Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-02 ze dne 20. 1. 2021

22.01.21

9/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20.01.2021.

 

10/21

Rada města souhlasí

s přijetím daru - 3D tiskárny v hodnotě 30 000 Kč, pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

11/21

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení       okresu Ústí nad Orlicí, z.s. na projekt: Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců         okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020 - 52. ročník“, ve výši 5.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného            ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

12/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 3 450 Kč (slovy tři tisíce čtyři sta padesát korun českých), dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

13/21

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2021 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

14/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce, “Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapaˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy AGILE spol. s r.o., IČO 15030741, Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí za nabídkovou cenu 36.294.337,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

15/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., IČO 15030741, Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí jako dodavatelem akce: ,“Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapaˮ za nabídkovou cenu 36.294.337,00 Kč bez DPH. 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28. 02. 2021

 

16/21

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudovanou infrastrukturu akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 1. etapa“, s majiteli pozemků parc. č. 4666/390 a 4666/389 v obci a k. ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 03. 2021

 

17/21

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB služebnosti akce „0280_ul. Vraclavská - stavební úpravy“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

18/21

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů

 1. V Břízkách 782, byt č. 19, Vysoké Mýto
  1. Kalioglov Simona, xx, Vysoké Mýto

Náhradníci:     2.Matějka Petr, xx, Vysoké Mýto

 1. Liebichová Aneta, xx, Vysoké Mýto
 2. V Břízkách 782, byt č. 20, Vysoké Mýto
  1. Žukovská Romana, xx, Vysoké Mýto

Náhradníci:     2. Benešová Zuzana, xx, Vysoké Mýto

 1. Řehák Milan, xx, Vysoké Mýto
 2. V Břízkách 779, byt č. 10, Vysoké Mýto
  1. Valentová Martina, xx, Vysoké Mýto

Náhradníci:     2. Vachalíková Andrea, xx, Vysoké Mýto

 1. Liebichová Aneta, xx, Vysoké Mýto
 2. Nám. Naděje 772, byt č. 7, Vysoké Mýto
  1. Kozák Jiří, xx, Vysoké Mýto

Náhradníci:     2. Slavíkovi Ondřej a Ivana, xx, Vysoké Mýto

 1. Liebichová Aneta, xx, Vysoké Mýto
 2. V Břízkách 783, byt č. 11, Vysoké Mýto
  1. Řehák Milan, xx, Vysoké Mýto

Náhradníci:     2. Schlemmerová Šárka, xx, Vysoké Mýto

 1. Eliášová Veronika, xx, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

19/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě  paní Sejvalové Evě, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

20/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Ferkové Kornelii, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2021, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

21/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  Giňové Nataše, nar. xx a Bykarovi Ernestu, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2021, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

22/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 772 nám. Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Kouřímovou Miloslavou, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou 1 roku, tedy od 01.03.2021 do 28.02.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

23/21

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Ferkovými Pavlem, nar. xx a Adrianou, nar. xx, trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  32.722 Kč v 10 měsíčních splátkách: 9 x 3.272 Kč a 1 x 3.274 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.01.2021. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

24/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části  pozemku parc. č. 255/16 v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

25/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800097772_1/VB/P „PREL A STL přípojka, Vysoké Mýto - Gen. Svatoně 725“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 1523/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4447-273/2020. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2021

                                                                                                                                      

26/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016199/VB/1, Vysoké Mýto, Vraclavská, 1988/1 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1988/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v

rozsahu dle geometrického plánu č. 4418-137/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.860 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2021

                                                                                                                                      

27/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800100822/1/BVB/P mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2004/6 a 4810 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „PREL A STL plynovod, Vysoké Mýto p.p.č. 2004/6, 4810, č. stavby: 8800100822“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez DPH. Cena je stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o akci vyvolanou městem Vysokým Mýtem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2021

                                                                                                                                      

28/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15,07 m2 v budově č. p. 815, stojící na p. č. 4664/103 v ulici V Peklovcích v katastrálním území Vysoké Mýto paní Lence Pokorné, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 950 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                      

29/21

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p. č. 229 o výměře 787 m2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského vlastníku pozemku za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 ve výši 9 Kč/m2/rok, celkem 7083 Kč. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                       

30/21

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18.08.2010, uzavřené s MUDr. Janou Šrámkovou, bytem xx, dohodou ke dni 31.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

31/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 2071 mezi městem Vysokým Mýtem a Sborem dobrovolných hasičů Lhůta, IČ 61238198, kterým se doplňuje do předmětu výpůjčky movitá věc -hasičský přívěs Spectrum B 08.25 s plachtou, inv. číslo 12161 v hodnotě 100 989 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

32/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených vozidel do vlastnictví Technických služeb Vysoké Mýto,

příspěvkové organizace, IČ: 70888671.

Inventární číslo Název majetku REZ Pořizovací hodnota
171 Škoda Fabia classic 1,4/44 kW 5E1 2541 255 000,00 Kč
418 Automobil MP Dacia Logan MVC + příslušenství 3E6 1171 299 461,00 Kč
427 Kloubový nakladač Bobcat E00 6131 1 838 080,90 Kč
429 mobilní třídící jednotka Resta 4E0 6901 4 268 108,65 Kč
543 traktor New Holland T4.95 E010879 1 253 754,00 Kč
554 přívěs/návěs VEZEKO R1 (včetně štěpkovače) 3E6 1697 672 748,00 Kč
436 Traktor Antonio Carraro E01 6817 1 400 000,00 Kč
408 Svozové auto pro svoz bioodpadu 5E7 7569 1 927 669,00 Kč
409 Svozové auto s nosičem vanových kontejnerů Iveco 2E9 3717 1 602 952,00 Kč
478 Samochodný zametací stroj AUSA 5E0 0515 1 602 952,00 Kč

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

33/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020483/VB/01, Vysoké Mýto, Pivovarská, p.č. 1922/1 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4919 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4444-843/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2021

                                                                                                                                      

34/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001593/VB/1, Vysoké Mýto, Gen. Svatoně č.p. 784 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČ 27518302, se sídlem Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová,; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1524/1, 1522/1 a 1522/22 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení NN uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2021

                                                                                                                                      

35/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4930/1, 4654/33, 4706/6, 4710/4, 4710/2, 4710/6, 4664/45, 4666/253, 4666/252, 4930/2, 4664/16, 4664/21, 4664/22, 4664/14, 4935/6, 4935/2 a 4935/4, vše v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem umístění a násl. výstavby stavby „Výměna vodovodních řadů v lokalitě Peklovce, Vysoké Mýto v souvislosti s výstavbou D35“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2021

                                                                                                                                      

36/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 6/21 ze dne 06.01.2021.

                                                                                                                                      

37/21

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci ze dne 19.11.2020 s panem Ing. Janem Pešinou, a to do 29.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

38/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 7/21 ze dne 06.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

39/21

Rada města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2021, dle předloženého návrhu.

 

 Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

40/21

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta ve výroční zprávě ústavu Laxus z. ú., IČO 62695487, za rok 2020.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 1. 2021