Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2019 - 16 ze dne 12.08.2020

18.08.20

Souhrn usnesení č. 16/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 12. 8. 2020

 

457/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 8. 2020.

      

                                                                                                                                

458/20

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.6-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.08.2020

 

 

459/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy-objednávkového formuláře týkajícího se akceptace platebních karet a platebního terminálu k bankovnímu účtu hospodářské činnosti města vedenému u KB, a.s. – se společností KB SmartPay, Worldline Czech Republic, s. r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic, IČ: 03633144, DIČ: CZ699001182 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

460/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem jako nájemcem a Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005 jako pronajímatelem v rámci akce „Oprava mostu Sárovec“, na pronájem částí pozemků parc. č. 5159/4 v k.ú. Vysoké Mýto a parc. č. 2848 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta. Nájemné bude činit 689 Kč za celou pronajatou plochu za rok, výměra pronajímané plochy 89 m2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

 

461/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016875/VB/01, Vysoké Mýto, Pod Nádražím, p.2552/2 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 10021, 10059,  4916/1 a 2548/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4322-585/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.100 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

 

462/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018919/VB/01, Vysoké Mýto, Lhůta, parcela 71 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 159 a 715/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 189-286/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 7.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

                                                                                                                                      

 

463/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akce „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, X. a XI. etapa“ a „OPTICKÁ SÍŤ COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, VI. a XIII. etapa“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností PODA a.s., IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 1810/2, 1811, 1812, 1813/1, 4928, 4929, 4930/2, 4932/1 a 1021/1, 1021/2, 1023/1, 1025/1, 1081/2, 4276/7, 4276/8, 4850/1, 4859/6, 4861/1, 4868, 5121/1, 5121/2, 5121/5, 5121/8 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 4382-32/2020 a č. 4381-31/2020. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat veřejnou telekomunikační síť na dotčeném pozemku. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 71.800 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

                                                                                                                                      

 

464/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019436/SOBS VB/1, Vysoké Mýto, Lipová, 210 - nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ: 63080605; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2983/1, 5050/4 a 2979  v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení + 1.000 Kč za 1 ks pilíře NN + 2.000 Kč za 1 ks podpěrného bodu/sloupu uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.                       

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

                                                                                                                                      

 

465/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4403-77/2020 označeného jako parc. č. 2206/26 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Duškovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 37.560 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

466/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 191-54/2020 označený jako st. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Lhůta Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 698/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

        

                                                                                                                              

467/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 191-54/2020 označeného jako st. 158 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lhůta Vysokého Mýta paní Evě Dostálové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.550 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

468/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Františkem Giňou, Husova 156, 566 01 Vysoké Mýto na část pozemku parc. č. 1515/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem umístění posezení. Roční nájemné bude činit 101 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

469/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 s účinností od 01.10.2020 k Pachtovní smlouvě č. 07 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, kterým se mění výměry pozemků parc. č. 93/1 z 26 394 m2 na 23 859 m2 a parc. č. 219/1 z 1 052 262 m2 na 1 050 534 m2 v k.ú. Rzy a výměra pozemku parc. č. 4290/2 z 355 970 m2 na 356 237 m2 v k.ú. Vysoké Mýto a dále se vyjímají ze smlouvy a doplňují do smlouvy následující pozemky:

 

Vyjmuté pozemky:

 

Katastrální území parc.č. Výměra v m2 Druh pozemku LV
Rzy 52 1469 lesní pozemek 359
Rzy 53 2431 lesní pozemek 359
Rzy 54 854 lesní pozemek 359
Rzy 103 205 lesní pozemek 359
Rzy 136 677 trvalý travní porost 359
Rzy 137/1 3760 orná půda 359
Rzy 137/2 1258 zahrada 359
Rzy 138 378 zahrada 359
Rzy 139 778 zahrada 359
Dobříkov 858/2 471 lesní pozemek 367
Dobříkov 859/2 935 lesní pozemek 367
Vysoké Mýto 4284 267 zast. pocha a nádvoří 10001

 

Doplněné pozemky:

 

Katastrální území parc.č. Výměra v m2 Druh pozemku LV
Rzy 3081 9836 lesní pozemek 359
Rzy 3089 4327 trvalý travní porost 359
Rzy 3093 241 lesní pozemek 359
Rzy 3137 3078 ostatní plocha 359
Javorník u Vys.Mýta 278/2 6708 lesní pozemek 258

 

Celkové roční pachtovné pro rok 2020 činí 100 Kč/ha + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

         

                                                                                                                             

470/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/376 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Ing. Renatě Šplíchalové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.435.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

471/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/377 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Marku Glencnerovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.520.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

472/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/375 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Josefu Dubišarovi, nar. xx a Marcele Dubišarové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.303.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

473/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/374 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto kupujícím: manželé Vitalijus Sazonovas, nar. xx a Liubov Sazonova, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.303.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

474/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/372 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Romanu Hebkovi, nar. xx a Monice Hebkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.713.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

475/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/461 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Ing. Adéle Košnarové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

476/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/396 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Zdeňku Benešovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

477/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 4666/386 a 4666/388, obojí zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Ing. Janu Pešinovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.246.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

478/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout, na základě veřejného losování konaného dne 16.09.2020, následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/272 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.641.500 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

479/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/373 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Michaele Mlejnkové, M.A., nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.713.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

 

480/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/271 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Ondřeji Hunalovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.685.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

                                                                                                                                      

 

481/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky v obci a k.ú. Vysoké Mýto parc. č. 4666/378 zahrada o výměře 755 m2, parc. č. 4666/256 zahrada o výměře 824 m2, parc. č. 4666/392 zahrada o výměře 1050 m2, parc. č. 4666/397 zahrada o výměře 785 m2, parc. č. 4666/398 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 4666/399 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 4666/284 zahrada o výměře 740 m2 a parc. č. 4666/275 zahrada o výměře 847 m2 za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM – II. etapa za kupní cenu ve výši 1.750 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

482/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“ na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 09.09.2020 v době od 9:00 hod do 13:00 hod. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

           

                                                                                                                           

483/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 60 ze dne 11.12.2009, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a spolkem AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ 00485802, kterým se doplňuje do smlouvy část pozemku parc. č. 4288 o výměře 653 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

484/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství pro pana Mgr. Jana Kučeru, Bj. Krawce 998, Choceň za účelem pořádání akce – amatérský sraz veteránů na části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 12.09.2020 v době od 13:00 hod. do 17:00 hod. v místě dle žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

485/20

Rada města mění

Usnesení č. 185/20 tak, že datum 30.09.2020 se mění na datum 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

486/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Heleně Horváthové, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2021, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: ihned

 

 

487/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě panu Zdeňku Novákovi, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2021, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

488/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 04/ORM/2020 ze dne 19.2.2020 s firmou První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15029956 pro akci „MŠ Čtyřlístek (Lidická) – rekonstrukce kuchyně“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

489/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 16.09.2019 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 s firmou B.A.S. - CZ s.r.o., se sídlem Pardubická 1453, 535 01 Přelouč, IČ: 27512223 pro akci „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

490/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 18/ORM/2020 ze dne 11.06.2020 s firmou KBT elektronik, spol. s r.o., se sídlem Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46509020 pro akci „MŠ Slunečná Vysoké Mýto rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 7 a č. 8“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

491/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce akce „Regenerace panelového sídliště U Potoka ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2020

                                                                                                                                      

 

492/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž akce “Parkovací automaty ve Vysokém Mýtě“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Saba ClickPark s.r.o., IČ: 28968506 se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 za nabídkovou cenu 979.993,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

493/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Saba ClickPark s.r.o., IČ: 28968506 se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 jako dodavatelem akce: “Parkovací automaty ve Vysokém Mýtě“ za nabídkovou cenu 979.993,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 8. 2020

       

                                                                                                                               

494/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž, akce „Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy KBT elektronik s.r.o., IČ: 46509020 se sídlem Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 915.583,60 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

495/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik s.r.o., IČ: 46509020 se sídlem Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS“ za nabídkovou cenu 915.583,60 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 8. 2020

     

                                                                                                                                 

496/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce akce „Základní škola Jiráskova 317 Vysoké Mýto, M-Klub Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2020

  

                                                                                                                                    

497/20

Rada města pověřuje

k přijímání souhlasného projevu vůle (souhlasných prohlášení) o uzavření manželství pro osoby jednající za orgán veřejné moci (oddávající): Mgr. Stanislavu Burešovou.

 

Zodpovídá: tajemník a vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned

 

 

498/20

Rada města stanoví,

že pověřená členka zastupitelstva Mgr. Stanislava Burešová bude moci užívat závěsný odznak při občanských obřadech (svatebních, vítání občánků).

 

Zodpovídá: tajemník a vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned

 

 

499/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

500/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předloženou zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

  

                                                                                                                                    

501/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

a)   účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření v zisku 1,743.410 Kč po započtení daně z příjmů právnických osob bez výhrad

b)  rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 1,743.410 Kč takto:

    - do sociálního fondu společnosti                       140.000 Kč

     - nerozdělený zisk                                         1,603.410 Kč

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

502/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

zprávu mezi propojenými osobami za rok 2019.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

503/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2019.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

504/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o hospodaření společnosti v prvním pololetí roku 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

505/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

splnění úkolů z minulé VH

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

506/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí

s vyplacením prémie za rok 2019 ve výši dvou měsíčních platů.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

507/20

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. ukládá

společnosti zpracovat a předložit nabídky nákupu nového nákladního vozidla včetně kontejnerové nástavby.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

508/20

Rada města ukládá

vedoucímu OPM JUDr. Poláčkovi jednat s ředitelem společnosti Městské lesy s. r. o. Vysoké Mýto, spol. s r. o. o zvýšení pachtovného.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned