Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 22 ze dne 04.11.2020

10.11.20

Souhrn usnesení č. 22/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 04.11.2020

 

666/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 04.11.2020.

 

                                                                                                                                      

667/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

668/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí   

předloženou zprávu o činnosti společnosti a plnění rozpočtu za 1. -  9. měsíc roku 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

669/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

splnění uložených úkolů. 

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

670/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

nákup nákladního automobilu ISUZU P75 3,0 l od společnosti  ProScan a.s. IČ 25944992 dle předložené nabídky včetně financování. 

 

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

671/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. odkládá

předložený plán činnosti a rozpočet na rok 2021.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

672/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

sdělení jednatele společnosti týkající se situace kolem výstavby a provozu cyklotrailů, singletracků a dalších sportovišť v lokalitě Na Vinicích.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

673/20

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

674/20

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, na rok 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

675/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na dofinancování služby Azylový domů pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2020, ve výši 80 tis. Kč (osmdesát tisíc korun českých),

II. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 20. 12. 2020

 

  

676/20

Rada města schvaluje

plán inventur na rok 2020.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned 

 

 

677/20

Rada města deleguje

vzhledem k mimořádné situaci související s šířením nákazy Covid-19 na tajemníka svoje pravomoci dle Směrnice o inventarizaci města Vysokého Mýta č.7/2017, a to jmenovat členy inventarizačních komisí, operativně schvalovat změny členů inventarizačních komisí a stanovovat jiné termíny pro provedení inventarizace, než jsou uvedeny v plánu inventur pro rok 2020, dále pak i možnost rozhodnout, že inventury budou provedeny v zúženém rozsahu (např. majetek v některých střediscích nebude inventarizován z důvodu ohrožení zdraví, případně karanténních opatření).

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně      

 

 

678/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 225 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem umístění dočasné stavby. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned                                                                                                                

 

 

679/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ 00428230, kterým se bude z předmětu výpůjčky vyjímat část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 225 m2 v k. ú. Vysoké Mýto. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

680/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 107/20 ze dne 16.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

 

 

681/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2007448/VB/1, V. Mýto - Českých bratří, Erbenova, Na Karl. mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky : parc. č. 626, 4834, 4835/3, 4836/1, 4844/14, 4850/1 a 4853 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4370-34/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 34.740 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

 

682/20

Rada města schvaluje

dotační program města „Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2021“ zpracovaný v říjnu 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 11. 2020

 

 

683/20

Rada města schvaluje

stažení sdělení č. 3 předložené odborem právním a majetkovým, tj. prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 v k.ú. Vysoké Mýto, z jednaní zastupitelstva města dne 11.11.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020