Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 08 ze dne 08.04.2020

09.04.20

Souhrn usnesení č. 08/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 08.04.2020

 

 

175/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 08.04.2020.

 

 

176/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 4666/80 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 42 m2 a část pozemku p.č. 4666/146 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 s panem Tomášem Brandou, bytem xx za účelem rozšíření zahrady. Roční nájemné bude činit 2 093 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

177/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 16.09.2019 s firmou B.A.S. - CZ s.r.o., se sídlem Pardubická 1453, 535 01 Přelouč, IČ: 27512223 pro akci „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 17.04.2020

 

 

178/20

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele pro akci „Šemberovo divadlo – pořízení nových sedadel“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2020

 

  

179/20

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 7 v č.p. 772 v ul. nám. Naděje ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Hoškovi Jana (nar. xx) a Daniel (nar. xx) za byt č. 9 v č.p. 796 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Kozminští Petr (nar. xx) a Petra (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

180/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města volí přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem xx na další čtyřleté období.

 

Zodpovídá: Bc. Iveta Petrová

Termín: 18. 6. 2020

                                                                                                                     

 

181/20

Rada města

I. deklaruje

připravenost reagovat na vývoj situace v oblasti nájmů majetku města Vysokého Mýta podnikajícími subjekty pro případ, pokud by tuto existenciálně zatěžující situaci nebyl schopen vyřešit stát;

 

II. schvaluje

za období od 01.03.2020 do 30.06.2020 město Vysoké Mýto nebude jako pronajímatel účtovat podnikajícím subjektům jako nájemcům majetku města Vysokého Mýta sankce za případné opožděné platby nájemného, a ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím příslušných smluv;

 

III. ukládá

odboru právnímu a majetkovému a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. prověřit počty a strukturu nájemních vztahů podnikajících subjektů, na které byla uplatněna krizová opatření.

 

Zodpovídají: tajemník MěÚ, vedoucí příslušných odborů MěÚ, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned