Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 03 ze dne 5.2.2020

06.02.20

Souhrn usnesení č. 03/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 5. 2. 2020

 

 

45/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 5. 2. 2020.

 

 

46/20

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č. 1-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

47/20

Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,                  o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Mgr. Marie Lněničková

Termín: 28. 2. 2020

 

  

48/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

změnu zřizovací listiny Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, v úplném znění, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 4. 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 3. 2020

 

 

49/20

Rada města neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

50/20

Rada města schvaluje

převod finanční částky 54.405,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní umělecké školy Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu ve výši 71.861,- Kč na nákup kláves a jejich vybavení pro dětský pěvecký sbor Rubínek a jeho přípravná oddělení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

51/20

Rada města bere na vědomí

rozdělení hodin plaveckým školám dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

 

52/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Ferkové Ireně, nar. xx, trvale bytem xx a Husáru Alexovi, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

53/20

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Horváthové Heleně, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

54/20

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností AGILE spol. s r.o., IČ 15030741 na užívání budovy bez čísla popisného, stojící na pozemku p.č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem umístění technického zařízení. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude činit 6 000 Kč ročně + aktuální sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

55/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2071 ze dne 08.10.2015 mezi městem Vysokým Mýtem a Sborem dobrovolných hasičů Lhůta, IČ 61238198, kterým se vyjímá z předmětu výpůjčky movitá věc – vozidlo AVIA  A-21T-FC, inv. číslo 473.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

56/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2012836/VB/3, Vysoké Mýto, Čelakovského 391, Klofanda, z. mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 394/3, 4895/6 a 4895/7 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4269-186/2018. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.320 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 29.02.2020

 

 

57/20

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4343-419/2019 označený jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4710/1) o výměře 221 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4710/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

58/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4343-419/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4710/1) o výměře 221 m2 v k.ú. Vysoké Mýto paní Vlastě Zavřelové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 15.749 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

 

59/20

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 61/8, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 147-114/2019 označené jako díl „b“ (vzniklý z parc. č. 286/1) o výměře 11 m2, díl „e“ (vzniklý z parc. č. 61/1) o výměře 11 m2 a díl „f“ (vzniklý z parc. č. 61/1) o výměře 35 m2 v k.ú. Domoradice. Původní pozemky parc. č. 286/1 a 61/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

60/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 147-114/2019 označených jako díl „b“ (vzniklý z parc. č. 286/1) o výměře 11 m2, díl „e“ (vzniklý z parc. č. 61/1) o výměře 11 m2 a díl „f“ (vzniklý z parc. č. 61/1) o výměře 35 m2 v k.ú. Domoradice ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako díl „a“ (vzniklý z pozemku parc. č. 61/4) o výměře 12 m2 a díl „c“ (vzniklý z pozemku parc. č. 61/8) o výměře 2 m2 v k.ú. Domoradice ve vlastnictví manželů Ladislava Osinka, nar. xx a Věry Osinkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 6.450 Kč, který jsou povinni manž. Osinkovi uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.03.2020

 

 

61/20

Rada města bere na vědomí

na základě Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, který vydal Ivan Ševčuk, IČ: 13218107, likvidaci vozidla Škoda Felicie, RZ UOI 92-79, inv.č. 127.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

62/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 4643/51,  4643/52 a 4597/23, vše orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od vlastníka za kupní cenu ve výši 2.366.600 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.02.2020

 

 

63/20

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce „MŠ Čtyřlístek (Lidická) – rekonstrukce kuchyně“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., IČ 15029956, Hradecká 364/II, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 4.884.675,20 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

64/20

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., IČ 15029956, Hradecká 364/II, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „MŠ Čtyřlístek (Lidická) – rekonstrukce kuchyně“ za nabídkovou cenu 4.884.675,20 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 29. 02. 2020

 

 

65/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR dle podmínek Národního programu Životního prostředí na realizaci projektu „ZŠ Knířov – Prožitková zahrada.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.03.2020

 

 

66/20

Rada města

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Mgr. art. Martinem Lukáčem, Lachova 26, 851 03 Bratislava, IČ 40771237 na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 29. 02. 2020

           

                                                                                                        

67/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2019. 

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 19. 2. 2020

 

 

68/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2019 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Pavlína Benešová.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 19. 2. 2020

 

 

69/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města stanovuje

výši finanční odměny pro držitele Ceny města Vysokého Mýta za rok 2019, uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a), b), c) Statutu udílení cen města Vysokého Mýta 10.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 12. 3. 2020

 

 

70/20

Rada města jmenuje

Mgr. Evu Burešovou, bytem xx, do funkce členky výchovně vzdělávací komise.

 

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           ihned