Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 09 ze dne 22. 4. 2020

28.04.20

Souhrn usnesení č. 09/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 22.04.2020

 

 

182/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22.04.2020.

 

 

183/20

Rada města schvaluje

odklad splatnosti nájemného za období 01.04.2020-30.06.2020 dle nájemní smlouvy s Conti Trade Services s r.o. do 15.07.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

      

                                                                                                                           

184/20

Rada města neschvaluje

úpravu nájemného dle žádosti společnosti Outdoor akzent s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

        

                                                                                                                         

185/20

Rada města souhlasí

se záměrem společnosti AGILE spol. s.r.o. vybudovat komunikaci od okružní křižovatky k budoucímu obchodnímu logistickému centru a výrobnímu a administrativnímu centru Vysoké Mýto v lokalitě ul. Husova směr Voštice. Souhlas města Vysokého Mýta se stavbou komunikace na pozemcích města Vysokého Mýta může být udělen pouze formou Dohody o umístění a provedení stavby. V případě, že tato dohoda nebude uzavřena do 30.09.2020, souhlas se záměrem společnosti AGILE spol. s.r.o. vybudovat komunikaci od okružní křižovatky k budoucímu obchodnímu logistickému centru a výrobnímu a administrativnímu centru Vysoké Mýto v lokalitě ul. Husova směr Voštice zaniká.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

186/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100097_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto - Komenského 83“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4816 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4378-816/2020. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2020

           

                                                                                                                     

187/20

Rada města schvaluje

změnu termínu plnění usnesení rady města č. 58/20, 60/20, 75/20, 76/20, 84/20, 138/20, 139/20, 140/20, 141/20, 142/20, 143/20 a 144/20 z 18.03.2020 na 17.06.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

   

                                                                                                                              

188/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklé geometrickým plánem č. 141-46/2019 označené jako st. 15/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2,  st. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, parc. č. 37/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 57 m2 a parc. č. 326/2 trvalý travní porost o výměře 187 m2, vše v k.ú. Brteč. Původní pozemky parc. č. 37, 437, 467/2 a 326 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Brteč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

     

                                                                                                                            

189/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 141-46/2019 označených jako st. 15/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 37/2 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 326/2 trvalý travní porost, vše v k.ú. Brteč Ing. Janu Svobodovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 22.500 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

                                                                                                                                 

  

190/20

Rada města schvaluje

záměr prodat část pozemku parc. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře cca 20 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem výstavby nového vstupu do domu čp. 147 v ul. Gen. Svatoně. Na prodej pozemku bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemek parc. č. 1515/3 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

        

                                                                                                                         

191/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře cca 20 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070, za účelem výstavby nového vstupu do domu čp. 147 v ul. Gen. Svatoně, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + náklady na přípravu podkladů a na sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. Na prodej pozemku bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemek bude prodán až po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu na zaměření této stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

                                                                                                                                 

                                                                                                          

192/20

Rada města schvaluje

změnu přílohy č. 1 a přílohy č. 3 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí z důvodu aktualizace počtu spravovaných bytových jednotek.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

        

                                                                                                                         

193/20

Rada města schvaluje,

aby JUDr. Libor Poláček hlasoval na jednání dozorčí rady společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.  konaném v dubnu 2020 pro usnesení uvedená v návrhu zápisu z tohoto jednání.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

194/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2019 s firmou STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem – infrastruktura 2. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2020

 

 

195/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2019 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 pro akci „Vysoké Mýto Masarykovy sady – revitalizace parku“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2020

    

                                                                                                                             

196/20

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.3-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned