Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020-19 ze dne 23.09.2020

29.09.20

Souhrn usnesení č. 19/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 23.09.2020

566/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26.08.2020.

     

                                                                                                                               

567/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č.2 v DPS Javornického 432 pro pana Faltu Josefa, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.10.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

568/20

Rada města schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši Kč 45 000,- na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2020.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

569/20

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2020 příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

570/20

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2020 příspěvkové organizaci Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

571/20

Rada města schvaluje

převod finanční částky 90.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu na pořízení plynového kotle.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

572/20

Rada města souhlasí

s přijetím grantu pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 19 350 EUR, v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - KA 2, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

573/20

Rada města schvaluje

I.     poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 pro pana Martina Doubka, nar. xx, bytem xx, ve výši 6.000,-Kč na projekt „Český pohár Mini - Z“.

II.    uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

574/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 16. 09. 2019 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 s firmou B. A. S. - CZ s. r. o., se sídlem Pardubická 1453, 535 01 Přelouč, IČ: 27512223 pro akci „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 16. 10. 2020

 

 

575/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 19/ORM/2020 ze dne 04. 06. 2020 s firmou JaPa-Expo s. r. o., Hradec Králové - Moravské Předměstí, Šantrochova 426/5, PSČ 500 11, IČ: 03531848 pro akci „Šemberovo divadlo – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 16. 10. 2020

 

 

576/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 25/ORM/2020 ze dne 31. 08. 2020 s firmou KINOEXPORT s.r.o., IČ: 25315943, se sídlem č. p. 382, 687 52 Korytná pro akci „Dodávka sedadel pro Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 09. 10. 2020

 

 

577/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na projektové práce akce „Městská smuteční síň ve Vysokém Mýtě“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy B K N, spol. s r.o., IČ 15028909, Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 2.980.000,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

578/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou B K N, spol. s r.o., IČ 15028909, Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, jako dodavatelem projektových prací pro akci: „Městská smuteční síň ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu 2.980.000,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 10. 2020

 

 

579/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 535/20 ze dne 26. 08. 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

580/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 02/ORM/2020 ze dne 17. 02. 2020 s firmou Mgr. art. Martin Lukáč, Lachova 26, 851 03 Bratislava, IČ: 40771237 na akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 16. 10. 2020

        

                                                                                                                              

581/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 554 v ul. U Staré zastávky ve Vysokém Mýtě s manželi Hottmarovými Lubošem (nar. xx) a Věrou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok, od 01.10.2020 do 30.09.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

 

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

582/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Dudovi Ivetu (nar. xx) a Josefa (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši 11.172 Kč ve 4 měsíčních splátkách: 3 x 3000 Kč a 1 x 2.172 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2020. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

583/20

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Bykarovou Natašu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  21.331 Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 5000 Kč a 1 x 1.331 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2020. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

584/20

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Nikolase Ferka (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

585/20

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Husárovou Darinu (nar. xx) a Daduče Jaroslava (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

  

586/20

Rada města souhlasí

s neobsazováním místnosti č. 702 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

587/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018570/VB/4, Vysoké Mýto, parcela 4052/1 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4051/4 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4371-75/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2020

 

 

588/20

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4935/5, 4935/4, 4643/52, 4643/81, 4664/77, 4654/89, 4930/1, 4654/33, 4706/6, 4710/4, 4710/2 a 4710/6, vše v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem umístění a násl. výstavby stavby „Výměna vodovodních řadů v lokalitě Peklovce, Vysoké Mýto v souvislosti s výstavbou D35“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2020

                                                                                                                                      

 

589/20

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi panem Pavlem Šmidrkalem, IČ 70169713, se sídlem Spojilská 1853, 530 03 Pardubice a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4281/2 v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem umístění a násl. výstavby přípojky kanalizace, úpravy vjezdu na pozemek parc. č. 4282/2, umístěním zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů a umístěním manipulační a zásobovací plochy v rámci stavby VYSOKÉ MÝTO – MULTIFUNKČNÍ OBJEKT za podmínky, že 2 parkovací místa zčásti umístěná na pozemku parc. č. 4281/2 budou veřejně přístupná.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2020

                                                                                                                                      

 

590/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/378 zahrada o výměře 755 m2,  parc. č. 4666/256 zahrada o výměře 824 m2, parc. č. 4666/392 zahrada o výměře 1050 m2, parc. č. 4666/397 zahrada o výměře 785 m2, parc. č. 4666/398 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 4666/399 zahrada o výměře 784 m2 a parc. č. 4666/284 zahrada o výměře 740 m2 za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM – II. etapa za kupní cenu ve výši 1.750 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

591/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM – I. etapa za kupní cenu ve výši 1.422.750 Kč, cena je uvedena včetně DPH. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

592/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM – I. etapa za kupní cenu ve výši 1.520.750 Kč, cena je uvedena včetně DPH. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

593/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Alešem, IČ 87529815 na pozemek parc. č. 4644/68 za účelem uskutečnění kulturně vzdělávacích přednášek „Cestování s dinosaury“. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu od 01.10.2020 do 04.10.2020. Nájemné bude činit 4 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

594/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem Promejto, z.s. IČ 03623050 za účelem umístění 3 ks výstavních panelů v době od 25.09.2020 do 05.10.2020 jako upoutávku na Den architektury 2020. 1 ks bude umístěn na části pozemku p.č. 4877 na chodníku v ulici Generála Závady, 1 ks na části pozemku p.č. 4816 na chodníku u křižovatky ulic Komenského a Pražská v místech dle přiloženého zákresu, od 27.09.2020 bude 1 ks panelu umístěn na části pozemku p.č. 4784 na východní části nám. Přemysla Otakara II., vše v k.ú. Vysoké Mýto.  Akce je podpořena dotací města Vysokého Mýta, je tedy osvobozena od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

595/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31.01.2018 mezi městem Vysokým Mýtem a společností PALEČEK GROUP s.r.o., jehož obsahem je poskytnutí slevy ve výši 30 % z rozhodného nájemného, tj. za období od 01.04.2020 do 30.06.2020, dle programu „COVID - Nájemné“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

596/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.08.2018 mezi městem Vysokým Mýtem a Hanou Vítkovou, IČ 04295391, jehož obsahem je poskytnutí slevy ve výši 30 % z rozhodného nájemného, tj. za období od 01.04.2020 do 30.06.2020, dle programu „COVID - Nájemné“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

597/20

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto v částce 73 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

598/20

Rada města bere na vědomí

rezignace Marie Horákové a Blanky Lacmanové na členství v komisi pro občanské záležitosti rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned