Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-09 ze dne 12.05.2021

18.05.21

Souhrn usnesení č. 08/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 12.05.2021

 

265/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12.05.2021.

 

 

266/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.9 v DPS Javornického 432 paní Krausové Jaroslavě, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.6.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

267/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.2 v DPS Javornického 432 pro pana Čermáka Romana, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.6.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

268/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.213 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Ing. Šenka Jaroslava, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.6.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

269/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.221 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Manla Jaroslava, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.6.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

  

                                                                                                                                    

270/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.8 v DPS Komenského 124 pro pana Mikuleckého Jiřího, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.6.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                   

271/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Kanalizace v areálu MŠ Slunečná“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o., IČ: 27528545, Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 697.506,99 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

272/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o., IČ: 27528545, Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „Kanalizace v areálu MŠ Slunečná“  za nabídkovou cenu 697.506,99 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

273/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele pro akci „Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě – projektová dokumentace“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

274/21

Rada města přijímá

odměnu od Pardubického kraje za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 ve výši 100 000 Kč. Odměnu lze použít nejpozději do 31.12.2021 na obnovu, resp. přípravu obnovy kulturní památky, jiného objektu, nebo úpravu veřejného prostranství na území městské památkové zóny Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

275/21

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2020, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/71571 uzavřenou s poskytovatelem: Pardubický kraj IČ: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

276/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého pro pana Miroslava Horvátha, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.06.2021 do 31.05.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

277/21

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů V Břízkách 776, byt č. 15, Vysoké Mýto

1. Schlemmerová Šárka, bytem xx

Náhradníci: 2. Kovařík Radek, bytem xx

                 3. Sumová Alena, bytem xx

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

278/21

Rada města schvaluje 

splatnost kupní ceny v kupní smlouvě se společností JMG s.r.o., IČO: 05645093 na prodej pozemku parc. č. 4289/130 v k.ú. Vysoké Mýto ve lhůtě do 6 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

279/21

Rada města schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy se společností OTIDEA avz s.r.o., IČ: 04682378, na zajištění zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku výběr pojistitele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

280/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – garáže č. 4 o výměře 13,3 m2 v budově bez č. p., stojící na parc. č. 1225/5 ve dvoře u č. p. 116 v ulici Gen. Závady v katastrálním území Vysoké Mýto pro pana Lukáše Chadimu, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 100 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Pokud schválený nájemce uzavření smlouvy bez závažného důvodu odmítne, bude mít možnost žádat o pronájem nemovitých věcí či nebytových prostor až po uplynutí doby 36 měsíců od data odmítnutí pronájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

281/21

Rada města bere na vědomí

dopis některých obyvatel bytového domu č. p. 600 a 601, ulice Odbojářská, Vysoké Mýto ve věci užívání zahrádek v blízkosti tohoto domu s tím, že není důvod vypovídat stávající nájemní smlouvy na tyto zahrádky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

282/21

Rada města schvaluje 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se pro období od 01.01.2021 do 30.09.2021 mění výše nájemného na 373 977,91 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

283/21

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společnost MULTIAGRO v.o.s. Slatina, IČ 15030342 na níže uvedené pozemkové parcely v k. ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti:  

 

Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra  v m2  
3132 travní porost 276 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.216/21
5017 ostatní plocha 150  
5029 orná půda 574 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.216/21
5045 ostatní plocha 98 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.216/21
6237 orná půda 914 část (plocha D) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.216/21
2903/96 orná půda 1078 část (plocha E) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.216/21
3114/19 orná půda 91  
3114/23 orná půda 1020 část (plocha F) dle zveřejněného záměru, usn.RM č.216/21

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 2 101 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

284/21

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 4406 v k.ú. Vysoké Mýto, pozemek parc. č. 5137/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

285/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 5137/6 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek parc. č. 4406 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví pana Antonína Tauera, nar. xx trvale bytem xx (podíl ¼), paní Ireny Tauerové, nar. xx, trvale bytem xx (podíl ¼) a manželů Josefa, nar. xx a Ireny, nar. xx Zástěrových, oba trvale bytem xx (podíl ½).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

                                                                                                                                      

 

286/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 4888/4 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

                                                                                                                                      

 

287/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 263/1 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

                                                                                                                                      

 

288/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemků parc. č. 10002/3 a 10751 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

                                                                                                                                      

 

289/21

Rada města souhlasí,

jménem města Vysokého Mýta jako vlastníka pozemků parc. č. 117, 4819/1 a 4826 v k.ú. Vysoké Mýto, s umístěním stavby „RODINNÝ DŮM, místo stavby Tůmova 123, Vysoké Mýto, parc. č. 118“ za podmínky, že vlastník pozemku parc. č. 118 (stavebník) uzavře s městem Vysokým Mýtem směnnou smlouvu na směnu vzájemně zastavěných částí pozemků (parc.č. 117 a 118) s tím, že ten, který směnou získá větší výměru než druhý účastník uhradí doplatek ve výši 1.000,- Kč za každý metr čtvereční převyšující výměru druhého účastníka. Souhlas města Vysoké Mýta se stavbou bude vydán až po písemné akceptaci této směny žadatelem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

290/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ 28852150 v ulici Tůmova ve Vysokém Mýtě u Litomyšlské brány dne 11.06.2021 za účelem konání malé módní přehlídky a koncertu. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

291/21

Rada města schvaluje

záměr společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. zajistit v jí užívaném objektu č.p. 913 v ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě instalaci kogenerační jednotky. Smluvní dokumenty související s touto instalací budou předloženy k projednání na příštím jednání rady města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

292/21

Rada města bere na vědomí

rezignaci Jaromíra Antla na členství v Pracovní skupině prevence kriminality při MěÚ Vysoké Mýto.

 

Odpovídá: tajemník 

Termín: ihned     

 

                                                                                                                               

293/21

Rada města jmenuje

členem Pracovní skupiny prevence kriminality při MěÚ Vysoké Mýto pana Bc. Filipa Perouta,  velitele Městské policie Vysoké Mýto.

 

Termín: ihned

Odpovídá: tajemník 

         

                                                                                                                           

294/21

Rada města rozhodla

o vyřazení nabídky firmy SAP spol. s r. o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 47543442, z výběrového řízení na akci „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vysoké Mýto“ z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

295/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy THT Polička, s. r. o., IČO 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička za nabídkovou cenu 1.870.000,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

296/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou THT Polička, s. r. o., IČO 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička jako dodavatelem akce „Dopravní automobil pro jednotku SDH Vysoké Mýto“ za nabídkovou cenu 1.870.000,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned