Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-17 ze dne 01.09.2021

07.09.21

Souhrn usnesení č. 17/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 01.09.2021

 

 

581/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 01.09.2021.

                                                                                                                                      

 

582/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na Dofinancování služby Azylový domů pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě pro rok 2021, ve výši 110 tis Kč (jednostodeset tisíc korun českých),
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 30. 09. 2021

       

                                                                                                                               

583/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2021

            

                                                                                                                          

584/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č.7-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2021

 

 

585/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.3-2021 konaného dne 25.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2021

 

 

586/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ve výši 15.000,- Kč na projekt „Mezioborový workshop (A4 UMPRUM, Socionaut, FSV UK) Vysoké Mýto R35 Litomyšl a přednášky“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

587/21

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Oblastní charitu Pardubice na projekt „Podpora domácí specializované hospicové péče“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

588/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru Vysokomýtské nemocnici, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, ve výši 50.000 Kč na vybudování Očkovacího místa ve Vysokomýtské nemocnici.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 09. 2021

 

 

589/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto - 3. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 09. 2021

 

                                                                                                                                      

590/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce, „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věžeˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy PARIO s.r.o., IČ: 25288555, se sídlem Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové za nabídkovou cenu 6.838.448,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

              

                                                                                                                        

591/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou PARIO s.r.o., IČ: 25288555, se sídlem Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové jako dodavatelem akce: „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věžeˮ za nabídkovou cenu 6.838.448,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 09. 2021

                                                                                                                                      

 

592/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021123/VB/1, Vysoké Mýto, Prokopa Velikého – 1690/1 knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4664/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4477-223/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2021

                                                                                                                                      

 

593/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2008, prodej podílů na níže uvedených bytových jednotkách včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích Stavebnímu bytovému družstvu Horizont, IČO 25952617, za kupní cenu ve výši 446.727 Kč. Jedná se níže uvedené podíly na bytových jednotkách:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 35/100 na bytové jednotce č. 512/5 s podílem na spol. částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  304/1000, nacházející se v budově čp. 512, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemku parc. č. 821, včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího bytové jednotce na společných částech domu čp. 512 a pozemku parc. č. 821 tak, jak je shora uveden, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,
  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 393/1000 na bytové jednotce č. 505/5 s podílem na spol. částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  315/1000, nacházející se v budově čp. 505, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemku parc. č. 799, včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího bytové jednotce na společných částech domu čp. 505 a pozemku parc. č. 799 tak, jak je shora uveden, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,
  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních  345/1000 na bytové jednotce č. 504/5 s podílem na spol. částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  319/1000, nacházející se v budově čp. 504, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemku parc. č. 800, včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího bytové jednotce na společných částech domu čp. 504 a pozemku parc. č. 800 tak, jak je shora uveden, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,
  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních  51/100 na bytových jednotkách:

-     č. 517/10 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  805/10000,

-     č. 518/10 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  1070/10000,

nacházejících se v budově čp. 517, 518, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemcích parc. č. 815 a 816, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 517, 518 a pozemcích parc. č. 815 a 816 tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,

  • - spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních  495/1000 na bytové jednotce č. 510/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru 70/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 486/1000 na bytové jednotce č. 510/8 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  79/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 485/1000 na bytové jednotce č. 511/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  79/1000,

nacházejících se v budově čp. 510, 511, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemcích parc. č. 813 a 814, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 510, 511 a pozemcích parc. č. 813 a 814 tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,

  • - spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 466/1000 na bytové jednotce č. 506/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru 73/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 468/1000 na bytové jednotce č. 507/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  82/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 466/1000 na bytové jednotce č. 507/8 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  74/1000,

nacházejících se v budově čp. 506, 507, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemcích parc. č. 811 a 812, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 506, 507 a pozemcích parc .č. 811 a 812 tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.09.2021

                                                                                                                                      

 

594/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností Máša agency s.r.o., IČ 25288881 na severní straně nám. Přemysla Otakara II. za účelem umístění výstavních panelů „DOPRAVA PARDUBICKÉHO KRAJE“ v termínu od 12.09.2021 do 12.10.2021. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

595/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022370/vb/01, Vysoké Mýto, Vinice parcela 3378/5 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5048 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2021

                                                                                                                                      

 

596/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod 1ks inv.č. 3113 – úřední deska 1500x1500mm do vlastnictví Michala Milera, IČ: 61215619, pro účely propagace Klubu deskových her Fénix, sídlícímu v budově Husova č.p. 146 ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  15.09.2021

         

                                                                                                                             

597/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod 1ks inv.č. 3113 – úřední deska 1500x1500mm do vlastnictví Autoklubu Karosa, klub v AČR, IČ 00485802, za účelem informačního servisu při pořádání závodů v areálu autodromu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  15.09.2021

          

                                                                                                                            

598/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod 1ks inv.č. 3113 – úřední deska 1500x1500mm do vlastnictví SK Stodola Vysoké Mýto, IČ: 22851836, za účelem propagace akcí klubu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  15.09.2021

                                                                                                                                      

 

599/21

Rada města schvaluje

pronájem pozemku parc.č. 229 v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků s parametry nájmu dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

600/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.09.2021

 

                                                                                                                                      

601/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.09.2021

                                                                                                                                      

 

602/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky el. energie s obcí Tisová, IČ  00573809.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

603/21

Rada města schvaluje

roční nájemné za pronajaté pozemky společnosti Šmídl Reality s.r.o., IČ 02418541, dle usnesení RM ze dne 28.04.2021 č. 257/21, ve výši 60 000 Kč + aktuální základní sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: do 30.09.2021

                                                                                                                                      

 

604/21

Rada města schvaluje

termín konání slavnostního večera u příležitosti předávání Cen města Vysokého Mýta za rok 2019 a 2020 dne 16.09.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned