Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-07 ze dne 14. 04. 2021

19.04.21

Souhrn usnesení č. 07/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 14.04.2021

 

195/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 14.04.2021.

 

196/21

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru obrazu od Filipa Dvorského a Jaroslava Šabaty do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 4. 2021

 

197/21

Rada města schvaluje

návrh na koupi obrazu Filipa Dvorského za částku 12 000,- Kč, souboru šesti obrazů Václava Šafránka za částku 8 000,- Kč a sádrovou plastiku Jakuba Obrovského za částku 25 000,- Kč do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto. Pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 4. 2021

                                                                                                                                        

198/21

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2020.

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

                                                                                                                                      

199/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.4.2021

 

200/21

Rada města schvaluje

I.     poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Dobroběh Vysoké Mýto, z.s.  na projekt „Vysokomýtský půlmaraton“, ve výši 14.000 Kč.

II.    uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

201/21

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Potravinovou banku  Pardubice, z.s., na projekt „Provoz Potravinové banky Pardubice“, ve výši 20.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo  usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

202/21

Rada města schvaluje

podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, u Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, týkající se navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek ve školském zařízení ze stávajících 40 na 60 lůžek, s účinností od 01. 09. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

203/21

Rada města schvaluje

I.  poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Barocco sempre giovane  o.p.s. na projekt „Koncert 43. mezinárodního festivalu PHJ 2021“, ve výši 20.000 Kč,        dle upraveného návrhu.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo  usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

204/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 11 v č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Chlumeckou Petrou, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku  Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                       

205/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Dospělem Oldřichem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 roky, tedy od 01.03.2021 do 28.02.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                        

206/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. xx v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Novákovou Wandou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.04.2021 do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                        

207/21

Rada města neschvaluje

zavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Kryčem Michalem (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

208/21

Rada města schvaluje

manželům Kopeckým Martinovi, nar xx a Haně, nar. xx udělení výjimky z podmínky uvedené v čl. VII odst.3 písm.b) Směrnice č. 4/2020 – Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví, spoluvlastnictví města Vysokého Mýta – byty s předplaceným nájemným. Součástí žádosti manželů Kopeckých o uzavření nové nájemní smlouvy musí být čestné prohlášení rodičů paní Kopecké, že stále užívají RD č.p. 28 v obci xx, a že tedy není možné, aby dům užíval někdo jiný.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

209/21

Rada města trvá

na usnesení č. 586/20 ze dne 23.09.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

210/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019474/VB/2, Vysoké Mýto, Gen. Svatoně, TOMIL – kvn, KKK mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1523/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4443-869/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

211/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021869/VB/2, Vysoké Mýto, Kpt. Jaroše, parc. 2903/143 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s.,  IČ 63080605; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 2903/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

212/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o umístění a provedení stavby ze dne 27.01.2021 uzavřené se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099, na akci „Výměna vodovodních řadů v lokalitě Peklovce, Vysoké Mýto, v souvislosti s výstavbou D35“ spočívající ve změně umístění trasy vodovodu a doplnění dotčeného pozemku parc. č. 4935/5 v k.ú. Vysoké Mýto do dohody.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                        

 

213/21

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 19.02.2021 uzavřené se společností PODA a.s., IČO 25816179, spočívající ve změně služebných pozemků z dosavadních pozemků p.č. 1196/3, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218 a 4877 na pozemky nové, vzniklé zápisem geometrického plánu č. 4432-26/2020 do KN, označené jako p.č. 1196/3, 1217/2, 4877/5 a 4877/6, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

214/21

Rada města souhlasí

s vydáním potvrzení o zániku předkupního práva města Vysokého Mýta k pozemku parc.č.  1690/37 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

215/21

Rada města nesouhlasí,

jako vlastník pozemků parc. č. 1182/2 a 1182/3 v k.ú. Vysoké Mýto a jako vlastník místní komunikace nacházející se na předmětných pozemcích, s umístěním sjezdu a napojením na místní komunikaci ul. Prokopa Velikého p.p.č. 1182/2 z p.p.č. 1179 přes p.p.č. 1182/3 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

216/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vysoké Mýto:

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Vysoké Mýto 3132 travní porost 276 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5017 ostatní plocha 150  
Vysoké Mýto 5029 orná půda 574 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5045 ostatní plocha 98 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6237 orná půda 914 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 2903/96 orná půda 1078 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3114/19 orná půda 91  
Vysoké Mýto 3114/23 orná půda 1020 část (plocha F) dle zveřejněného záměru

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

217/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 13 m2 v budově bez č. p., stojící na parc. č. 1225/2 ve dvoře u č. p. 116 v ulici Gen. Závady v katastrálním území Vysoké Mýto pro pana Pavla Kindla, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 300 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Pokud schválený nájemce uzavření smlouvy bez závažného důvodu odmítne, bude mít možnost žádat o pronájem nemovitých věcí či nebytových prostor až po uplynutí doby 36 měsíců od data odmítnutí pronájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                      

218/21

Rada města bere na vědomí

pokračování v pojištění vozidel ve vlastnictví města Vysokého Mýta u ČSOB Pojišťovna, a.s., IČ: 455343306.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

219/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 s Ing. Janem Pešinou ke smlouvě o koupi nemovité věci ze dne 19.11.2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

220/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020809/VB/001, Vysoké Mýto, Lidická, 688 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností SB projekt s.r.o.,   IČ 27767442; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4644/53, 4644/95 a 4644/88 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši. Cena je stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o akci vyvolanou městem Vysokým Mýtem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

221/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019077/VB/1, Vysoké Mýto, Školní, parcela 1735/4 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 4926/1 a 4933 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4459-330/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

222/21

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě nájemní smlouvy, uzavřené dne 08.08.2014 s paní Marií Čisárikovou, IČ 87389291, výpovědí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

223/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 772 mezi městem Vysokým Mýtem a společností KAVOSTAV s.r.o. Vysoké Mýto, IČ 28791193, kterým se prodlužuje smluvní vztah na dobu do 31.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

224/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 402 o nájmu části pozemku ze dne 01.11. 2004, jehož obsahem bude ujednání, že jediným nájemcem je paní Marie Viktorová, bytem xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

225/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství organizací Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 21551189 na náměstí Přemysla Otakara II. dne 24.04.2021 za účelem konání akce „Děkujeme zdravotníkům“. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

226/21

Rada města rozhodla

o vyřazení nabídky firmy První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., IČ: 15029956, Hradecká 364, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto z výběrového řízení na akci „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151ˮ z důvodu nesplnění podmínek

zadávacího řízení. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

227/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151ˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ELESTAV s.r.o., IČO 25993046, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 11.289.028,79 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                        

228/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ELESTAV s.r.o.., IČO 25993046, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151ˮ, za nabídkovou cenu 11.289.028,79 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10. 05. 2021

                                                                                                                                      

229/21

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro akci ,,ZŠ Javornického I. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízení a ZŠ Javornického II. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízeníˮ. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza ( Ing. František Jiraský )

Bc. Ondřej Halama ( Josef Vojtěch )

Jiří Kovařík ( JUDr. Poláček Libor )

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

230/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Traily Vysoké Mýto, 3. etapa (1. a 3. okruh)“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy BO CO s.r.o., IČO 13584936, Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy za nabídkovou cenu 2.603.286,37 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 

231/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou BO CO s.r.o.,  IČO 13584936, Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy jako dodavatelem akce „Traily Vysoké Mýto, 3. etapa (1. a 3. okruh)“ za nabídkovou cenu 2.603.286,37 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 05. 2021

                                                                                                                                      

 

232/21

Rada města schvaluje

přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z výzvy č. 11/2019: Alternativní pohony na realizaci projektu „Vysoké Mýto – nákup elektromobilu.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2021

                                                                                                                                      

233/21

Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dopravní automobil pro JSDH Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru

Termín: ihned

                                                                                                                                        

234/21

Rada města jmenuje

členy komise pro otvíraní obálek a hodnotící komise dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru

Termín: ihned

                                                                                                                                        

235/21

Rada města schvaluje

seznam oslovených dodavatelů k podání nabídky dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru

Termín: ihned

                                                                                                                                      

236/21

Rada města projednala

petici týkající se možného omezení nepřípustného využití objektu č. p. Miličova 314, doručenou na Městský úřad Vysoké Mýto dne 03.03.2021.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 

237/21

Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta do připravovaného Almanachu k 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 30. 4. 2021

                                                                                                                                      

238/21

Rada města pověřuje

k přijímání souhlasného projevu vůle (souhlasných prohlášení) o uzavření manželství pro osoby jednající za orgán veřejné moci (oddávající): Ing. Jiřího Fišera.

 

Zodpovídá: tajemník a vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned

                                                                                                                                        

239/21

Rada města stanoví,

že pověřený člen zastupitelstva Ing. Jiří Fišer bude moci užívat závěsný odznak při občanských obřadech (svatebních, vítání občánků, atd.).

 

Zodpovídá: tajemník a vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned