Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2019 - 12 ze dne 3. 6. 2020

09.06.20

Souhrn usnesení č. 12/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 3. 6. 2020

 

 

 

299/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 3. 6. 2020.

 

 

300/20

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.204 v DPS Litomyšlská 50 paní Novotné Věře, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

301/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č.204 v DPS Litomyšlská 50 paní Bartánusové Marii, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

302/20

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.204 v DPS Litomyšlská 50 paní Soukalové Dobromile, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

303/20

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č.14 v DPS Javornického 432 panu Josefu Sedlákovi, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

304/20

Rada města schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy paní Frycové Margitě, nar. xx, k bytu č. 227 v DPS Litomyšlská 50, na dobu určitou do doby zajištění jiného bydlení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

305/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 s firmou Pario s.r.o., se sídlem Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25288555 pro akci „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště malé věže“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.06.2020

 

 

306/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na dodávku, akce „Dodávka sedadel pro Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy KINOEXPORT s.r.o., IČ 25315943, se sídlem č. p. 382, 687 52 Korytná za nabídkovou cenu 2.109.000,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

307/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KINOEXPORT s.r.o., IČ 25315943, se sídlem č. p. 382, 687 52 Korytná, jako dodavatelem akce: „Dodávka sedadel pro Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu 2.109.000,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 06. 2020

 

 

308/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce „MŠ Slunečná Vysoké Mýto rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 7 a č. 8“, nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy KBT elektronik, spol. s r.o.,  IČ 46509020, Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 781.756,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

309/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik, spol. s r.o.,  IČ 46509020, Sv. Čecha, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „MŠ Slunečná Vysoké Mýto rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 7 a č. 8“, za nabídkovou cenu 781.756,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 6. 2020

 

 

310/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Šemberovo divadlo – stavební úpravy“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy JaPa-Expo s.r.o., Hradec Králové - Moravské Předměstí, Šantrochova 426/5, PSČ 500 11 za nabídkovou cenu 1.588.300,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

311/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou JaPa-Expo s.r.o., Hradec Králové - Moravské Předměstí, Šantrochova 426/5, PSČ 500 11 jako dodavatelem akce „Šemberovo divadlo – stavební úpravy“ za nabídkovou cenu 1.588.300,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2020

 

 

312/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce kotelny budovy M – klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2020

 

 

313/20

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095

DUPA systém s.r.o., 565 55 Hrušová 67, IČ: 28860268

SEFIR s.r.o., Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27488853

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Rekonstrukce kotelny budovy M – klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.06.2020

 

 

314/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

315/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 15 551,99 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

316/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 15 551,99 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

317/20

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2019.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

318/20

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 16 990,28 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

319/20

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 16 990,28 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

320/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a výroční zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 17. 6. 2020

 

 

321/20

Rada města mění

usnesení rady města č. 48/20 ze dne 5. 2. 2020 tak, že datum účinnosti „1. 4. 2020“ se nahrazuje datem „1. 7. 2020“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 17. 6. 2020

 

 

322/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

323/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se prodlužuje smlouva na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 582 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy č. 85 v ulici Pražská, která tvoří součást pozemku parc. č. 1274 v k.ú. Vysoké Mýto a pozemku – dvora o výměře 900 m2 na dobu do 30.09.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

324/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 677 na pozemek a stavbu krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 1 476 665 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

325/20

Rada města schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 721 na vybavení krytého plaveckého bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671, kterým se pro rok 2020 mění výše ročního nájemného na 148 991 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

326/20

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671 za účelem uspořádání prodejní akce „Kujebazar“ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 05.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020 a 26.06.2020. Žadatel je osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

327/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků parc. č. 4597/24, 4596/2, 4596/19, 4596/11, 4597/9 a části parc. č. 4597/3, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

                                                                                                                                      

 

328/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akce „Kabelové rozvody COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IX. etapa“ a „OPTICKÁ SÍŤ COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, XII. etapa“

mezi městem Vysokým Mýtem a společností PODA a.s., IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 147, 221, 222, 1713/2, 4666/231, 4666/269, 4666/417, 4666/418, 4666/421, 4804/1, 4818 a 4932/6 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 4368-2/2020 a č. 4369-3/2020. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat veřejnou telekomunikační síť na dotčeném pozemku. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 59.580 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020

 

 

329/20

Rada města schvaluje

záměr prodat k demontáži ocelovou montovanou halu rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Zastupitelstvu města bude doporučeno prodat montovanou halu k demontáži nejvyšší nabídce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

330/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování vozidla inv. č. 480, Ford Transit, RZ 2E6 4987 příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

331/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování vozidla inv.č. 6001, Škoda Fabia, RZ 2E7 9594 příspěvkové organizaci MIKÁDO – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 72087013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

332/20

Rada města schvaluje

darování inv.č. 11335, Kopírka Konica Minolta bizhub C220 příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

333/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

334/20

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů

A) V Břízkách 782, byt č. 19, Vysoké Mýto

    1. Ferko Andrej, Sedláková Nikola; náhradníci: 2. Vrbová Tereza, 3. Hadys Martin

 

B) V Břízkách 778, byt č. 17, Vysoké Mýto

    1. Záleská Petra, náhradníci: 2. Eliášová Veronika, 3. Eliáš Marek

 

C) Prokopa Velikého 715, byt č. 8, Vysoké Mýto

    1.Lochmanová Kateřina, náhradníci: 2. Pícha Michal, 3. Matějková Anna

 

D) Prokopa Velikého 717, byt č. 6, Vysoké Mýto

    1. Kováčik Daniel, náhradníci: 2. Heger Vlastimil, 3. Šípková Ilona

 

E) Prokopa Velikého 717, byt č. 20, Vysoké Mýto

    1. Kopecká Hana, náhradníci: 2. Hadys Martin, 3. Šafářová Radka

 

F) Prokopa Velikého 717, byt č. 23, Vysoké Mýto

    1.  Šafářová Radka, náhradníci: 2. Hadys Martin, 3. Eliáš Marek

 

G) Prokopa Velikého 718, byt č. 21, Vysoké Mýto

    1. Forst Martin, náhradníci: 2. Mrázková Naďa, 3. Kozák Jiří

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

335/20

Rada města zrušuje

Usnesení č. 275/20 ze dne 20.05.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

336/20

Rada města bere na vědomí

- rezignaci pana Pavla Karlíka na členství v kulturní komisi rady města Vysokého Mýta;

- rezignaci MUDr. Jiřiny Šafrové na členství ve správní radě společnosti Vysokomýtská kulturní o. p. s.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

337/20

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 15.000 Kč na odborné ošetření dřevin, které jsou součástí veřejné zeleně města, od společnosti Recycling – kovové odpady a.s., se sídlem Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, IČ 25252852.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

338/20

Rada města bere na vědomí

vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2019.