Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 10 ze dne 06.05.2020

12.05.20

Souhrn usnesení č. 10/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 6.5.2020

 

 

 

197/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 6.5.2020.

 

 

198/20

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Linku bezpečí, z.s., IČO: 61383198 na projekt: Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

199/20

Rada města schvaluje

I. poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska na nákup přístroje Izolátor nukleových kyselin, ve výši 20.000 Kč.

II. uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

200/20

Rada města schvaluje

na základě usnesení č.892/17 ze dne 20.12.2017 přidělení bytu č. 13 velikosti 2+1 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě manželům Hanusovým Jiřímu, nar. xx a Janě, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 let.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

201/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005774/VB/3, Vysoké Mýto, nahrazení TS840 - TS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/12, 5121/5, 5121/8, 5121/10, 5121/11 a 5121/12 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4345-829/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2020

 

 

202/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019635/SOBS VB/02, Vysoké Mýto, Dráby, PSP izoterm - DTS, kVN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Karlem Jelenem; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4282/5,  4214/2,  4214/3,  4214/48, 4214/42, 4214/59 a 4214/62 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení + 2.000 Kč za 1 ks podpěrného bodu (sloupu) uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2020

 

 

203/20

Rada města souhlasí

s tím, že pro uzavření nové nájemní smlouvy na užívání městského bytu č. 8 v č.p. 451 v ul. V Peklovcích nemusejí manželé Herynkovi splňovat podmínku uvedenou v čl. I, odst. 4 přiložené Smlouvy o nájmu bytu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

204/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 8071462616 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

205/20

Rada města schvaluje

změnu ceníku parkovného ze dne 13.11.2019 ve znění změny schválené dne 24.03.2020 tak, že v čl. I. odst. 1 je cena stanovena takto:

      za jedno parkovací místo a první hodinu                            5,- Kč

      za jedno parkovací místo a druhou a každou další hodinu  20,- Kč.

Úplné znění ceníku parkovného od 07.05.2020 je přílohou tohoto usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

206/20

Rada města schvaluje

záměr prodat k demontáži ocelovou montovanou halu rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Zastupitelstvu města bude doporučeno prodat montovanou halu k demontáži nejvyšší nabídce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

207/20

Rada města schvaluje

darování 15 ks použitých divadelních sedaček Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

208/20

Rada města schvaluje

prodej 120 ks použitých divadelních sedaček obci Zámrsk, IČO: 00279811, za celkovou cenu 12.000,- Kč. Důvodem prodeje za cenu nižší než určenou znaleckým posudkem je podpora kultury v obcích regionu Vysokomýtska.

 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

209/20

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro akci „Šemberovo divadlo - pořízení nových sedadelˮ. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Ing. arch. Jakub Chobotský (Ing. Luboš Karmín)

Bc. Ondřej Halama (Josef Šplíchal, DiS.)

Ing. Dagmar Sabolčiková (Bc. Vojtěch Sedláček)

Ing. arch. Helena Dařbujánová (Ing. arch. Jiří Dařbuján)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned