Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 23 ze dne 18.11.2020

24.11.20

Souhrn usnesení č. 23/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 18.11.2020

684/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18.11.2020.

        

                                                                                                                              

685/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s panem Milanem Korálem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  1.12.2020

 

 

686/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.5-2020 konaného dne 09.11.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

 

687/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta sestavený na období 2022–2024 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

 

688/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2021 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 282.164,9 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 284.623,6 tis. Kč a financováním ve výši 2.458,7 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

 

689/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2021 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 20.838,0 tis. Kč, celkovými náklady ve výši 20.277,0 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 561,0 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

 

690/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakter", "Služby - poradenská činnost, konzultační a ostatní", „Revize budov“, „Náklady soudních řízení“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2021. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

 

691/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 16. 09. 2019 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 s firmou B. A. S. - CZ s. r. o., se sídlem Pardubická 1453, 535 01 Přelouč, IČ: 27512223 pro akci „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 11. 2020

 

 

692/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 27/ORM/2020 ze dne 20. 07. 2020 ve znění dodatku č. 1 na akci „Rekonstrukce kotelny budovy M-klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“ s firmou TERMOMONT s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 45538875 na změnu ceny díla v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 11. 2020

 

 

693/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 s firmou STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem – infrastruktura 2. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 11. 2020

 

 

694/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z OPŽP – Prioritní osa: 5 – Energetické úspory; specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v rámci výzvy č. 146 na realizaci projektu „Vysoké Mýto – Rekonstrukce kotelny budovy M-Klubu.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30. 11. 2020

 

 

695/20

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysokým Mýtem, za II. pololetí roku 2020, dle upraveného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

696/20

Rada města schvaluje

vyhlášení Programů podpory v oblasti kultury, v oblasti spolupráce s partnerskými městy, v oblasti sportu, v oblasti školství, v oblasti životního prostředí, v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2021, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu, vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 01. 12. 2020

        

697/20

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu organizace Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, na rok 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

698/20

Rada města povoluje

na základě § 30, odst. 2, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čerpání rezervního fondu organizace Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

699/20

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, na rok 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

700/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212 na projekt „Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích“, ve výši 229.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 12. 2020

 

 

701/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2021 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 1 019 569 Kč na projekt Provoz Muzea českého karosářství.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 12. 2020

 

 

702/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 188 nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s paní Jiroušovou Danielou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 roku, tedy od 01.12.2020 do 30.11.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

  

 

703/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 796 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Mlejnkovými Josefem (nar. xx) a Jolanou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.10.2020 do 31.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

704/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 795 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Doležalovými Miroslavem (nar. xx) a Leonou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.10.2020 do 31.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

705/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p.453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě pro Výchovný ústav Brandýs nad orlicí, IČ: 49314904 na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

706/20

Rada města neschvaluje

udělení výjimky z podmínky uvedené ve Směrnici pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví, spoluvlastnictví města Vysokého Mýta – byty s předplaceným nájemným v čl. VII, odst.3, písm. b) pro manžele Slavíkovi Andreu (nar. xx), trvale bytem xx a Tomáše (nar. xx), trvale bytem xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

 

 

707/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 21 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým se mění výměra pozemku parc. č. 4571/16 v k. ú. Vysoké Mýto na 3 980 m2. Roční pachtovné bude činit 276 458 Kč + základní sazba DPH.  Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

708/20

Rada města schvaluje

uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557, a to včetně pachtu a výpůjčky, jež jsou v této koncesní smlouvy obsaženy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

709/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

 

710/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Faitem, Odbojářská 601, 566 01 Vysoké Mýto na část pozemku p. č. 4644/2 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 14 m2 za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude činit 126 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

711/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Pokornou, V Peklovcích 815, 566 01 Vysoké Mýto na část pozemku p. č. 4644/2 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 14 m2 za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude činit 126 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

712/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

  

713/20

Rada města souhlasí

s navrhovanými změnami v parkovacím systému ve Vysokém Mýtě od 01.01.2021 včetně změny ceníku parkovného s tím, že finální verze dokumentů budou předloženy na příštím zasedání rady města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

714/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 681 na užívání movité věci mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

715/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 658 na užívání movitých a nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

716/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 678 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

717/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 677 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

718/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 301 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

719/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 721 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

720/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 674 na užívání movitých a nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a společností Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 71294791, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

721/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 k pachtovní smlouvě č. 07 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

722/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378 na užívání části pozemku p. č. 1690/1 v k. ú. Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 v místě dle žádosti ve dnech 15.12.2020 a 16.12.2020 za účelem prodeje vánočních stromků.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

723/20

Rada města schvaluje

darování níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace, IČ: 709 98 671.

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
186 žardiniera 2

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

724/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021092/VB/2, Vysoké Mýto, Vinice, E54 – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5060 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení NN uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

 

725/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 117/20 ze dne 16.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

 

726/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/376 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Aleši Rejmanovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.435.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

 

727/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/275 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Mgr. Lukáši Dejdarovi, nar. xx a Tereze Dejdarové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.482.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

 

728/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/256 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Janě Krčilové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.442.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

 

729/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.750 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

730/20

Rada města souhlasí

s eventuálním prodejem části pozemku parc. č.  4289/1 trvalý travní porost o výměře cca 3100 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti JMG s.r.o., IČ 05645093, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + náklady na přípravu podkladů a na sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000 Kč. OPM prověří na OFI, zda bude či nebude k této částce připočtena DPH ve výši 21%, a to dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

731/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství panem Pavlem Duchatschem, Jaroslav 17, 534 01 Holice od 27.11.2020 do 21.12.2020 na jižní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě za účelem umístění prodejního stánku s vánočním jmelím a dekoracemi. Poplatek bude stanoven dle Obecné závazné vyhlášky č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

732/20

Rada města schvaluje

provedení úhrady společnosti KONREO, v.o.s., IČO 047 06 498, která je insolvenčním správcem SCP first payment of receivables s.r.o., IČO 026 39 564, (dříve ENWOX ENERGY s.r.o.) za doposud řádně nevyúčtované dodávky elektřiny za období 2016 – 2017, a to ve výši 30.378,84Kč, tak jak vyplývá z odborného přehledu zpracovaného společností STATING s.r.o, IČ: 25963864.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

733/20

Rada města schvaluje

záměr prodat podíl ve výši 1/3 na níže uvedených bytových jednotkách včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích Družstvu MVMB DOMUS, Pražská 58/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25921908, a to na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.10.2007. Jedná se o níže uvedené bytové jednotky:

•           bytová jednotka 807/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 807/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 81/1000,

•           bytová jednotka 807/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 807/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 115/1000,

•           bytová jednotka 807/11, podíl na spol. částech domu a pozemku 84/1000,

•           bytová jednotka 807/12, podíl na spol. částech domu a pozemku 110/1000,

nacházejících se v budově čp. 807, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/47, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 807 a pozemku parc .č. 4664/47 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

 

•           bytová jednotka 808/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 132/1000,

•           bytová jednotka 808/11, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/12, podíl na spol. částech domu a pozemku 136/1000,

nacházejících se v budově čp. 808, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/48, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 808 a pozemku parc. č. 4664/48 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

 

•           bytová jednotka 811/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 99/1000,

•           bytová jednotka 811/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 811/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 811/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 100/1000,

•           bytová jednotka 811/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 811/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 811/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 130/1000,

•           bytová jednotka 811/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 105/1000,

•           bytová jednotka 811/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 70/1000,

•           bytová jednotka 811/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 71/1000,

nacházejících se v budově čp. 811, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/49, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 811 a pozemku parc. č. 4664/49 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

 

•           bytová jednotka 812/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 99/1000,

•           bytová jednotka 812/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 812/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 812/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 100/1000,

•           bytová jednotka 812/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 812/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 812/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 130/1000,

•           bytová jednotka 812/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 105/1000,

•           bytová jednotka 812/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 70/1000,

•           bytová jednotka 812/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 71/1000,

nacházejících se v budově čp. 812, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/50, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 812 a pozemku parc. č. 4664/50 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru

Termín: ihned

 

 

734/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo s p. Radkem Štěpánem, bytem xx, IČ: 87809974 na období leden – prosinec 2021 za konečnou cenu díla 240.000 Kč. Předmětem smlouvy je:

-       výroba filmových reportáží o činnosti města Vysokého Mýta a o kulturních, sportovních, společenských a dalších akcích a aktivitách ve městě,

-       výroba krátkých filmových reportáží podle aktuálnosti témat.

 

Zodpovídá: vedoucí oboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

735/20

Rada města schvaluje

darování dýchacích přístrojů Saturn, movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 26.140 Kč pro město Vysoké Mýto nepotřebných, Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I., IČ 61237779.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

736/20

Rada města bere na vědomí

uzavření nájemní smlouvy se smlouvou o spolupráci mezi firmou Proti proudu, s. r. o., IČ 08029377, městem Vysoké Mýto, IČ 00279773 a městem Holice, IČ 00273571, ohledně zajišťování služby dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubice ve věci vyčlenění nemovitosti pro izolaci fyzických osob bez přístřeší, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo nařízena karanténa.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

737/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/392 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Mgr. Oldřichu Tomešovi, MBA, nar. xx a Leoně Tomešové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.837.500 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

738/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/397 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Mgr. Ince Zerzánové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.373.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

739/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/398 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Miloši Plockovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020

 

740/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/399 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Plockovi, nar. xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.12.2020