Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 04 ze dne 19. 2. 2020

24.02.20

Souhrn usnesení č. 04/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 19. 2. 2020

 

 

 

71/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 2. 2020.

 

72/20

Rada města schvaluje Plán prevence kriminality města Vysokého Mýta na období 2020 – 2024 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

73/20

Rada města schvaluje

  1. udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2020 takto:

žadatel název programu výše dotace/ Kč
ZO ČSOP Vysoké Mýto, pobočný spolek Stromy našich zahrad a vysokomýtských sadů a parků 1 500
     
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Dřevěný kryt na plastové popelnice se zahrádkou 9 500
     
žadatel název programu doporučení EK pro RM
variace vm,  z. s. Vysokomýtské betlémské hlinění 10 000
     
Zahrada Harta s. r. o. Edukační tabule - včely 5 000
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z. ú. Životní prostředí 5 000
     
Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto Zpracování a třídění barevných kovů 15 000
     
Junák – český skaut, středisko  Vysoké Mýto, z. s. Ekologická výuka členů střediska v oblasti kompostování a údržby zahrady 9 000
     
celkem   55 000
  1. uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci programových dotací. Smlouvy budou uzavřeny dle vzorové smlouvy „Veřejnoprávní smlouva o dotaci (programová) 2020“ schválené zastupitelstvem města dne 18.09.2019, číslo usnesení 188/19 a v souladu s Programem podpory v oblasti životního prostředí v roce 2020 schváleným radou města dne 27.11.2019, číslo usnesení 925/19.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

74/20

Rada města souhlasí

s eventuálním prodejem částí pozemků parc. č. 2202 a 2206/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto za podmínek daných majetkovou komisí dne 02.03.2020. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

75/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 10157 lesní pozemek v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 518.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

                                                                                                                               

 

76/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 4289/95 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

                                                                                                                                 

77/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019077/1, Vysoké Mýto, Školní, parcela 1735/4 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČ 25968807, se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4926/1, 1733/1 a 4933 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení + 1.000 Kč za 1 kus rozpojovacího pilíře uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

                                                                                                                               

 

78/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019474/SOBS VB/2, Vysoké Mýto, Gen. Svatoně, Tomil - kvn, kkk mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1523/1 a 1522/94 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

                                                                                                                               

79/20

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 06.04.2012, uzavřené s paní Naděždou Silbrníkovou, bytem xx, dohodou ke dni 30.04.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                               

80/20

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, vzniklého na základě Nájemní smlouvy č. 493 ze dne 31.12.2004, uzavřené s paní Marií Kotrbovou, bytem xx, dohodou ke dni 31.03.2020

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                          

 

81/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Andreou Špačkovou, bytem xx na část pozemku p.č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 375 m2 za účelem umístění stavby. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 18 750 Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                               

 

82/20

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 736 uzavřené dne 19.06.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, kterým se vyjímá ze smlouvy část pozemku parc. č.  4895/6 - ostatní plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                               

 

83/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 713/4 trvalý travní porost o výměře 3 m2 a pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 86-109/2019 označené jako parc. č. 711/5 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 15 m2, parc. č. 713/6 trvalý travní porost o výměře 17 m2 a parc. č. 812/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 106 m2, vše v k.ú. Svařeň. Pozemek parc. č. 713/4 a původní pozemky parc. č. 711/1, 713/5 a 812 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                               

84/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 713/4 trvalý travní porost a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 86-109/2019 označených jako parc. č. 711/5 vodní plocha – zamokřená plocha, parc. č. 713/6 trvalý travní porost a parc. č. 812/2 ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Janu Stránskému, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.550 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

                                                                                                                               

 

85/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2010073/ VB/1, Vysoké Mýto, Vinice, parcela 3392/11 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5049/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti s tím, že min. náhrada za zřízení jednoho věcného břemene bude činit 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2020

                                                                                                                               

 

86/20

Rada města schvaluje

odklad splatnosti druhé splátky kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci ze dne 16.07.2019 s manželi Ikroivými, a to do 30.03.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                               

 

87/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2070 mezi městem Vysokým Mýtem a Sborem dobrovolných hasičů Svařeň, IČ 61239721, kterým se vyjímá z předmětu výpůjčky movitá věc - dopravní automobil Ford Transit Kombi, inv. číslo 11651 v pořizovací hodnotě 936 111,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

88/20

Rada města schvaluje

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet 2020“ na protest proti porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení vlajky Tibetu na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10. 3. 2020.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 10. 3. 2020