Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 25 ze dne 16.12.2020

21.12.20

Souhrn usnesení č. 25/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 16.12.2020

 

807/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16.12.2020.

 

 

808/20

Rada města schvaluje

přijetí dotace z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020“ na realizaci projektu „Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

809/20

Rada města schvaluje

přijetí dotace z OPŽP – Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; specifický cíl: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů na realizaci projektu „Vysoké Mýto – door to door systém sběru a svozu odpadů.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

810/20

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Ing. Pavla Krále na projekt „Oprava fasády a soklu v ulici Vladislavova v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2020 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 40.000,- Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31. 12. 2020

 

  

811/20

Rada města schvaluje

přijetí dotace z OPŽP – Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů na realizaci projektu „Vysoké Mýto – komplexní předcházení vzniku odpadů.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

812/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.10-2020 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

  

                                                                                                                                    

813/20

Rada města souhlasí

s přijetím daru - pianina zn. Petrof v hodnotě 264 990 Kč, pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

814/20

Rada města schvaluje

odměnu ředitelkám základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, v prosinci 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

815/20

Rada města určuje

plat a jeho složky ředitelkám a řediteli škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, od 01. 01. 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

816/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 776 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Nejedlou Renatou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok (od 01.02.2021 do 31.01.2022).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

817/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 781 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Michalcovou Šárkou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok (od 01.01.2021 do 31.12.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                                              

 

 

818/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Burešem Jakubem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok (od 01.11.2020 do 30.10.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

819/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Marii (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  18.138,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.500,-Kč a 1 x 1.638,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.01.2021. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

820/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 782 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1/2 roku (od 01.01.2021 do 30.06.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

821/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Českým rybářským svazem, z.s. místní organizací, Vysoké Mýto, IČ 13586327 za účelem umístění reklamního zařízení „A“ o výměře 3 m2 s reklamou na podporu prodeje vánočních kaprů od 16.12.2020 do 23.12.2020 na jižní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v místě dle žádosti.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

822/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností KAVOSTAV s.r.o. Vysoké Mýto, IČ 28791193 na užívání ocelové montované haly na pozemku p. č. 1922/2 v ulici Pivovarská v k. ú. Vysoké Mýto za účelem skladování stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu od 17.12.2020 do 30.04.2021. Měsíční nájemné bude činit 5 000 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

823/20

Rada města neschvaluje

pronájem pozemků parc. č. 4669/23 a parc. č. 4669/24 v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

         

                                                                                                                             

824/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ 00428230, kterým bude z předmětu výpůjčky vyjmuta část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 225 m2 v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

825/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Milanem Vávrou, bytem xx, na část pozemku p. č. 4289/1 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 225 m2 za účelem umístění dočasné stavby. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 11 250 Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

   

                                                                                                                                 

826/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní o.p.s., Vysoké Mýto, IČ 28852150, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky movité věci dle přílohy. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

827/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 2070 mezi městem Vysokým Mýtem a Sborem dobrovolných hasičů Svařeň, IČ 61239721, kterým se doplňuje do předmětu výpůjčky movitá věc – stůl na stolní tenis, inv. číslo 12149 v hodnotě 4 999 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

828/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 799/20 ze dne 02.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

829/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020073/VB/1, Vysoké Mýto, Vinice, parcela 3392/11 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5049/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4400-397/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2021

 

                                                                                                                                      

830/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č 1970/27 či jeho části v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

 

831/20

Rada města neschvaluje

pronájem pozemku parc. č. 1970/27 či jeho části v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

832/20

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci ze dne 19.11.2020 s panem Ing. Janem Pešinou, a to do 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

833/20

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci ze dne 19.11.2020 s panem Ondřejem Hunalem, a to do 31.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

834/20

Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta Petrem Pávem na obalové stránky vystřihovánky modelu kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 12. 2020

                                                                                                                                      

 

835/20

Rada města schvaluje

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2020 v hodnotě 5.000,- Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Choceň a dále organizacím Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ 281 17 557, Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 a Naděje, IČ 00570931, které zajišťují dopravu seniorů v našem městě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned