Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-18 ze dne 15.09.2021

20.09.21

Souhrn usnesení č. 18/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 15.09.2021

 

 

605/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15.09.2021.

                                                                                                                                      

 

606/21

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Kal-Ha s.r.o. na projekt „POMÁHAT JE V MÓDĚ ANEB MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PRO KLÁRKU“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

607/21

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 15.000 Kč od Šedova lékárna s.r.o., IČ 26003538, se sídlem Komenského 92, 566 01 Vysoké Mýto. Finanční dar je určen na veřejnou zeleň.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

608/21

Rada města nesouhlasí

se změnou uznatelných výdajů v Programu podpory v oblasti životního prostředí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

609/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2021 ze dne 8. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou Terchostav spol. s r.o., Novinsko 47, 533 41 Neratov, IČ: 08264694 pro akci „ZŠ Javornického I. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 09. 2021

 

 

610/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 27/ORM/2021 ze dne 24. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou První stavební Chrudim a.s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim, IČ: 46504621 pro akci „ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 09. 2021

                                                                                                                                      

 

611/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 31/ORM/2021 ze dne 14. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 s firmou DUPA systém s.r.o. se sídlem Hrušová 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 288860268 pro akci „MŠ Slunečná – rekonstrukce ZTI“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 09. 2021

        

                                                                                                                              

612/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce, „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa ˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy AGILE spol. s r.o., IČO 15030741, Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí za nabídkovou cenu 12.098.058,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                                     

613/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., IČO 15030741, Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí jako dodavatelem akce: „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa ˮ za nabídkovou cenu 12.098.058,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 09. 2021

                                                                                                                                      

 

614/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 554 v ul. U Staré zastávky ve Vysokém Mýtě s manžely Hottmarovými Lubošem, nar. xx a Věrou, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok, od 01.10.2021 do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

615/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 772 v ul. nám. Naděje ve Vysokém Mýtě s Ing. Danielem Janíkem, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Janík nadále zaměstnancem společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

616/21

Rada města neschvaluje

po uvolnění bytu č. 705 v č.p.156 v ul. Husova přidělit tento byt přednostně paní Giňové Nataše, nar. xx a Bykarovi Ernestu, nar. xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

617/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 703 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Bykarem Marianem, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

618/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 715 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Giňové Jeniffer, nar. xx, bytem xx a Balážovi Pavlu, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

619/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020320/VB/2, Vysoké Mýto, Domoradice, 3x RD - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 255/12 a 255/16 v k.ú. Domoradice a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 156-337/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.600 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2021

     

                                                                                                                                 

620/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi firmou SUPER WASH s.r.o., IČO 63482380, jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4864/4 a 4865 v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění přípojek a přeložek inženýrských sítí v rámci stavby „OBCHODNÍ AREÁL, HUSOVA UL. č.p. 452, SAMOOBSLUŽNÉ MYCÍ BOXY VYSOKÉ MÝTO na p.p.č. 1515/175 k.ú. Vysoké Mýto“. Umístění přípojek a přeložek bude zpoplatněno dle usnesení rady města č. 783/18 ze dne 05.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2021

                                                                                                                                      

 

621/21

Rada města schvaluje

záměr prodat společnosti TOMIL s.r.o., IČO 25281470, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4527-6/2021 označený jako parc. č. 1522/102 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 85 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1522/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

622/21

Rada města odkládá

projednání žádosti pana Ivo Beneše o zřízení vjezdu v ul. Prokopa Velikého do doby po projednání žádosti v dopravní komisi.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: nejbližší schůze RM po jednání dopravní komise

                                                                                                                                      

 

623/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Bartošem, nar. xx, bytem xx na část pozemku parc. č. 4664/24 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 170 m2. Účel využití: zahrada. Roční nájemné bude činit 5 100 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

624/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s manželi Ing. Jiřím Boubínem, nar. xx a Janou Boubínovou, nar. xx, oba bytem xx na část pozemku parc. č. 4664/24 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 186 m2. Účel využití: zahrada.  Roční nájemné bude činit 5 580 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

625/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem Promejto, z.s., IČ 03623050 za účelem umístění 3 ks výstavních panelů v době 24.09.2021 do 04.10.2021 jako upoutávku na Den architektury 2021. 1 ks bude umístěn na části pozemku p. č. 4877 na chodníku v ulici Generála Závady, 1 ks na části pozemku p. č. 4816 na chodníku u křižovatky ulic Komenského a Pražská v místech dle přiloženého zákresu a 1 ks na části pozemku p. č. 4784 na východní části nám. Přemysla Otakara II., vše v k. ú. Vysoké Mýto.  Akce je podpořena dotací města Vysokého Mýta, je tedy osvobozena od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

626/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o umístění a provedení stavby ze dne 02.06.2021 uzavřené s Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, na akci „AUTODROM – MODERNIZACE 2020, VYSOKÉ MÝTO“ spočívající v doplnění pozemku parc. č. 4288 v k.ú. Vysoké Mýto do dohody.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2021

                                                                                                                                      

 

627/21

Rada města schvaluje

výpůjčku pozemku p. č. 1224 a budovy č. p. 383 v ulici Gen. Závady, tvořící součást pozemku p. č. 1222 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem odborné akce v rámci Dne architektury 2021 v termínu od 30.09.2021 do 04.10.2021 spolku Promejto, z.s., IČ: 03623050 za podmínky, že vypůjčitel zajistí z důvodu bezpečnosti zákaz vstupu veřejnosti do předmětu výpůjčky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

628/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.7-2021 ve znění doplňku č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2021

                                                                                                                                      

 

629/21

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na pozici ředitele městských lesů ve složení Ing. František Jiraský, Ing. Martin Krejza, Bc. Radka Kutnarová.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned