2022.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš – ředitel TS

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

682/21

Rada města souhlasí
s umístěním kogenerační jednotky v kotelně Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě dle předložené studie proveditelnosti.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš – ředitel TS

Termín: ihned

 

 

683/21
Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.4-2021 konaného dne 18.10.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2021

                                                                                                                                 

 

684/21

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č. 8-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned


                                                                                                                     

685/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č. 9-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2021

 

                                                                                                                                 

686/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.09.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2021

 

                                                                                                                                 

687/21

Rada města schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. P2/2021 mezi městem Vysokým Mýtem a Ing. Zdeňkem Nejezchlebem, IČ: 73668699, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2021

 

                                                                                                                                 

688/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z I. etapy rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021, na obnovu kulturní památky-dům č. p. 211, rejstř. č. ÚSKP 21202/6-4394 v celkové výši 150 000, - Kč.

 

Termín:  10.11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                 

 

689/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 51/21 ze dne 21.4.2021

 

Termín:           10.11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                 

690/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 99/21 ze dne 23.6.2021

 

Termín:           10.11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                 

 

691/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města 95 000 Kč na výměnu výplní fasádních otvorů - I. etapa, měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín:           10. 11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                 

692/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2020/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „očištění a zajištění oltáře spočívající ve schválených pracích viz. rozhodnutí SPP, restaurování nástěnných maleb nad oltářem Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“ ve výši 380.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 53.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 10.11.2021

 

                                                                                                                                 

693/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2021/OSU-SPP s vlastníky nemovitosti p. Janou Kroulíkovou, XX, p. Radko Ptáčníkem, XX a Mgr. Jaroslavem Kučerou, XX, jako příjemci dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům, č. p. 211, ul. Komenského, Vysoké Mýto, rejstř. č. ÚSKP 21202/6-4394, parc. č. 1290 v k. ú. Vysoké Mýto. Akce „výměna výplní fasádních otvorů – I. etapa “ ve výši 380.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 (230.000 program regenerace MPZ a MPR, 150.000 Kč rezerva programu regenerace MPZ a MPR) a 95.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 10.11.2021

 

                                                                                                                                   

694/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku č.4289/130 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zeleně – ochranná a izolační – ZO“ na plochu zastavitelnou s funkčním využitím „Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín:           10.11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                                                            

 

695/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemků č. 4010 a č. 4011 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zeleně – ochranná a izolační – ZO“ na plochu zastavitelnou s funkčním využitím „Plochy bydlení – rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín:           10. 11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                                                            

 

696/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku č. 3337 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně – NZs“ na plochu zastavitelnou s funkčním využitím „Plochy rekreace – rekreace individuální – RI“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 10. 11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                                                            

 

697/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemků č. 1690/37, 1690/60, 1690/61 a 1690/62 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy občanské vybavenosti – sportovní a tělovýchovná zařízení – OS“ na plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení – v bytových domech – BH“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 10. 11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

698/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 10292 a p.č. 10293 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělsky obhospodařované půdy – NZ“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy smíšené výrobní – VS“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín: 10. 11. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování                  

 

 

699/21

Rada města schvaluje

čerpání rezervního fondu Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace a Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předložených žádostí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

700/21

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na zakázku Výběr pojistitele města Vysokého Mýta, kterou na základě výsledků hodnotící komise podal uchazeč: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

                                                                                                                       

701/21

Rada města schvaluje

uzavření Pojistné smlouvy č. 0519699018 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

702/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1177/2, 1515/3, 4819/1, 4866, 4867, 4870, 4871, 4875/7 a 4920/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Gen. Svatoně, číslo stavby: 54650“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD s.r.o., IČ 26001187, se sídlem Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, číslo zakázky 20/102.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

 

                                                                                                                                 

703/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 54650_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1177/2, 1515/3, 4819/1, 4866, 4867, 4870, 4871, 4875/7 a 4920/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Gen. Svatoně, číslo stavby: 54650“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

 

                                                                                              

704/21

Rada města schvaluje

záměr směnit podíl ve výši 468/1000 z celku na pozemcích parc. č. 4643/117, 4643/118 a 4643/121 a podíl ve výši 468/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 778 stojící na pozemku parc. č. 4643/118, podíl ve výši 468/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 779 stojící na pozemku parc. č. 4643/117 a byt č. 538/3 vymezený v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 537, 538, byt. dům, na parcele 1060, s podílem 1/8 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podíl ve výši 532/1000 z celku na pozemcích parc. č. 4643/26, 4643/119 a 4643/120 a podíl ve výši 532/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 776 stojící na pozemku parc. č. 4643/26 a podíl ve výši 532/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 777 stojící na pozemku parc. č. 4643/119, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví společnosti B K N , spol. s r.o., IČ 15028909. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3460 a 4894 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                        

705/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu podílu ve výši 468/1000 z celku na pozemcích parc. č. 4643/117, 4643/118 a 4643/121 a podílu ve výši 468/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 778 stojící na pozemku parc. č. 4643/118, podílu ve výši 468/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 779 stojící na pozemku parc. č. 4643/117 a bytu č. 538/3 vymezeného v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 537, 538, byt. dům, na parcele 1060, s podílem 1/8 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podíl ve výši 532/1000 z celku na pozemcích parc. č. 4643/26, 4643/119 a 4643/120 a podíl ve výši 532/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 776 stojící na pozemku parc. č. 4643/26 a podíl ve výši 532/1000 z celku na budově Litomyšlské Předměstí čp. 777 stojící na pozemku parc. č. 4643/119, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví společnosti B K N , spol. s r.o., IČ 15028909, s doplatkem rozdílu v hodnotě směňovaných věcí ve výši 223.200 Kč, který je společnost B K N , spol. s r.o. povinna uhradit městu Vysokému Mýtu. Dodání nemovité věci je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 10.11.2021

                                                                                                                                 

 

706/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 4276/7 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 10.11.2021

 

                                                                                                                                 

707/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 669/21 ze dne 13.10.2021

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

708/21

Rada města svěřuje

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o nákupu zemního plynu a elektřiny, a to na dodávky na období od 01.11.2021 do 31.12.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

709/21

Rada města neschvaluje

prodloužení doby nájmu z 10 na 30 let u nájemních smluv na část pozemku parc. č. 4289/1 v k. ú. Vysoké Mýto s vlastníky staveb.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

710/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 777 ze dne 19.07.2021 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Ing. Pavlem Pinkasem, PhD., nar. XX a k nájemní smlouvě č. 773 ze dne 17.12.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Milanem Vávrou, nar. XX, kterým se doba nájmu mění z 10 let na 12 let."  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                              

711/21

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Křesťanskou misií z.s. IČ: 26537966 dne 30.05.2021 na pronájem nebytových prostorů č. 101, 102, 103, 104 a 105 v budově č.p.156 v ul. Husova dohodou ke dni 31.10.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

712/21

Rada města schvaluje

vyřazení akcí dle předloženého seznamu z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2021

 

                                                                                                         

713/21

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vysoké Mýto na projekt „Zrestaurování čtyř dekoračních prvků průčelí fasády sokolovny na objektu čp. 55 Tyršovo nám“ na rok 2021 v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 38.000,- Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30. 11. 2021