Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 17 ze dne 26.08.2020

01.09.20

Souhrn usnesení č. 17/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 26.08.2020

509/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26.08.2020.

 

 

510/20

Rada města schvaluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí na celkový počet 25 dětí ve třídách č. 1 a 2 v Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2020/2021, za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

          

                                                                                                                            

511/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

dokument Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 09. 2020

       

                                                                                                                               

512/20

Rada města schvaluje

rozpočtové změny TS č. 3/2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 26.8.2020

     

                                                                                                                                 

513/20

Rada města schvaluje

rozpočtové změny TS  č.4/2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 26.8.2020

         

                                                                                                                             

514/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2020

        

                                                                                                                              

515/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.7-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

516/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Věrou Strýchovou, bytem xx, na část pozemku p.č. 4644/249 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 14 m2 za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude činit 126 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

517/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 658 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 637 962,28 + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

518/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 678 na užívání nemovitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 1 326 753,55 + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

519/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 759 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ 28852150, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

520/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 760 na užívání movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ 00372331, kterým se ze smlouvy vyjímá inflační doložka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

521/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9420002229/4000231894 za účelem pronájmu plynárenského zařízení, které vzniklo v rámci stavby „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – infrastruktura 2. etapa – rozšíření STL plynovodní sítě“ mezi společností GasNet, s.r.o. IČ 27295567 zastoupenou společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311 a městem Vysokým Mýtem. Výše ročního nájemného činí 10 565 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

522/20

Rada města mění

usnesení č. 81/20 ze dne 19.02.2020 tak, že text „parc. č. 4289/15“ se nahrazuje textem „parc. č. 4289/95“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

523/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020561/VB/ 1a, Vysoké Mýto, Fügnerova, 5 – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností K energo, IČ: 27494683; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4790 a 4807 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.       

                

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

                                                                                                                                      

 

524/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Luďka France, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 163.850 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

     

                                                                                                                                 

525/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Lenky Francové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 163.850 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

526/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Jana Kubánka, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 327.700 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

          

                                                                                                                            

527/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Jaromíry Syrůčkové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 327.700 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

528/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o umístění a provedení stavby ze dne 09.02.2018, ve kterém dojde k prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2020 a dále ke změně stavebníka, kdy všechna práva a povinnosti z dohody přejdou na společnost BICZ Residence William s.r.o., IČ 08371458.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

 

529/20

Rada města určuje

pro veřejné losování kupujícího stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM – II. etapa, parc. č. 4666/272 v k.ú. Vysoké Mýto, konané dne 16.09.2020 losujícího pana Mgr. Jana Vlčka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

530/20

Rada města rozhoduje

o vyloučení účastníka AHC a.s., IČO: 24160369 v koncesním řízení Provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

531/20

Rada města rozhoduje

o vyloučení účastníka DS Sychrov s.r.o., IČO: 08207364 v koncesním řízení Provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

532/20

Rada města rozhoduje

o výběru dodavatele Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557 v koncesním řízení Provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

533/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Regionálním muzeem Vysoké Mýto, IČ 00372331 na východní straně nám. Přemysla Otakara II. za účelem umístění panelové výstavy „Historie firmy Sodomka a Karosa“ v termínu od 28.08.2020 do 07.09.2020. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

534/20

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro akci „Městská smuteční síň ve Vysokém Mýtě – projektová dokumentace ˮ. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Bc. Ondřej Halama (Josef Šplíchal, DiS.)

Jiří Kovařík (JUDr. Poláček Libor)

Ing. Miloslav Soušek (Jiří Vondráček)

Mgr. Jaromír Kašpar (Bořivoj Pitra)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

535/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 02/ORM/2020 ze dne 17.02.2020 s firmou Mgr. art. Martin Lukáč, Lachova 26, 851 03 Bratislava, IČ: 40771237 na akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.09.2020