Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 20 ze dne 07.10.2020

13.10.20

Souhrn usnesení č. 20/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 07.10.2020

 

599/20

Rada města schvaluje

návrh na koupi dvou obrazů Jany Stiboříkové (Stiborik) za 15 000,- Kč a Kornélie Němečkové za 1 200,- Kč do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 10. 2020

 

                                                                                                                                      

600/20

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru obrazu Blanky Kaločové Zvěstování do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 10. 2020

 

                                                                                                                                      

601/20

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.8-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.10.2020

 

                                                                                                                                      

602/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž akce “Dodávka a montáž bazénových filtrů - KPB“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy BAZENSERVIS s.r.o., IČ: 64791661 se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí za nabídkovou cenu 499.999,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

603/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou BAZENSERVIS s.r.o., IČ: 64791661 se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí jako dodavatelem akce: “Dodávka a montáž bazénových filtrů - KPB“ za nabídkovou cenu 499.999,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 10. 2020

  

                                                                                                                                    

604/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku akce “Vysoké Mýto – door to door systém sběru a svozu odpadů“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Kricner s.r.o., IČ: 01711229 se sídlem Nedvědovo nám. 283/4, Podolí, 147 00 Praha 4 za nabídkovou cenu 1.433.500,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

605/20

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy s firmou Kricner s.r.o., IČ: 01711229 se sídlem Nedvědovo nám. 283/4, Podolí, 147 00 Praha 4 jako dodavatelem akce: “Vysoké Mýto – door to door systém sběru a svozu odpadů“ za nabídkovou cenu 1.433.500,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 10. 2020

                                                                                                                                      

 

606/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 27/ORM/2020 ze dne 20. 07. 2020 na akci „Rekonstrukce kotelny budovy M-klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“ s firmou TERMOMONT s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 45538875 na změnu termínu dokončení díla a změnu ceny díla v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 10. 2020

                                                                                                                                      

 

607/20

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Milana Štohanzla na projekt „Rekonstrukce střechy domu v ulici Purkyňova 118 v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2020 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 40.000,- Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31. 10. 2020

                                                                                                                                      

  

608/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z výzvy č. 11/2019: Alternativní pohony na realizaci projektu „Vysoké Mýto – nákup elektromobilu.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 10. 2020

                                                                                                                                      

 

609/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800094913_1/VB/P „PREL A NTL přípojka, Vysoké Mýto - Sv. Čecha 61“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4789/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4423-200/2020. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.11.2020

                                                                                                                                      

 

610/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021255/ VB/1, Vysoké Mýto, Pražská - 244 knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 274/1, 4790, 4807 a 4808/5 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení NN uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.11.2020

                                                                                                                                      

 

611/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021123/ VB/1, Vysoké Mýto, Prokopa Velikého - 1690/1 knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4664/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení NN + 1.000 Kč za 1 ks pilíře uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.11.2020

                                                                                                                                      

 

612/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 151-14245/2020 označený jako parc. č. 279/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 274 m2 v k.ú. Domoradice. Původní pozemek parc. č. 279 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

                                                                                                                                    

613/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 151-14245/2020 označeného jako parc. č. 279/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Domoradice společnosti PLKM Group a.s., IČ 04042115, za celkovou kupní cenu ve výši 14.200 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

                                                                                                                                      

 

614/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4424-112/2020 označený jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 887) o výměře 32 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 887 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

615/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4424-112/2020  označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 887) o výměře 32 m2 v k.ú. Vysoké Mýto paní Marii Cinkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 5.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

                                                                                                                                      

 

616/20

Rada města schvaluje

podání návrhu na zařazení městských lesních pozemků parc.č. 3259/1, 3271, 3272, 3273, 3276, 3288 a 3474, vše v k.ú. Vysoké Mýto a parc.č. 1557/1 v k.ú. Choceň do kategorie lesů zvláštního určení - příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

617/20

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita elektrická energie v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

       

                                                                                                                               

618/20

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita zemní plyn v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

619/20

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25.05.2017, uzavřené s panem Jiřím Kovaříkem, bytem xx, dohodou ke dni 31.10.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

620/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2054 o výpůjčce nemovitostí mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Čtyřlístek, IČ 70998680, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky movité věci dle přílohy. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

621/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 na pronájem části pozemku parc. č. 1306/4 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem umístění a provozu dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let. Nájemné bude činit 1 000 Kč ročně + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

622/20

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Romany Zimové na členství v bytové komisi rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

623/20

Rada města jmenuje

paní Moniku Novákovou, nar. xx, bytem xx, na členství v bytové komisi rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

  

                                                                                                                                    

624/20

Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta firmou Astur & Qanto s. r. o., Bubenská 8a/943, 170 00 Praha 7 – Holešovice na obal čokolády z edice s turistickou tématikou VYSOKÉ MÝTO.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 30. 10. 2020

     

                                                                                                                                 

625/20

Rada města schvaluje

úpravu přídělu do rozpočtu Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned