Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 06 ze dne 18.03.2020

24.03.20

Souhrn usnesení č. 06/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 18. 3. 2020

 

 

 

146/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 3. 2020.

 

 

147/20

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2019.

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

 

148/20

Rada města schvaluje

I.     poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí na projekt DOMÁCÍ HOSPIC ALFA - OMEGA, ve výši 20.000 Kč.

II.    uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

149/20

Rada města schvaluje

dočasné přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Vysokým Mýtem, s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

150/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště malé věže“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Pario s.r.o., Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové za nabídkovou cenu 792.442,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

151/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou  Pario s.r.o., Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové jako dodavatelem akce „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště malé věže“ za nabídkovou cenu 792 442,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 04. 2020

 

 

152/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Dospělem Oldřichem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou 1 roky, tedy od 01.03.2020 do 28.02.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

153/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 452 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Novákovou Wandou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.04.2020 do 31.03.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

154/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Kryčem Michalem (nar. xx) na dobu určitou 1 roku, tedy od 01.02.2020 do 31.01.2021

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

155/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 451 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Herynkovými Šárkou (nar. xx) a Jiřím (nar. xx) na dobu určitou ½ roku, tedy od 01.02.2020 do 31.07.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

156/20

Rada města neschvaluje

přednostní přidělení bytu č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Heleně Horváthové.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

157/20

Rada města souhlasí

s vyřazením paní Zuzany Perchlíkové z výběrových řízení na přidělení bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta, neboť paní Perchlíková nesplňuje podmínky pro zařazení do výběrového řízení dané směrnicí pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta, Čl II., odst.4 písm e) a čl. III, odst.3, písm. e).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

158/20

Rada města schvaluje

z důvodu mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) u nájemníků městských bytů, kteří mají nájem sjednaný na dobu určitou max. do 30.04.2020, uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě, kterým by byla nájemní smlouva prodloužena o dobu dle stávající smlouvy, max. o 1/2 roku. Podmínkou uzavření dodatku je, že nájemníci nebudou mít závazky po lhůtě splatnosti vůči MěBP.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

159/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č IV-12-2018718/VB/1, Vysoké Mýto, Vanice, parcela 56 – nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 433 v k.ú. Vanice a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 110-788/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2020

 

 

160/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020320/SOBS VB/02, Vysoké Mýto, Domoradice, 3x RD - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 255/12 a 255/16 v k.ú. Domoradice. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2020

 

 

161/20

Rada města souhlasí

s eventuálním prodejem pozemků parc. č. 2617/22, 2617/23 a části pozemku parc. č. 10002/3 (cca 15 m2), vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle podmínek daných majetkovou komisí dne 09.03.2020. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

162/20

Rada města souhlasí

s eventuálním prodejem části pozemku parc. č. 1515/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle podmínek daných majetkovou komisí dne 09.03.2020. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

163/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 4862/6 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

164/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1970/68 ostatní plocha – zeleň o výměře 17 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

165/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1970/68 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto panu Karlu Vodstrčilovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 8.150 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

166/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4357-408/2019 označené jako parc. č. 467/1 trvalý travní porost o výměře 64 m2 a parc. č. 467/2 trvalý travní porost o výměře 8 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 467 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

167/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4357-408/2019 označených jako parc. č. 467/1 trvalý travní porost a parc. č. 467/2 trvalý travní porost, vše v k.ú. Vysoké Mýto paní Iloně Moučkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 32.900 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 17.06.2020

 

 

168/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 736 uzavřené dne 19.06.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, kterým se vyjímá ze smlouvy část pozemku parc. č.  4895/6 - ostatní plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Roční nájemné bude činit 44 512 Kč + aktuální sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

169/20

Rada města souhlasí

v souladu se smlouvou č. 678, uzavřenou dne 03.09.2014 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní o.p.s., IČ 28852150, s podnájmem stavby č.p. 165, tvořící součást pozemku parc. č. 20 v ul. A.V. Šembery, Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČ 00372331 za účelem provozování expozice Muzea českého karosářství. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

170/20

Rada města schvaluje

uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4053038 se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

171/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

 

172/20

Rada města projednala

petici týkající se možného odstranění stromu z důvodu nebezpečí poškození majetku občanů jeho pádem na domy ve Vrchlického ulici, doručenou na Městský úřad Vysoké Mýto dne 2. 3. 2020.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned