Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-08 ze dne 28.04.2021

30.04.21

Souhrn usnesení č. 08/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 28.04.2021

 

240/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 28.04.2021.

 

 

241/21

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č. 3-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

242/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Region Orlicko - Třebovsko na projekt „CYKLO GLACENSIS 2021“, ve výši 3.000 Kč, dle upraveného návrhu.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

243/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Základní škola Jiráskova 317, Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy KBT elektronik s.r.o., IČO 46509020, Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 1.690.727,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

244/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik s.r.o., IČO 46509020, Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „Základní škola Jiráskova 317, Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro“ za nabídkovou cenu 1.690.727,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 05. 2021

 

 

245/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na projekční práce akce, „ÚSES pro ORP Vysoké Mýto“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ATREGIA s.r.o., IČ: 02017342, Vážného 99/10, 621 00 Brno - Řečkovice za nabídkovou cenu 749.800,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

246/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ATREGIA s.r.o., IČ: 02017342, Vážného 99/10, 621 00 Brno - Řečkovice jako dodavatelem akce „ÚSES pro ORP Vysoké Mýto“ za nabídkovou cenu 749.800,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 05. 2021

 

 

247/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce „ZŠ Javornického I. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízeníˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Terchostav s.r.o., IČ: 08264694, Novinsko 47, 533 41 Neratov za nabídkovou cenu 1.980.505,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

248/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Terchostav s.r.o., IČ: 08264694, Novinsko 47, 533 41 Neratov jako dodavatelem akce: „ZŠ Javornického I. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízeníˮ za nabídkovou cenu 1.980.505,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 05. 2021

 

 

249/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce „ZŠ Javornického II. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízeníˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., IČ: 46504621, Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim za nabídkovou cenu 6.669.556,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

250/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., IČ: 46504621, Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim jako dodavatelem akce: „ZŠ Javornického II. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízení“ za nabídkovou cenu 6.669.556,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 05. 2021

 

 

251/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 270 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem umístění dočasné stavby. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

252/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ 00428230, kterým se bude z předmětu výpůjčky vyjímat část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 270 m2 v k. ú. Vysoké Mýto. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

253/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 13 mezi městem Vysokým Mýtem a Ing. Jiřím Zedníčkem, IČ 75098385, kterým bude z předmětu pachtu vyjmut pozemek parc. č. 10679 a do předmětu pachtu budou doplněny pozemky parc. č. 10679/2 a parc. č. 10673/2, vše v k. ú. Vysoké Mýto.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

254/21

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se se společnost VOSA spol. s r.o., IČ 47470232 na část pozemku parc. č. 5132 o výměře 100 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti (dle zveřejněného záměru - usnesení RM č. 177/21). Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 40 Kč + základní sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

255/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství společností virunga s.r.o., IČ 06368816 dne 29.05.2021 na západní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem umístění prodejních stolků s potravinářskými produkty dovezenými z Afriky. Poplatek bude stanoven dle Obecné závazné vyhlášky č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

256/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 23 uzavřené dne 24.02.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č. 4643/56 a část pozemku parc. č. 4644/232 o výměře 348 m2 (dle zveřejněného záměru - usnesení RM č. 176/21), vše v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

257/21

Rada města schvaluje

pronájem pozemku parc. č. 4571/16 v k. ú. Vysoké Mýto a části pozemku parc. č. 5123/1 o výměře 2 330 m2 v k. ú. Vysoké Mýto (dle zveřejněného záměru - usnesení RM č. 128/21) od 01.10.2021 za účelem zajištění dopravního propojení mezi pozemky ve vlastnictví společnosti Šmídl Reality s.r.o., IČ 02418541. Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: do 30.09.2021

                                                                                                                                      

 

258/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 21 ze dne 17.12.2019 se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým se bude dnem 30.09.2021 z předmětu pachtu vyjmut pozemek parc. č. 4571/16 v k. ú. Vysoké Mýto a část pozemku parc. č. 5123/1 o výměře 2 330 m2 v k. ú. Vysoké Mýto (dle zveřejněného záměru - usnesení RM č. 129/21). Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: do 30.09.2021

                 

                                                                                                                     

259/21

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě nájemní smlouvy č. 755 ze dne 25.02.2020, uzavřené se společností AGILE spol. s r.o., IČ 15030741, dohodou ke dni 30.04.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

260/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 184/21 ze dne 17.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

261/21

Rada města schvaluje

přijetí daru od Zemědělsko obchodního družstva Zálší, IČO: 00131725, ve výši 600.000,- Kč, a to na podporu kulturních aktivit města Vysokého Mýta včetně financování činnosti společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., dle přiloženého návrhu smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

262/21

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2020 – Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví, spoluvlastnictví města Vysokého Mýta - byty s předplaceným nájemným v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

263/21

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů

 

A) Prokopa Velikého 795, byt č. 10, Vysoké Mýto

     1. Pecza Martin, bytem xx

     Náhradníci: 2. Kalibánová Kristýna, bytem xx

                       3. Truhlářová Lenka, bytem xx

 

B) V Břízkách 778, byt č. 13, Vysoké Mýto

     1. Bubová Emilie, bytem xx

     Náhradníci: 2. Pecza Martin, bytem xx

                       3. Tašnerová Tereza, bytem xx

 

C) V Břízkách 777, byt č. 13, Vysoké Mýto

     1. Ptáčková Marie, bytem xx

     Náhradníci: 2. Beneš Zdeněk, bytem xx

                       3. Macháčková Veronika, bytem xx

 

D) V Břízkách 777, byt č. 1, Vysoké Mýto

     1. Benešová Zuzana, bytem xx

     Náhradníci: 2. Beneš Zdeněk, bytem xx

                       3. Bubová Emilie, bytem xx

 

E) V Peklovcích 451, byt č. 8, Vysoké Mýto

     1. Putnarová Iveta, bytem xx

     Náhradníci: 2. Truhlářová Lenka, bytem xx

                       3. Kosina Lukáš, bytem xx

 

F) V Peklovcích 448, byt č. 8, Vysoké Mýto

    1. Sobota Jan, bytem xx

    Náhradníci: 2. Pokorná Veronika, bytem xx

                      3. Hynková Denisa, bytem xx a Novotná Nikola, bytem xx

 

G) V Břízkách 776, byt č. 15, Vysoké Mýto

     1. Lebeda Filip, bytem xx a Fišerová Klára, bytem xx

     Náhradníci: 2. Ptáčková Marie, bytem xx

                       3. Vrbová Tereza, bytem xx

 

H) Prokopa Velikého 717, byt č. 4, Vysoké Mýto

     1. Vrbová Tereza, bytem xx

     Náhradníci: 2. Bleha Roman a Nováková Kateřina, bytem xx

                       3. Vacl Lukáš a Verová Petra, bytem xx

 

I) U Potoka 756, byt č. 1, Vysoké Mýto

    1. Balážová Erika a Pompa Michal, bytem xx

    Náhradníci: 2. Fišerová Klára, Rokycanova 597, Vysoké Mýto a Maleček Lukáš, bytem xx

                      3. Horváth Roman a Demeterová Petra, bytem xx

 

J) U Potoka 756, byt č. 3, Vysoké Mýto

    1. Fišerová Kára, bytem xx, Vysoké Mýto a Maleček Lukáš, bytem xx

    Náhradníci: 2. Slavíkovi Ondřej a Ivana, bytem xx

                      3. Bleha Roman a Nováková Kateřina, bytem xx

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

           

                                                                                                                           

264/21

Rada města

vyjadřuje podporu k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky ve věci podezření z velezrady. 

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned