Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-03 ze dne 03.02.2021

08.02.21

Souhrn usnesení č. 03/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 03.02.2021

41/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 03.02.2021.

 

 

42/21

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého města VM na rok 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

43/21

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.1-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

44/21

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 32/1 zahrada o výměře 169 m2, pozemek parc. č. 32/2 zahrada o výměře 152 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 188-18/2020 označený jako parc. č. 33/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 247 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Pozemky parc. č. 32/1, 32/2 a původní pozemek parc. č. 33/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

45/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 32/1 a 32/2 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 188-18/2020 označeného jako parc. č. 33/3, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, paní Heleně Kazdové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 85.700 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

 

1. splátka ve výši 25.700 Kč splatná při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000 Kč splatná do 30.04.2022,

3. splátka ve výši 20.000 Kč splatná do 30.04.2023,

4. splátka ve výši 20.000 Kč splatná do 30.04.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

46/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje úhradu formou splátek za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 32/1, 32/2 a 33/3 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, za období od 01.01.2014 do dne podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, a to ve splátkách dle podaného návrhu, se splatností poslední splátky do 31.05.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

47/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akce „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, X. a XI. etapa“ a „OPTICKÁ SÍŤ COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, VI. a XIII. etapa“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností PODA a.s., IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 518/1, 520, 1071/1, 1102, 1599/2, 4822, 4823/1, 4824, 4934, 4936, 4942/2, 4942/3, 147, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1183, 1185, 1196/3, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219/1, 4804/1, 4816, 4826, 4875/4, 4875/6, 4875/8, 4875/11, 4877, vše v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 4383-33/2020 a č. 4384-34/2020. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat veřejnou telekomunikační síť na dotčeném pozemku. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 43.820 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

48/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 472/1 a 4841/10 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto- Jungmannovy sady, číslo stavby: 7700102106“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost REPLYN s.r.o., se sídlem Bělehradská 542, 530 09 Pardubice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

49/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700102106_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 472/1 a 4841/10 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto - Jungmannovy sady, číslo stavby: 7700102106“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

 

50/21

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.750 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

51/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 32/21 ze dne 20.01.2021 v celém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

52/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených hmotných movitých věcí do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, IČ: 70888671.

 

Inventární číslo Název majetku REZ Pořizovací hodnota
171 Škoda Fabia classic 1,4/44 kW 5E1 2541 255 000,00 Kč
418 Automobil MP Dacia Logan MVC + příslušenství 3E6 1171 299 461,00 Kč
427 Kloubový nakladač Bobcat E00 6131 1 838 080,90 Kč
429 mobilní třídící jednotka Resta 4E0 6901 4 268 108,65 Kč
543 traktor New Holland T4.95 E010879 1 253 754,00 Kč
554 přívěs/návěs VEZEKO R1 (včetně štěpkovače) 3E6 1697 672 748,00 Kč
(436)ZL Traktor Antonio Carraro E01 6817 1 400 000,00 Kč
(408)ZL Svozové auto pro svoz bioodpadu 5E7 7569 1 927 669,00 Kč
(409)ZL Svozové auto s nosičem vanových kontejnerů Iveco 2E9 3717 1 602 952,00 Kč
(478)ZL Samochodný zametací stroj AUSA 5E0 0515 3 884 354,00 Kč
(407) ZL vanový kontejner – velký typ C2-38KV61 4ks 270 320,00 Kč
(3909)ZL vanový kontejner – velký typ C2-38KV62 3ks 115 260,90 Kč
(3908) ZL vanový kontejner – velký typ C2-38KV62 1 ks 38 709,10 Kč

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  24.02.2021

 

 

53/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671 s účinností od 01.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 24.02.2021

 

 

54/21

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4466-10/2021 označený jako parc. č. 4289/130 trvalý travní porost o výměře 3112 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4289/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

55/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 716 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Nešporovými Veronikou, nar. xx, trvale bytem xx a Petrem, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou 1/2 roku, tedy od 01.02.2021 do 31.07.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

56/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 718 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Kubatkovými Terezou, nar. xx, trvale bytem xx a Davidem, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou 1/2 roku, tedy od 01.03.2021 do 31.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

57/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 753 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Kopeckými Martinem, nar. xx a Hanou, nar. xx, trvale bytem xx na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.08.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

58/21

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 777 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s Michalem Jasanským, nar. xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

59/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 21/21 ze dne 20.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

60/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města volí přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Šrautovou Evu, bytem xx na další čtyřleté období.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 24.02.2021

 

 

61/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se smlouvou o spolupráci mezi firmou Proti proudu, s. r. o., IČ 08029377, městem Vysoké Mýto, IČ 00279773 a městem Holice, IČ 00273571. Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje na dobu určitou do 31.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

62/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2020. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 24.02.2021

 

 

63/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2020 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Bc. Iveta Petrová.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 24.02.2021

 

 

64/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

finanční dar pro držitele Ceny města Vysokého Mýta za rok 2020 uvedených v čl. I, odst. 1 písm. a), b), c) Statutu udílení cen města Vysokého Mýta ve výši 10.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: den konání slavnostního večera (o termínu konání rozhodne rada města)

 

 

65/21

Rada města schvaluje

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet 2021“ na protest proti porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení vlajky Tibetu na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 10.03.2021

 

 

66/21

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudovanou infrastrukturu akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 1. etapa“, s majitelem pozemků parc. č. 4666/416, 4666/415, 4666/414, 4666/413 v obci a k. ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 03. 2021

 

  

67/21

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021“ na realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistenti prevence kriminality 2021.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 15. 02. 2021

 

 

68/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr zhotovitele akce „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v č. p. 100 a č. p. 151“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 02. 2021

 

 

69/21

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“ akce „0280_ul. Vraclavská - stavební úpravy“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned