Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2020 - 02 ze dne 22. 1. 2020

27.01.20

 

Souhrn usnesení č. 02/2020 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 22. 1. 2020

 

16/20

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 1. 2020.

                                                                                                                                      

17/20

Rada města schvaluje návrh na přijetí daru obrazu od Jindřicha Rejnarta do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 31. 1. 2020

                                                                                                                                      

18/20

Rada města schvaluje návrh na koupi šesti obrazů (Jindřich Rejnart, Josef Bino, Jan Šplíchal 2x, Josef Hladík 2x) za celkovou částku 31 300,- do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 31. 1. 2020

                                                                                                                                 (

19/20

Rada města schvaluje

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého města VM na rok 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                                      

20/20

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2020 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

21/20

Rada města schvaluje

na základě usnesení č.892/17 ze dne 20.12.2017 přidělení bytu č. 1 velikosti 2+1 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě manželům Benešovým Marcelovi, nar. xx a Ivetě, nar. xx, bytem xx, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 let.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

22/20                                                                                                                             

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Puškou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou 1 roku, tedy do 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

23/20

Rada města schvaluje

přednostní, mimo pravidel Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta, přidělení bytu č. 6 v č.p.453 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě velikosti 4+1 Výchovnému ústavu, IČ: 49314904. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                               

 

24/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2019 s firmou STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 27528545 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.01.2020

                                                                                                                                      

25/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 – Podprogram 3“ pro realizaci projektu „Litomyšlská brána – obnova střešní krytiny - malá věž.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2020

 

26/20                                                                                                                                

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 – Podprogram 3“ pro realizaci projektu „Pražská brána – oprava sgrafit.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2020

                                                                                                                               

27/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 – Podprogram 1“ na příspěvek na akci „Domoradice – zvyk vodění Jidáše.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2020

 

 

28/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na rok 2020“ pro realizaci projektu „Naučná stezka historickým centrem města – městský okruh.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2020

                                                                                                                               

 

29/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020“ na realizaci projektu „Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 15.02.2020

                                                                                                                                  

 

30/20

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020“ na realizaci projektu „Vysoké Mýto - Domovník – preventista 2020 - 2021.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 15.02.2020

                                                                                                                                  

 

31/20                                                                                                                              

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z OPŽP – Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; specifický cíl: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů na realizaci projektu „Vysoké Mýto – door to door systém sběru a svozu odpadů.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 05.02.2020

 

32/20                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č. 229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského vlastníku pozemku za období od 01.01.2020 do 31.12.2020 ve výši 9 Kč/m2/rok což činí celkem 7083 Kč. 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

33/20

Rada města schvaluje

pronájem budovy bez č.p. – garáže, stojící na p.č. 1225/7 o výměře 16 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto ve dvoře u č.p. 116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě společnosti Šedova lékárna s.r.o., IČO 26003538. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 200 Kč (cena je včetně DPH). Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

 

34/20

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s. Vysoké Mýto, IČ 28852150, kterým se vyjímá z předmětu výpůjčky pozemek p.č. 275 jehož součástí je budova č.p. 245 a pozemek p.č. 276 jehož součástí je budova bez č.p. (Pražská brána).

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

35/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019818/VB/1, Vysoké Mýto, nám. Přem. Otak. II, čp. 14 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 338, jehož součástí je stavba Vysoké Mýto – Město, č.p. 15 a  parc. č. 4785 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti s tím, že min. náhrada za zřízení jednoho věcného břemene bude činit 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 29.02.2020

 

 

36/20

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019055/SOBS VB/2, Vysoké Mýto, Šnakov, parcela 10732 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 10726 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 29.02.2020

           

37/20

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí podílu ve výši 1/8 na lesním pozemku parc. č. 191 v k.ú. Stříhanov od ČR - Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.02.2020

                                                                                                                                 

38/20

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí se společností Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČO: 25968726.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

39/20

Rada města mění

usnesení rady města č. 947/19 ze dne 11.12.2019 tak, že datum „20.01.2020“ se nahrazuje datem „29.02.2020“.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

           

40/20

Rada města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2020, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

41/20

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Jany Vondráčkové na funkci členky výchovně vzdělávací komise.  

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           ihned

                                                                                                                                      

42/20

Rada města jmenuje

Bc Ludmilu Abrahamovou, vedoucí OSZ MěÚ Vysoké Mýto, do funkce členky sociálně zdravotní komise.

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           ihned

                                                                                                                                      

43/20

Rada města bere na vědomí

rezignaci Josefa Vojtěcha na funkci člena majetkové komise.  

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           ihned

                                                                                                                                      

 

44/20

Rada města jmenuje

Josefa Šplíchala, DiS., referenta odboru rozvoje města, do funkce člena majetkové komise.

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           ihned