Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 18 ze dne 9. 9. 2020

11.09.20

Souhrn usnesení č. 18/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 09.09.2020

 

536/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26.08.2020.

 

537/20

Rada města souhlasí

s nákupem osobního automobilu Peugeot RIFTER k zajištění provozu TS.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

538/20                                                                                                                           

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2020/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“ ve výši 629.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 69.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

539/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2020/OSU-SPP se společností Nopek, a.s. , IČ 15030075, Náměstí Pod Kaštany 724, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 189, náměstí Přemysla Otakara II, Vysoké Mýto, rejstř. č.:  15749/6-4125, parc. č. 191/1 v k. ú. Vysoké Mýto. Akce-  „ I. etapa obnovy vnějšího pláště – oprava omítek, restaurování pískovcového portálu do náměstí a vchodových dveří a další související práce“ ve výši 416.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 a 61.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 16.09.2020

 

540/20                                                                                                                           

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci akce „Regenerace panelového sídliště U Potoka ve Vysokém Mýtě“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Design M.A.A.T. s.r.o., IČ: 28147588 se sídlem Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor za nabídkovou cenu 625.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

541/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Design M.A.A.T. s.r.o., IČ: 28147588 se sídlem Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor jako dodavatelem akce: „Regenerace panelového sídliště U Potoka ve Vysokém Mýtě“ za nabídkovou cenu 625.000,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2020

                                                                                                                                      

542/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci akce „Základní škola Jiráskova 317 Vysoké Mýto, M Klub Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Atelier M.A.A.T. s.r.o., IČ: 28145969 se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor za nabídkovou cenu 280.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

543/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier M.A.A.T. s.r.o., IČ: 28145969 se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor jako dodavatelem akce: „Základní škola Jiráskova 317 Vysoké Mýto, M Klub Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro“ za nabídkovou cenu 280.000,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2020

                                                                                                                                      

 

544/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž bazénových filtrů - KPB“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 11.09.2020

                                                                                                                                      

 

545/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku akce „Vysoké Mýto – door to door systém sběru a svozu odpadů“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 18.09.2020

                                                                                                                                      

546/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Křemenákem Jaroslavem (nar. xx) a Křemenákovou Marií (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou do 31.07.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

547/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 779 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Slavíkovými Andreou (nar. xx) trvale bytem xx a Tomášem (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou od 01.10.2020  do  31.03.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                                       (

548/20

Rada města zrušuje

usnesení RM č. 469/20 ze dne 12.08.2020

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

549/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 4 s účinností do 01.10.2020 k pachtovní smlouvě č. 07 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, kterým se mění výměry pozemků:

parc. č. 93/1 z původní výměry 26 394 m2 na novou výměru 23 859 m2

parc. č. 219/1 z původní výměry 1 052 262 m2 na novou výměru 1 050 534 m2

parc. č. 37 z původní výměry 29 327 m2 na novou výměru 28 742 m2

parc. č. 93/1 z původní výměry 23 859 m2 na novou výměru 23 345 m2   

parc.č. 220 z původní výměry 108788 m2 na novou výměru 108 077 m2, vše v k.ú. Rzy

a parc. č. 4290/2 z původní výměry 355 970 m2 na novou výměru 356 237 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.  Dále se vyjímají ze smlouvy a doplňují do smlouvy následující pozemky:

Vyjmuté pozemky:

Katastrální území   parc.č. Výměra v m2 Druh pozemku LV
Rzy   52 1469 lesní pozemek 359
Rzy   53 2431 lesní pozemek 359
Rzy   54 854 lesní pozemek 359
Rzy   103 205 lesní pozemek 359
Rzy   136 677 trvalý travní porost 359
Rzy   137/1 3760 orná půda 359
Rzy   137/2 1258 zahrada 359
Rzy   138 378 zahrada 359
Rzy   139 778 zahrada 359
Dobříkov   858/2 471 lesní pozemek 367
Dobříkov   859/2 935 lesní pozemek 367
Vysoké Mýto   4284 267 zast. pocha a nádvoří 10001

Doplněné pozemky:

Katastrální území parc.č. Výměra v m2 Druh pozemku LV
Rzy 3081 9836 lesní pozemek 359
Rzy 3089 4327 trvalý travní porost 359
Rzy 3093 241 lesní pozemek 359
Rzy 3137 3078 ostatní plocha 359
Javorník u Vys.Mýta 278/2 6708 lesní pozemek 258

Celkové roční pachtovné činí 1.039.659 Kč + aktuální sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

550/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 60 ze dne 11.12.2009, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a spolkem AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ 00485802, kterým se doplňuje do smlouvy část pozemku parc. č. 4288 o výměře 653 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Roční nájemné bude činit 183 767 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

551/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 na pronájem vyznačené části pozemku parc. č. 1690/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění a provozu dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let s opcí na dalších 10 let. Nájemné bude činit 1 000 Kč ročně + aktuální sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

552/20

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 764 mezi městem Vysokým Mýtem a společností KAVOSTAV s.r.o. Vysoké Mýto, IČ 28791193, kterým se prodlužuje smluvní vztah na dobu do 11.12.2020. Měsíční nájemné bude činit 5 000 Kč + základní sazba DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

553/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019818/VB/01, Vysoké Mýto, nám. Přem. Otak. II, čp. 14 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4785 a 338 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4414-475/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2020

                                                                                                                                      

554/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/275 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Jaroslavu Adámkovi, nar. xx a Ludmile Adámkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.482.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 12.08.2020 usnesením č. 481/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

555/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 187/2 orná půda v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

556/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1970/68 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto vlastníku sousedních pozemků parc. č. 1970/3 a 1970/69 v k.ú. Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 10.700 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

557/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 obojí orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto, paní PharmDr. Marcele Steinfeldové, nar. xx (podíl ½) a panu Michalu Buryanovi, nar. xx (podíl ½), oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 115.200 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

558/20

Rada města zrušuje

usnesení č. 427/20 ze dne 22.07.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

559/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1970/27 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 114 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s tím, že žadatelem může být výlučně vlastník sousedního pozemku. Pozemek parc. č. 1970/27 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

560/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje darování areálu Vysokomýtské nemocnice – Hradecká č.p. 167 Pardubickému kraji, IČ 70892822. Jedná se o tyto nemovité věci:

-  pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

-  pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

-  pozemek parc. č. 1985/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

-  pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

-  pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice, IČ 71207856 či přestěhování Vysokomýtské nemocnice, IČ 71207856 z předmětných nemovitých věcí, vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

561/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství organizací Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 21551189 na náměstí Přemysla Otakara II. dne 26.09.2020 za účelem konání akce „ZUŠ OPEN „. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

562/20

Rada města jmenuje

s účinností od 10.09.2020 Mgr. Jana Lipavského,  nar. xx,  bytem xx, členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČO: 28852150.

Zodpovídá: ředitelka VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

563/20

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Romana Bati na členství v majetkové komisi rady města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 

564/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Marii Simonovou, bytem xx, na další čtyřleté období.

Zodpovídá: Bc. Iveta Petrová

Termín: 11.11.2020

                                                                                                                                      

 

565/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko s účinností od 1.1.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16.09.2020