Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-16 ze dne 18. 8. 2021

23.08.21

 

Souhrn usnesení č. 16/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 18.08.2021

 

538/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18.08.2021.

 

539/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2021 ze dne 8. 6. 2021 s firmou Terchostav spol. s.r.o., Novinsko 47, 533 41 Neratov, IČ: 08264694 pro akci „ZŠ Javornického I. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2021

                                                                                                                                       :

540/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 27/ORM/2021 ze dne 24. 5. 2021 s firmou První stavební Chrudim a.s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim, IČ: 46504621 pro akci „ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2021

 

541/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 24/ORM/2021 ze dne 03. 06. 2021 s firmou KBT elektronik, spol. s r.o., Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46509020 pro akci „Základní škola Jiráskova 317 Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2021

                                                                                                                                      

542/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 31/ORM/2021 ze dne 14. 06. 2021 s firmou DUPA systém s.r.o. se sídlem Hrušová 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 288860268 pro akci „MŠ Slunečná – rekonstrukce ZTI“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2021

                                                                                                                                        

543/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 30/ORM/2021 ze dne 03. 06. 2021 s firmou KBT elektronik, spol. s r.o. se sídlem Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46509020 pro akci „MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2021

                                                                                                                                      

544/21

Rada města schvaluje

přijetí dotace z OPŽP v rámci výzvy č. 144 tzv. „Velká Dešťovka“ – Prioritní osa: 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní; specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami na realizaci projektu „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

545/21

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Vladimíra Vojáčka na projekt „Rekonstrukce střešní krytiny na objektu čp. 56 v ulici Sv. Čecha“ na rok 2021 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 49.000,- Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 18. 09. 2021

                                                                                                                                      

546/21 

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Jaroslavu Landsmanovou na projekt „Replika špaletových oken na objektu čp. 106 v ulici Tůmova“ na rok 2021 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 49.000,- Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 18. 09. 2021

                                                                                                                                      

547/21

Rada města  doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS  č.3/2021.

 

Zodpovídá: Ing.Svatoš - ředitel TS

Termín: 15.9.2021

             

548/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci zařízení odsávání výfukových zplodin v garážích v budově požární stanice Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 09. 2021

                                                                                                                                      

549/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Vysokým Mýtem, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 09. 2021

                                                                                                                                      

550/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2021 pro MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61.335,-Kč na projekt „Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2021“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 15. 09. 2021

                                                                                                                                      

551/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., pro Mateřskou školu Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), na nákup didaktických pomůcek a hraček.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                       (

552/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), na zakoupení didaktických her pro podporu rozvoje polytechnické výuky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                        

553/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 202/21 ze dne 14. 04. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                        

554/21

Rada města schvaluje

podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, u Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, týkající se změny nejvyššího povoleného počtu lůžek ve školském zařízení ze stávajících 40 na 65 lůžek.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

555/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 5.488,- Kč (slovy pět tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                        

556/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ 28852150 jejímž předmětem je zapůjčení vozidla Ford Tranzit, RZ 6E1 1911, inventární číslo 11651 za účelem přestěhování části výstavy obrazů do Prahy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 24.08.2021 do 25.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

557/21

Rada města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, IČ: 70888671.

 • stůl pod PC (85x78x76cm)
 • kancelářský stůl (150x69x76cm)
 • přídavná stolová deska
 • jednací polokřeslo

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

558/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Ing. Josefem Štenclem, IČ 42914523 za účelem pořádání marketingové akce - soutěž pro školní děti na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 01.09.2021 na ploše 50 m2 v době od 8:00 hod do 18:00 hod.

 

odpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

559/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“ na východní straně nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 09.09.2021 v době od 8:00 hod do 13:30 hod. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

560/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Tomášem Zelenayem, IČ 86616978 za účelem pořádání akce MONSTER TRUCK SHOW na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě v místě dle žádosti v termínu od 26.08.2021 do 27.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

561/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 471/21 ze dne 14.07.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

562/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností LUING PYREX, spol. s r.o., IČ 64608484 za účelem pořádání akce „Rescue Days cz“ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech od 09.09.2021 od 15:00 hodin do 11.09.2021 do 20:00 hodin. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Konkrétní podmínky konání akce budou upraveny smluvně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

563/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem Dobroběh Vysoké Mýto, z.s., IČ 07759495 za účelem pořádání akce „Vysokomýtský půlmaraton“ dne 26.09.2021 v rozsahu dle žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

564/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 677 na pozemek a stavbu krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 1 362 100 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

565/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 721 na vybavení krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 136 447 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

566/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Základní školou a praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092, dne 03.09.2021 a 04.09 2021 od 7:00 hodin do 12:00 hodin za účelem pořádání akce pro děti „Pojďte si s námi hrát“ na severní straně nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Žadatel je osvobozen od poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

567/21

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s paní Věrou Trinklovou, IČ 42211492 na část pozemku parc. č. 568/2 o výměře 430 m2 v k. ú. Slatina u Vysokého Mýta za účelem provozování zemědělské činnosti (dle zveřejněného záměru, usnesení RM č. 450/21). Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v roční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 172 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

568/21

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se panem Miroslavem Horáčkem, IČ 66842484 na níže uvedené pozemkové parcely v k. ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti:  

Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
5032 ostatní plocha 47 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10170 ostatní plocha 282 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10506 travní porost 1501  
10567 ostatní plocha 385 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10670 travní porost 7 část (plocha D) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10693 vodní plocha 314 část (plocha E) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10518 travní porost 5765  
10594 ostatní plocha 94 část (plocha F) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10521 travní porost 2423  
10609 ostatní plocha 461  
10653 orná půda 24332  
10737 travní porost 390 část (plocha G) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
5026 ostatní plocha 82 část (plocha H) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
3031/30 orná půda 148 část (plocha I) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10197 ostatní plocha 18 část (plocha J) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10616 ostatní plocha 2923  
10161 orná půda 2003  
10280 ostatní plocha 551  
10302 ostatní plocha 826 část (plocha K) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10549 statní plocha 4673 část (plocha L) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
2903//96 orná půda 3168  
10455 ostatní plocha 21 část (plocha M) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10503 travní porost 941 část (plocha N) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
5015 ostatní plocha 1027 část (plocha O) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
5028 ostatní plocha 394 část (plocha P) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10276 ostatní plocha 2172 část (plocha Q) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21
10610 ostatní plocha 2123  
10618 orná půda 6044  
10656 ostatní plocha 214 část (plocha R) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.470/21

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 28 498 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

569/21

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Romana Bati na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, jednatel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

570/21

Rada města jednající jménem města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726 jmenuje

s účinností od 01.09.2021 Ing. Stanislavu Fišerovou, nar. xx, Ing. Martina Krejzu, nar. xx, PaedDr. Jiřího Podroužka, nar. xx a Bc. Ondřeje Halamu, nar. xx do funkce člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, jednatel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

571/21

Rada města schvaluje

zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Výběr pojistitele města Vysokého Mýto“ dle předloženého znění; výzva k podání nabídek bude odeslána těmto dodavatelům:

-       Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451

-       ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO: 45534306

-       Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617

-       Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 27116913

-       Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971

-       Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956.

-       Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                        

572/21

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Výběr pojistitele města Vysokého Mýta“, ve složení:

Ing. František Jiraský,

Ing. Martin Krejza,

JUDr. Libor Poláček

náhradníci: Mgr. Helena Mandíková, Jiří Kovařík, Ing. Jana Holubová.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

573/21

Rada města schvaluje

 1. nákup elektřiny a zemního plynu na Komoditní burze Praha prostřednictvím společnosti PECOSTA, a.s., IČO: 09708464.
 2. uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností se společnosti PECOSTA, a.s., IČO: 09708464.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

574/21

Rada města schvaluje

záměr prodat podíly na níže uvedených bytových jednotkách včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích Stavebnímu bytovému družstvu Horizont, IČO 25952617, a to na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2008. Jedná se níže uvedené podíly na bytových jednotkách:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 35/100 na bytové jednotce č. 512/5 s podílem na spol. částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  304/1000, nacházející se v budově čp. 512, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemku parc. č. 821, včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího bytové jednotce na společných částech domu čp. 512 a pozemku parc. č. 821 tak, jak je shora uveden, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 393/1000 na bytové jednotce č. 505/5 s podílem na spol. částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  315/1000, nacházející se v budově čp. 505, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemku parc. č. 799, včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího bytové jednotce na společných částech domu čp. 505 a pozemku parc. č. 799 tak, jak je shora uveden, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních  345/1000 na bytové jednotce č. 504/5 s podílem na spol. částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  319/1000, nacházející se v budově čp. 504, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemku parc. č. 800, včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího bytové jednotce na společných částech domu čp. 504 a pozemku parc. č. 800 tak, jak je shora uveden, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních  51/100 na bytových jednotkách:

-     č. 517/10 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  805/10000,

-     č. 518/10 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  1070/10000,

nacházejících se v budově čp. 517, 518, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemcích parc. č. 815 a 816, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 517, 518 a pozemcích parc. č. 815 a 816 tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,

 • - spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních  495/1000 na bytové jednotce č. 510/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru 70/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 486/1000 na bytové jednotce č. 510/8 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  79/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 485/1000 na bytové jednotce č. 511/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  79/1000,

nacházejících se v budově čp. 510, 511, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemcích parc. č. 813 a 814, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 510, 511 a pozemcích parc. č. 813 a 814 tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto,

 • - spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 466/1000 na bytové jednotce č. 506/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru 73/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 468/1000 na bytové jednotce č. 507/7 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  82/1000,

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 466/1000 na bytové jednotce č. 507/8 s podílem na společných částech domu a pozemku příslušejících k této bytové jednotce v poměru  74/1000,

nacházejících se v budově čp. 506, 507, část obce  Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, postaveném na pozemcích parc. č. 811 a 812, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 506, 507 a pozemcích parc .č. 811 a 812 tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

575/21

Rada města souhlasí

s řešením užívání pozemku parc.č. 229 v k.ú. Vysoké Mýto formou pronájmu tohoto pozemku od spoluvlastníků, s tím, že návrh smlouvy bude předložen na příštím zasedání rady města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

576/21

Rada města schvaluje

podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu čj. 25 Cdo 15/2021-779 ze dne 27.05.2021 prostřednictvím Matoušek a Selucká, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 08296821, dle podané nabídky ze dne 17.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                        

577/21

Rada města Vysokého Mýta navrhuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 01.10.2021.

 

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 01. 10. 2021

                                                                                                                                        

578/21     

Rada města Vysokého Mýta navrhuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje k 30.09.2021 Statut udílení Výročních cen města Vysokého Mýta, který schválilo Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 11. 11. 2020 č. usn. 152/20 v platném znění.  

 

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 30.09. 2021

 

                                                                                                                                      

579/21

Rada města Vysokého Mýta navrhuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města stanoví výši finanční odměny pro laureáty kategorie uvedené v čl. I, odst.1 písm. a), b), c) Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2021 ve výši 10.000,- Kč.

 

Zodpovídá: tajemník, vedoucí OKS

Termín: 16. 09. 2021

                                                                                                                                        

580/21

Rada města v působnosti valné hromady obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., jejímž jediným společníkem je město Vysoké Mýto, vyhlašuje

výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., se sídlem Voštice 130, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25951378, dle předloženého návrhu a podmínek výběrového řízení.

 

Zodpovídá Ing. František Jiraský

Termín: ihned