Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 26 ze dne 18. 12. 2019

20.12.19

     

 

 

 

 

Souhrn usnesení č. 26/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 18. 12. 2019

 

 

 

954/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 11. 12. 2019.

                                                                                                                                      

955/19

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MMR – „Podprogram 117D0630 Technická infrastruktura 2020“ pro realizaci projektu „Bytová výstavba v lokalitě Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě – technická infrastruktura - 2. etapa.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 21.01.2020

                                                                                                                                      

956/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 791/19 ze dne 30.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

957/19

Rada města schvaluje

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na projektové práce ve stupni ,,DPSˮ k akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.01.2020

                                                                                                                                        

958/19

Rada města nesouhlasí

se žádostí o odstranění dopravní značky IP 11a – parkoviště s vyjádřením počtu parkovacích míst se způsobem kolmého stání umístěné v Klicperově ulici.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 

959/19

Rada města nesouhlasí

s umístěním dopravní značky B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem mimo dopravní obsluhy v Klicperově ulici.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

                                                                                                                                        

960/19

Rada města souhlasí

aby ul. Klicperova byla zahrnuta do revitalizace společně s ul. Milíčova.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

                                                                                                                                        

961/19

Rada města  schvaluje

rozpočet  a pravidla hospodaření Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2020 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín:  ihned

 

962/19

Rada města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok  2021 - 2022

dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

963/19

Rada města schvaluje

rozpočet fondu investic Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2020 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                      

964/19

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2020 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                        

965/19

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP  na  rok 2020 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                        

966/19

Rada města ukládá

na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.800.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2020                700.000,-Kč

30.06.2020                700.000,-Kč

30.09.2020                700.000,-Kč

31.12.2020                700.000,-Kč.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                      

967/19

Rada města schvaluje

Řád veřejného pohřebiště ve Vysokém Mýtě a v Knířově.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                      

968/19

Rada města schvaluje

vyúčtování dotace – „Systém předcházení vzniku komunálních odpadů ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                                      

969/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8  v č.p. 857 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Dudou Davidem (nar. xx) a Pěchulovou Ivanou  (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto z důvodu opakujících se splatných závazků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

970/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s paní Bykarovou Petrou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.03.2020

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

971/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 xx ve Vysokém Mýtě s paní Nejedlou Renatou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou 1 rok (od 01.02.2020 do 31.01.2021).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

972/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. xx), trvale bytem xx Vysoké Mýto,  na dobu určitou 1 rok (od 01.01.2020 do 31.12.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                       (

973/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Michalcovou Šárkou (nar. xx) k bytu č. 3 v č.p. xx na dobu určitou 1 roku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

974/19

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 3 v č.p. xx, který užívá paní Michalcová Šárka (nar. xx) za byt č. 10 v č.p. xx, který užívá pan Martin Daš (nar. xx).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

975/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s manželi Havlíkovými Petrem (nar. xx) a Helenou (nar. xx) trvale bytem xx, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

976/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s panem Burešem Zdeňkem (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou 1 rok (od 01.12.2019 do 30.11.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

977/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007704/SOBS VB/2, Domoradice, náhrada TS1029 - vn, knn, DTS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 279 v k.ú. Domoradice. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2020

                                                                                                                                      

 

978/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800094913/1/BVB/P mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4789/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Přeložka NTL přípojky a rozvod opz, číslo stavby: 8800094913“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku s tím, že min. náhrada za zřízení jednoho věcného břemene bude činit 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2020

                                                                                                                                      

979/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 72087013 na výpůjčku automobilu Škoda Fabia, inventární číslo 6001 v pořizovací hodnotě 230 000 Kč. Smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

980/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě č. 674 ze dne 30.6.2014 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Správou školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 71294791, kterým bude předmět nájmu rozšířen o myčku černého nádobí granulovou – GRANULE SMART, inv.č. 11894. Roční nájemné bude zvýšeno o 26 131 Kč + aktuální sazba DPH. 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

981/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo s p. Radkem Štěpánem, bytem Sruby 61, PSČ 565 44 Sruby, IČ: 87809974 na období leden – prosinec 2020 za konečnou cenu díla 216.000 Kč. Předmětem smlouvy je:

  • výroba filmových reportáží o činnosti města Vysokého Mýta a o kulturních, sportovních, společenských a dalších akcích a aktivitách ve městě,

  • výroba krátkých filmových reportáží podle aktuálnosti témat.

 

Zodpovídá: vedoucí oboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

982/19

Rada města schvaluje

úpravu platu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto od 1.1.2020 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned