Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-12 ze dne 23.06.2021

25.06.21

Souhrn usnesení č. 12/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 23.06.2021

 

 

422/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23.06.2021.

 

 

423/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 11/ORM/2021 ze dne 11. 03. 2021 s firmou Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763 na akci „Revitalizace hřiště Za rybárnou“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

424/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 07. 2021

  

                                                                                                                                    

425/21

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       PARIO s.r.o., Denisovo nám. 791, 500 04 Hradec Králové 45, IČO: 25288555

-       SAREKO s.r.o., Husova 187/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 45539197

-       BÁČA, Polička s.r.o., P. Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČO: 25268422

-       H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661                                                   

-       TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003

-       ZBYNĚK NYČ, Kramolna 243, 547 01 Náchod, IČ: 14545110

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 07. 2021

 

 

426/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.5-2021 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

          

                                                                                                                            

427/21

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. na projekt „Publikace ALMANACH 1871 - 2021“, ve výši 49.999 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

428/21

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Společnost železniční Česká Třebová, na projekt „Mikulášský vlak“, ve výši 10.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

            

                                                                                                                          

429/21

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SK Donocykl z.s. na projekt „Kujebike 2021“, ve výši 15.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

430/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 11/KK/2021 o poskytnutí programové dotace v roce 2021 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

          

                                                                                                                            

431/21

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2021 Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

432/21

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto na projekt „ZUŠ Open Nové Hrady - Umění bez roušky“, ve výši 15.000   Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

433/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 718 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dostálovou Věrou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 roku, tedy od 01.05.2021 do 30.04.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                        

434/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p.756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s organizací Dětské centrum Veská, IČ: 00190543 na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.06.2021 do 31.05.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                      

435/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Mrázkem Ivanem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 3 měsíce, tedy od 01.07.2021 do 30.09.2021, za podmínky, že pan Mrázek uhradí  veškeré soudní náklady spojené s jeho užíváním bytu 5 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

436/21

Rada města neschvaluje

udělení výjimky z podmínek pro zařazení do výběrového řízení uvedených ve Směrnici č. 4/2020, Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví, spoluvlastnictví města Vysokého Mýta – byty s předplaceným nájemným, pro paní Michaelu Mackovou, nar. xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

     

                                                                                                                                 

437/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 13/144 na pozemku parc. č. 10494 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto od VIAGEM a.s., IČ 04817320, za kupní cenu ve výši 95.640 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

                                                                                                                                      

 

438/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022134/VB/ 1a, Vysoké Mýto, Dráby 45, parc. 4282/5 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností K energo s.r.o., IČ 27494683, se sídlem Nádražní 346, Lanškroun; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4283/1, 4289/119, 4290/2, 4290/4, 4288, 4282/5 a 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 28.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2021

                                                                                                                                      

 

439/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby č. IV-12-2022208/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČ 25968807, se sídlem Kladská 181, Hradec Králové jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 746/1 a 72/1 v k.ú. Svařeň, za účelem umístění a provedení stavby „Vysoké Mýto, Svařeň č.p. 35 - nn“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2021

            

                                                                                                                          

440/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá projednání žádosti o prodeji pozemku parc. č. 4664/24 v k.ú. Vysoké Mýto do doby po realizaci stavby „Výměna vodovodních řadů v lokalitě Peklovce, Vysoké Mýto v souvislosti s výstavbou D35“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

 

 

441/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 372/21 ze dne 26.05.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

442/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 373/21 ze dne 26.05.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

             

                                                                                                                         

443/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ 00428230, kterým se bude z předmětu výpůjčky vyjímat část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

444/21

Rada města neschvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 1517 v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

445/21

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 338 o výměře 72 m2 včetně drobných staveb na této části se nacházejících v k. ú. Vysoké Mýto paní Veronice Kymrové, IČ 07524561 za účelem zřízení restaurační zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 5 400 Kč. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

446/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 658 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 553 149,53 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

447/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 678 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 1 486 606,71 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

448/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 759 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 338 355,56 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

449/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 659 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 154 583,34 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

450/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat část pozemku parc. č. 568/2 o výměře cca 430 m2 v k. ú. Slatina u Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

451/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody k budoucímu přechodu práv a povinností s Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČO: 45790949 a Pardubickým krajem, IČO: 70892822.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

452/21

Rada města schvaluje

bezúplatný převod movité věcí – nerezový stůl (230cm x 70cm) do vlastnictví Sportovního klubu kanoistiky Vysoké Mýto, IČ 64771342.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

453/21

Rada města schvaluje

bezúplatný převod movitých věcí – 10ks poškozených, pro MěÚ již nevyužitelných kancelářských křesel (inv.č. 11101, 11158, 11232, 11269, 11271 + 5ks bez inv.č.) do vlastnictví pana Pavla Ferka, nar. xx, bytem xx za účelem využití v klubovně v č.p.856 v ul. Husova.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

454/21

Rada města doplňuje

usnesení č. 783/18 ze dne 05.12.2018 ve znění usnesení č. 90/21 ze dne 17.02.2021 takto: Shora uvedené náhrady se nepoužijí v případech, kdy výše náhrady za zřízení věcného břemene je určena obecně závazným předpisem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned