Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2021-05 ze dne 03.03.2021

09.03.21

104/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 03.03.2021.

                                                                                                                                      

105/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2021, dle upraveného návrhu:

 

Žadatel Název projektu Rozhodnutí RM
68208553 Domov pro rodinu, z.s. Most naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi  10.000,-
27026728 Rodinné Integrační Centrum z.s. Sociální služby, Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce, SAS pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra  10.000,-
47489839 Farní charita Litomyšl Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra  5.000,-
26647214 Amalthea z.s. Podpora pro rodinu a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  25.000,-
48623814 Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa Domovy pro osoby se zdravotním postižením roztroušenou sklerózou mozkomíšní  5.000,-
61239488 KONTAKT Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v r.2021  5.000,-
44469920 Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna Ústí nad Orlicí, Domácí Hospic Alfa-Omega  25.000,-
64242218 Péče o duševní zdraví, z.s. Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných  20.000,-
61383198 Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto  0,-
69172234 Unie ROSKA - reg.org.ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s. I během korony chceme žít  5.000,-
  Pavel Surma, Pod nádražím 333/2, Vysoké Mýto Církev víry - Vysoké Mýto 5.000,-
00854271 Domov pod hradem Žampach Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany obce Vysoké Mýto - pana Drahoše P. a pana Rybičku T.  5.000,-
27516733 Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace  10.000,-
25266195 Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Snížení rizikového chování žáků  3.000,-
00426261 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí Podpora činnosti Místní skupiny ČČK Vysoké Mýto 5.000,-
22845798 CENTRUM HÁJEK z.ú. Provozní náklady CENTRUM HÁJEK z.ú.  0,-
70157286 Domov na rozcestí Svitavy Finanční příspěvek - sociální služby  15.000,-
71153004 MO Svazu tělesně postižených v ČR,z.s. rehabilitační plavání - zlepšení soběstačnosti ve zdravotním postižení 5.000,-
49314645 Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 5.000,-
26558513 Světélko, z.s. Světélko z.s. 2021  5.000,-
497738843 Audiohelp, z.s. Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýt a v okolí 10.000,-

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

106/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2021 dle níže uvedené tabulky,

 

Žadatel Název projektu Doporučení RM pro ZM
60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Poskytování sociálních služeb v oblasti Vysokomýtska 90.000,-
25997343 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10.000,-
68246277 Šance pro Tebe, z.s. Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 20.000,-
29203503 Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Hlas dítěte 5.000,-
27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Provoz NZDM EMKO a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě 75.000,-

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 31. 03. 2021

                                                                                                                                      

 

107/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na úhradu nájemného a dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2021, ve výši 300 tis Kč (třista tisíc korun českých),

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2020, číslo usnesení 135/20

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.04.2021

                                                                                                                                      

 

108/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2021, ve výši 200 tis Kč (dvě stě tisíc korun českých),

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  30.04.2021

 

 

109/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2021, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 30. 04. 2021.

                                                                                                                                      

 

110/21

Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu Laxus z. ú. o realizaci Projektu Centrum terénních programů Pardubického kraje ve městě Vysoké Mýto za období 1. ledna – 31. prosince 2020 včetně změny statutárního zástupce Laxus z. ú.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

111/21

Rada města bere na vědomí

předloženou Bezpečnostní analýzu města na rok 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

         

                                                                                                                             

112/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje ve výši 60.000 Kč na stavební opravy sociálního zařízení v budově technického zabezpečení na požární stanici Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 31. 03. 2021

 

                                                                                                                                      

113/21

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2021 Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

     

                                                                                                                                

114/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 12.360 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2021

   

                                                                                                                                  

115/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného daru - ochranných prostředků, pro školy a školská zařízení, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

116/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

117/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený plán činnosti a rozpočet na rok 2021.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

118/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

plnění uložených úkolů.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

119/21

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

I. bere na vědomí

předběžný výsledek hospodaření za rok 2020.

II. souhlasí

s vytvoření RPČ za rok 2020 v předpokládané výši 4 000 000 Kč.

III. souhlasí

s podáním žádosti městu Vysoké Mýto o poskytnutí půjčky ve výši 4 000 000 Kč na překlenutí časového rozdílu mezi provedením pěstebních prací a obdržením dotací ze státního rozpočtu

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

         

                                                                                                                             

120/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „Revitalizace hřiště Za rybárnou“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Umělky s.r.o., IČO 04776763, Fučíkova 909/19, 628 00 Brno za nabídkovou cenu 1.091.901,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

           

                                                                                                                           

121/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Umělky s.r.o., IČO 04776763, Fučíkova 909/19, 628 00 Brno jako dodavatelem akce „Revitalizace hřiště Za rybárnou“ za nabídkovou cenu 1.091.901 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 03. 2021

                                                                                                                                      

 

122/21

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ v rámci Grantového řízení Oranžové hřiště na realizaci projektu „Vysoké Mýto – Oranžové hřiště.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 03. 2021

                                                                                                                                      

 

123/21

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na rok 2021“ pro realizaci projektu „Naučná přírodní stezka ve Vysokém Mýtě.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 12. 03. 2021

                                                                                                                                      

 

124/21

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na rok 2021“ pro realizaci projektu „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto – III. etapa.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 12. 03. 2021

   

                                                                                                                                   

125/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

I. poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 300 000,- na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2021.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

126/21

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Domov pro seniory Sloupnice na projekt „Náklady spojené s poskytováním celoroční pobytové služby pro občana města V. M - Evžena Černého“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

127/21

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro HEWER, z.s. na projekt „Osobní asistence pro občany města Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

128/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout od 01.10.2021 pozemek parc. č. 4571/16 o výměře 3 980 m2 v k. ú. Vysoké Mýto a část pozemku parc. č. 5123/1 o výměře 2 330 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem zajištění dopravního propojení mezi pozemky ve vlastnictví společnosti Šmídl Reality s.r.o.

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

129/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek k pachtovní smlouvě č. 21 ze dne 17.12.2019 se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým bude dnem 30.09.2021 z předmětu pachtu vyjmut pozemek parc. č. 4571/16 o výměře 3 980 m2 v k. ú. Vysoké Mýto a část pozemku parc. č. 5123/1 o výměře 2 330 m2 v k. ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

       

                                                                                                                               

130/21

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4465-7/2021 označený jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4666/269) o výměře 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4666/269 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

131/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4465-7/2021 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4666/269) o výměře 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto panu Milanu Šplíchalovi, nar. xx, trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 28.000 Kč. Cena je včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

132/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/406 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Václavu Nádvorníkovi, nar. xx a Mgr. Jitce Nádvorníkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.520.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 03.02.2021 usnesením č. 50/21.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

133/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800101702/1/BVB/P mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 887 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „PREL A NTL plynovod, Vysoké Mýto p.p.č. 887, č. stavby: 8800101702“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez DPH. Cena je stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o akci vyvolanou městem Vysokým Mýtem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

134/21

Rada města schvaluje

záměr prodat k demontáži ocelovou montovanou halu rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Zastupitelstvu města bude doporučeno prodat montovanou halu k demontáži nejvyšší nabídce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

135/21

Rada města nesouhlasí

s návrhem na snížení doby úhrady za užívání části pozemku parc.č. 887 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

136/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod souboru movitých věcí – Zahrada MŠ Pod Smrkem, inv. č. 557 v pořizovací hodnotě 91.369,- Kč do vlastnictví organizace Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998710.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  31.03.2021

      

                                                                                                                                

137/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod souboru movitých věcí – Zahrada MŠ Kamarádi, inv. č. 558 v pořizovací hodnotě 89.626,- Kč do vlastnictví organizace Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998701.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  31.03.2021

 

 

138/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod souboru movitých věcí – Zahrada MŠ Lidická, inv. č. 559 v pořizovací hodnotě 163.150,- Kč a dále movité věci – vybavení kuchyně dle přílohy v celkové pořizovací hodnotě 1.636.546,- Kč do vlastnictví organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70998680.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  31.03.2021

                                                                                                                                      

 

139/21

Rada města souhlasí

s užíváním parkovacích stání v majetku města Vysokého Mýta, např. v ul. Sodomkova či  Mánesova pro krátkodobé nevyhrazené parkování pacientů ordinace, jejíž výstavba je plánována na pozemku parc. č. 4666/392 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 

140/21

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Jaromíra Antla na členství v dopravní komisi rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 

141/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro tenisový klub LTC Vysoké Mýto na provoz klubu ve výši 30.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned