Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-19 ze dne 29.09.2021

04.10.21

Souhrn usnesení č. 19/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 29.09.2021

 

 

630/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 29.09.2021.

                                                                                                                                      

 

631/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., pro Mateřskou školu Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), na zakoupení didaktických pomůcek pro podporu rozvoje polytechnické výuky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

632/21
Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od firmy KON FIN, s.r.o., pro Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 6.000,- Kč (slovy šest tisíc korun českých), na podporu činnosti.


Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

 

 

633/21

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita elektrická energie v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                            

634/21

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita zemní plyn v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

635/21
Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 674 mezi městem Vysokým Mýtem a organizací Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 71294791, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 494 554,40 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového
Termín: ihned

 

 

636/21                                                                                                                                  

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671                                  za účelem uspořádání prodejní akce „Kujebazar“ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 01.10.2021 a 08.10.2021. Žadatel je osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

637/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022907/VB/01, V. Mýto, Přem. Otakara II. č.p. 193 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4785 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2021                                                                                                 

 

 

638/21

Rada města souhlasí,

jako vlastník pozemků parc. č. 1182/2 a 1182/3 v k.ú. Vysoké Mýto a jako vlastník místní komunikace nacházející se na předmětných pozemcích, s umístěním sjezdu a napojením na místní komunikaci ul. Prokopa Velikého p.p.č. 1182/2 z p.p.č. 1179 přes p.p.č. 1182/3 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

  

639/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto - 3.etapa“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ECO LED veřejné osvětlení s.r.o., IČ: 29146411, Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, za nabídkovou cenu 2.844.618,82 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                 

640/21

Rada města

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ECO LED veřejné osvětlení s.r.o., IČ: 29146411, Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, jako dodavatelem akce: „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto - 3.etapa“, za nabídkovou cenu 2.844.618,82 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 10. 2021

                                                                                              

 

641/21
Rada města schvaluje

zajištění finančních prostředků na realizaci akce „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto - 3. etapa“ nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce.


Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města
Termín: ihned
                                                                                                                                 

 

642/21

Rada města schvaluje
podání žádosti o dotaci z IROP specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ v rámci výzvy č. 101 na realizaci projektu „Zvýšení kvality pečovatelské služby ve Vysokém Mýtě.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.09.2021

 

                                                                                                                                

643/21

Rada města bere na vědomí

sdělení starosty o výsledku otevírání obálek pro výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378. 

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned                                                                                               

 


644/21

Rada města jmenuje

výběrovou komisi pro výběr uchazeče do funkce jednatele/jednatelky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ 25951378, ve složení dle předloženého návrhu. 

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned