Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2020 - 14 ze dne 1. 7. 2020

03.07.20

Souhrn usnesení č. 14/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 1. 7. 2020

375/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1. 7. 2020.

                                                                                                                                      

376/20

Rada města ruší

usnesení RM č.220/20 ze dne 20.5.2020

 

377/20

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, ponechat výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši dosaženého zisku, tj. 44.902,21 Kč na účtu nerozdělený zisk předchozích účetních období.

Zodpovídá: ředitel TS

Termín: ihned

 

378/20

Rada města schvaluje

vyplacení odměny řediteli společnosti Technické služby Vysoké Mýto za první polovinu roku 2020 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

 

379/20

Rada města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Spolek přátel Růžového  paloučku na projekt „Slavnost na Růžovém paloučku“, ve výši 5.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného  ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

380/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce „Rekonstrukce kotelny budovy M – klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy TERMOMONT s.r.o., IČ: 45538875 se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín za nabídkovou cenu 1.810.342,80 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

381/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou TERMOMONT s.r.o., IČ: 45538875 se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín jako dodavatelem akce: „Rekonstrukce kotelny budovy M – klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“ za nabídkovou cenu 1.810.342,80 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 7. 2020

                                                                                                                                      

382/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 17. 07. 2020

 

383/20

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

TELNES s.r.o., Ústecká 455, 560 02 Česká Třebová, IČ: 28807529

DOSON s.r.o., Šmilovského 1122, 570 01 Litomyšl, IČ: 48169480
KBT elektronik s.r.o., Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46509020

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 17.07.2020

(

384/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z OPŽP – Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů na realizaci projektu „Vysoké Mýto – komplexní předcházení vzniku odpadů.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.07.2020

 

385/20

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na realizaci projektu „Litomyšlská brána – obnova střešní krytiny - malá věž.“

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 – Podprogram 4“– z Pardubického kraje na rok 2020, ev. číslo smlouvy: OKSCR/20/22962 na realizaci akce „Litomyšlská brána – obnova střešní krytiny - malá věž.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2020

 

386/20

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Janu Tichou na projekt „Rekonstrukci fasády domu v ulici Försterova v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2020 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 40.000,- Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.08.2020

 

387/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-2016199/VB/01, Vysoké Mýto, Vraclavská, 1988/1 - knn spočívající ve změně umístění trasy kabelu (prodloužení trasy), úpravě rozsahu věcného břemene a souvisejícího vyčíslení náhrady za zřízení věcného břemene. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit částku 3.860 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2020

 

388/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4399-117/2020 označený jako parc. č. 497/8 zahrada o výměře 5 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 497/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

389/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4399-

117/2020 označeného jako parc. č. 497/8 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto paní Erice Jiroutové,

nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 2.750 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.09.2020

 

390/20

Rada města neschvaluje

úpravu nájemného dle žádosti spolku AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ 00485802.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

391/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se prodlužuje smlouva na dobu do 30.09.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

392/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 72087013 na vozidla Opel Vivaro, RZ 3E9 0777, inventární číslo 4778 v hodnotě 244 000 Kč pro potřeby pořádání letního tábora. Smlouva bude uzavřená na dobu určitou od 06.07.2020 do 18.07.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

393/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020782/VB/2, Vysoké Mýto, Vanice, parcela 17/2 - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 24/3 v k.ú. Vanice. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení kNN uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2020

 

394/20

Rada města schvaluje

zadávací dokumentaci včetně příloh pro koncesní řízení – provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

395/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce „Oprava mostu Sárovec“ mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Tisová, na straně jedné, jako Oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, na straně druhé, jako Povinným z věcného břemene; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 5159/4 v k.ú. Vysoké Mýto a parc. č. 2848 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4349-148/2019 pro k.ú. Vysoké Mýto a dle geometrického plánu č. 657-175/2019 pro k.ú. Tisová u Vysokého Mýta. Celková výše úplaty činí 3.443 Kč. Zřízení věcného břemene je osvobozeno od DPH v souladu s § 4 odst. 4 písm. g) a § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

396/20

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.4/2020 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 02.07.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

397/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v Programu podpory v oblasti životního prostředí, evidenční číslo smlouvy 2/2020/OŽP v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

398/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

předložený program jednání valné hromady.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

399/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. ze dne 4.6.2020.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

400/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2019.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

401/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

vysvětlení problematiky opravy nesprávnosti minulých let zaúčtované v účetnictví roku 2019 ve společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

402/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

účetní závěrku společnosti za rok 2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

403/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

výsledek hospodaření společnosti za rok 2019, zisk ve výši 129.533,28Kč včetně rozdělení tohoto zisku dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

404/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

zprávu o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

405/20

Rada města ve věci města Vysokého Mýta, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

vyplacení prémií ředitelce společnosti za rok 2019 dle návrhu dozorčí rady.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

 

406/20

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny, evidenční číslo smlouvy 13/OSZ/2020 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31. 03. 2020