Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-14 ze dne 28.07.2021

04.08.21

Souhrn usnesení č. 14/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 28.07.2021

 

 

486/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 28.07.2021.

 

 

487/21

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy s firmou Zich a spol., s.r.o., IČ: 25267027 se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem jako dodavatelem akce: “ Vysoké Mýto ‐ komplexní předcházení vzniku odpadu“ v části I. (vratné kelímky + myčka) za nabídkovou cenu 694.500,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2021

 

 

488/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku - akce “Vysoké Mýto ‐ komplexní předcházení vzniku odpadu“ v části I. (vratné kelímky + myčka). Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Zich a spol., s.r.o., IČ: 25267027 se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem za nabídkovou cenu 694.500,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

489/21

Rada města ruší

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku - akce “ Vysoké Mýto ‐ komplexní předcházení vzniku odpadu“ v části II. (kompostéry).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

490/21

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, paní Petry Kozminské, DiS, s účinností od 01. 08. 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

         

                                                                                                                             

491/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 91.728,- Kč (slovy devadesát jeden tisíc sedm set dvacet osm korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

          

                                                                                                                            

492/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 68.600,- Kč (slovy šedesát osm tisíc šest set korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

493/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.5 v DPS Komenského 124 pro paní Vackovou Marii, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.08.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

494/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 448 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Forejtem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.07.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

495/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 796 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Bryškovými Renátou, nar. xx, trvale bytem xx a Vilémem, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou od 01.10.2021 do 31.12.2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

 

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

496/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 782 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok (od 01.07.2021 do 30.06.2022).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

       

                                                                                                                               

497/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Křemenákovými Jaroslavem (nar. xx) a Marií (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok (od 01.08.2021 do 31.07.2022).

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

 

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

498/21

Rada města souhlasí

s přidělením bytu velikosti 1+1 pro Ing. Daniela Janíka, zaměstnance Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

499/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 718 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Čihákovou Janou, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 11 v č.p.717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

         

                                                                                                                             

500/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Čihákovou Lenkou, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 9 v č.p.718 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                    

  

501/21

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.9/2021 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta – byty pro sociálně potřebné občany dle předloženého návrhu s účinností od 01.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

502/21

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů

 

V Peklovcích 447, byt č. 8, Vysoké Mýto

1. Stružinský Karel, nar. xx, bytem xx

Náhradníci: 2. Sys René, nar. xx, bytem xx

                       3. Kosina Lukáš, nar. xx, bytem xx

 

V Břízkách 776, byt č. 13, Vysoké Mýto

1. Kosina Lukáš, nar. nar. xx, bytem xx

Náhradníci: 2. Pícha Michal, nar. xx, bytem xx

                  3. Kučáková Petra, nar. xx, bytem xx

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                     

503/21

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.6-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

504/21

Rada města schvaluje

užívání pozemků p. č. 3474, 5049/1, 3353, 3355, 3356, 5049/4, 3366, 5048, 3387, 5047/2 a 3461 v k. ú. Vysoké Mýto spolkem SK Donocykl, z.s., Vysoké Mýto, IČ 26675153 za účelem konání závodů horských kol dne 05.09.2021 za podmínky, že nedojde k poškození pozemků, porostů na nich rostoucích ani komunikací a po skončení akce budou pozemky uklizené a uvedené do původního stavu. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Pořadatel akce zajistí, aby obyvatelé bydlící v sousedství trasy závodu byli o této akci s dostatečným předstihem přiměřeným způsobem informováni. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

505/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 4664/24 o výměře 170 m2 v k. ú. Vysoké Mýto vlastníku parcely č. 4664/29 za účelem užívání jako zahrady.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

506/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 4664/24 o výměře 186 m2 v k. ú. Vysoké Mýto vlastníku parcely č. 4664/25 za účelem užívání jako zahrady.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

507/21

Rada města neschvaluje

ukončení dohodou nájemního vztahu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 20.05.2021, uzavřené s panem Lukášem Chadimou, bytem J. Jiroutka 368, 533 72 Moravany.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

508/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 400/21 ze dne 09.06.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

            

                                                                                                                          

509/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností virunga s.r.o., IČ 06368816 dne 21.08.2021 na západní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem umístění prodejních stolků s potravinářskými produkty dovezenými z Afriky. Poplatek bude stanoven dle Obecné závazné vyhlášky č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

510/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019436/VB/01, Vysoké Mýto, Lipová, 210 – nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2979, 2983/1 a 5050/4 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4475-190/2021. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2021

          

                                                                                                                            

511/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022211/SOBS VB/1, Vysoké Mýto, Škrétova, parc. 1158 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou MATEX HK s.r.o. IČ 25968807, se sídlem Kladská 181, Hradec Králové; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4820/1 a 1166/16 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2021

                                                                                                                                      

 

512/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022101/VB/01, Vysoké Mýto, Dráby, č.p. 822 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4281/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 9.700 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2021

                                                                                                                                      

 

513/21

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 118 v k.ú. Vysoké Mýto, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4502-99/2021 označený jako parc. č. 117/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 117 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

514/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4502-99/2021 označeného jako parc. č. 117/2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 118/2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní Jany Novákové, nar. xx, trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 13.000 Kč, který je povinna pí Nováková uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.09.2021

                                                                                                                                      

 

515/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto panu Zdeňku Hlavatému, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 73.610 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 15.09.2021

                                                                                                                                      

 

516/21

Rada města souhlasí

s eventuálním prodejem části pozemku parc. č. 1522/1 o výměře 85 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2021

                                                                                                                                      

517/21

Rada města souhlasí

s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení pro akci „D35 Vysoké Mýto – Džbánov, Přeložky vodovodních řadů, SO 05-340 Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 2x DN 300 v km 41,120“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2021

                                                                                                                                      

 

518/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 2435/13 v k.ú. Vysoké Mýto se společností Recycling - kovové odpady a.s., IČO: 25252852 za účelem odstavování vozidel dle ustanovení § 19d zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to se smluvními parametry  dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

519/21

Rada města souhlasí,

na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace, Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, s výstavbou dělící příčky v budově lisovny kalu na ČOV Vysoké Mýto. Rekonstrukce v hodnotě 198.000,24 Kč bez DPH bude plně financována společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

520/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                      

521/21

Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2001 o provádění speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 13. 09. – 22. 11. 2021.  Speciální ochrannou deratizaci pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče, IČ 45592888.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

522/21

Rada města schvaluje

zahraniční služební cestu Ing. Jiraského do partnerských měst Dolni Čiflik a Varna Odessos v Bulharsku ve dnech 10. - 17.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

523/21

Rada města stanovuje

počet zaměstnanců Městské policie Vysoké Mýto od 1. 9. 2021 následovně: 13 zaměstnanců – z toho 11 strážníků, 2 asistenti prevence kriminality.

 

Zodpovídá: velitel Městské policie Vysoké Mýto

Termín:    1. 9. 2021

                                                                                                                                      

524/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

525/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předloženou zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

526/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

i. účetní závěrku za rok 2020 s výsledkem hospodaření v zisku 394 023,70 Kč po započtení daně z příjmů právnických osob bez výhrad

ii. rozdělení zisku za rok 2020 ve výši   394 023,70 Kč takto:

        - do sociálního fondu společnosti    64 000,00 Kč

        - nerozdělený zisk                       330 023,70 Kč

iii. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

527/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

           

                                                                                                                           

528/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí 

zprávu o činnosti společnosti v roce 2021.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

529/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí 

plnění úkolů z minulé VH 1/2021.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

     

                                                                                                                               

530/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí

s pořízením nového vozidla tytu pick-up Mitsubishi L200 za výše uvedených podmínek.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

531/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

rezignaci p. Bohumíra Machaty na funkci jednatele a ředitele společnosti k  31.12.2021.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

532/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

návrh jednatele na postup výběru a jmenování nového jednatele a ředitele.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

533/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí

s vyplacením prémie jednateli společnosti za rok 2020 ve výši dvou měsíčních platů.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned