Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-11 ze dne 09.06.2021

15.06.21

Souhrn usnesení č. 11/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 09.06.2021

 

 

378/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 09.06.2021.

 

 

379/21

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 11.000 Kč od Agro Brteč, spol. s r.o., se sídlem Brteč 27, 566 001 Vysoké Mýto, IČ 25252658. Finanční dar je určen na odborné ošetření dvou lip rostoucích ve veřejném prostoru.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

               

                                                                                                                       

380/21

Rada města vydává

nařízení č. 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

381/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky s názvem „Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 18. 06. 2021

 

 

382/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2021 pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150.000 Kč na projekt  Sodomkovo Vysoké Mýto.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 23. 06. 2021

            

                                                                                                                          

383/21

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2021 Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

384/21

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, za I. pololetí roku 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

385/21

Rada města určuje

plat a jeho složky ředitelkám a řediteli škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, od 01. 07. 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

386/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 23. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

387/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 10677 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně - NZS“ na plochu s funkčním využitím „Plochy smíšené výrobní - VS“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

Termín:           23.06.2021

 

 

388/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 4005/7 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní - VS“ na plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské - BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

Termín:           23.06.2021

                                                                                                                                      

 

389/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 302/38, p.č. 302/39 a p.č. 216/2 k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské - NZ“ na plochu s funkčním využitím „Plochy rekreace individuální - RI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

Termín:           23.06.2021

                                                                                                                                      

 

390/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 302/18 k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské - NZ“ na plochu s funkčním využitím „Plochy rekreace individuální - RI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

Termín:           23.06.2021

 

 

391/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

využít možnost zažádat z rezervy Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2021 a to:

finanční prostředky ve výši 170 000 Kč na akci „Výměna výplní fasádních otvorů - I. etapa“ měšťanského domu č. p. 211, ul. Komenského, na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 21202/6-4394.

Termín: 23. 06. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

                                                                                                                                      

392/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 17.000, - Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 805.000,- Kč) na výměnu výplní fasádních otvorů - I. etapa“ měšťanského domu č. p. 211, ul. Komenského, na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v případě schválení přidělení příspěvku z rezervy programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 23. 06. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                      

 

393/21

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů

A) V Peklovcích 447, byt č. 11, Vysoké Mýto

1. Hynková Denisa, nar. xx, bytem xx a Novotná Nikola, nar. xx, bytem xx

Náhradníci: 2. Kopsa Jindřich, nar. xx, bytem xx

                 3. Kalibánová Kristýna, nar. xx, bytem xx

 

B) V Břízkách 779, byt č. 15, Vysoké Mýto

1. Zejdová Jana, nar. xx, bytem xx

Náhradníci: 2. Truhlářová Lenka, nar. xx, bytem xx

                 3. Hynková Denisa, nar. xx, bytem xx a Novotná Nikola, nar. xx, bytem xx

 

C) V Břízkách 783, byt č. 15, Vysoké Mýto

1. Pokorná Petra, nar. xx, bytem xx

Náhradníci: 2. Hynek Lukáš, nar. xx, bytem xx

                 3.Zejdová Jana, nar. xx, bytem xx

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

394/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí do vlastnictví společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s., IČ: 28852150.

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena za kus Cena celkem
5603 AP Netgear WG 103 1 2 268,00 2 268,00
5604 AP Netgear WG 103 1 2 268,00 2 268,00
5605 Netgear bundle 2 z WNDAP350 1 4 100,00 4 100,00
5606 Netgear bundle 2 z WNDAP350 1 4 100,00 4 100,00
5607 Netgear bundle 2 z WMS5316 1 4 100,00 4 100,00
6459 PCHP 01005 HP Compaq Pro 6300 1 18 612,00 18 612,00
6817 HP 6300 Pro SFF 1 18 000,00 18 000,00
8670 HP Compaq Elite 8300 USDT 1 17 247,00 17 247,00
8762 bezdrátový router Netgear WG103 1 2 904,00 2 904,00
10302 monitor LCD iiyama ProLite 19" 1 4 193,00 4 193,00
10347 notebook ASUS ZENBOOK 1 27 700,00 27 700,00
10348 MS Office Home and Business 2013 1 5 990,00 5 990,00
10925 LED monitor 21.5" Philips 223V5LSB 1 2 590,00 2 590,00

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

395/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, IČ: 70888671.

Inventární číslo Název majetku Pořizovací hodnota
560 domácí kompostér THERMO COPOSTER 1100 l - 20ks 72 841,00
561 domácí kompostér BULBEO 900 l - 180ks 522 454,00

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.06.2021

 

 

396/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.06.2021

 

 

397/21

Rada města schvaluje

záměr prodat budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto. Budova je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

398/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020782/VB/2, Vysoké Mýto, Vanice, parcela 17/2 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 24/3 v k.ú. Vanice a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 114-1009/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

 

399/21

Rada města schvaluje

záměr prodat k demontáži ocelovou montovanou halu rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Zastupitelstvu města bude doporučeno prodat montovanou halu k demontáži nejvyšší nabídce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

400/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností virunga s.r.o., IČ 06368816 dne 07.08.2021 na západní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem umístění prodejních stolků s potravinářskými produkty dovezenými z Afriky. Poplatek bude stanoven dle Obecné závazné vyhlášky č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

401/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 110 ze dne 03.03.1992 mezi městem Vysokým Mýtem a Jaroslavem Bouškou, IČ 111203663, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu do 30.11.2021

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

402/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se pro období od 01.01.2021 do 30.09.2021 mění výše nájemného na 373 977,91 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

403/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se prodlužuje smlouva na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 582 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy č. 85 v ulici Pražská, která tvoří součást pozemku parc. č. 1274 v k. ú. Vysoké Mýto a pozemku – dvora o výměře 900 m2 na dobu do 30.09.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

404/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 677 na pozemek a stavbu krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 1 816 133 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

405/21

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 721 na vybavení krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 181 929 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

406/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 72087013 na vozidla Opel Vivaro, RZ 3E9 0777, inventární číslo 4778 v hodnotě 244.000Kč za účelem pořádání letního tábora. Smlouva bude uzavřená na dobu určitou od 04.07.2021 do 17.07.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

407/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671 za účelem uspořádání prodejní akce „Kujebazar“ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 11.06.2021. Žadatel je osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

408/21

Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta společností CBS Nakladatelství s. r. o., IČO: 24804584 v projektu Cyklomapa Orlickoústecko dětem na skládanou cyklomapu, trhací mapu a plastové tabule, kde má město Vysoké Mýto svou prezentaci a zvýraznění v cyklomapě v podobě maleb.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 15. 6. 2021

 

 

409/21

Rada města schvaluje

přijetí dotace na dopravní automobil pro jednotku SDH Vysoké Mýto v částce 450 000 Kč od Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

410/21

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2021 ve výši 300 000 Kč. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/71545.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

411/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

předložený program jednání valné hromady.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

412/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. ze dne 6.5.2021.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

413/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2020.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

414/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

vysvětlení problematiky opravy nesprávnosti minulých let zaúčtované v účetnictví roku 2020 ve společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

415/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

úpravu rozpočtu hospodářské činnosti rozpočtovým opatřením č.1-2021.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

416/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

účetní závěrku společnosti za rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

417/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

výsledek hospodaření společnosti za rok 2020, zisk ve výši 731.141,14Kč včetně rozdělení tohoto zisku dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

418/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

Zprávu o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

 

419/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

Pravidla sociálního fondu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: od 01.01.2022

 

 

420/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje a ukládá jednatelce a OPM

navýšení měsíčního poplatku za správu bytového a nebytového fondu v majetku města ve výši 200,-Kč bez DPH za jednu bytovou a nebytovou jednotku formou dodatku Příkazní smlouvy.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: od 01.01.2022

 

 

421/21

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

vyplacení prémií ředitelce společnosti za rok 2020 dle návrhu dozorčí rady.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned