Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 24 ze dne 27.11.2019

04.12.19

Souhrn usnesení č. 24/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 27. 11. 2019

 

 

874/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 11. 2019.

 

 

875/19

Rada města schvaluje

odpis nevymahatelných pohledávek v rámci hospodářské činnosti Města Vysokého Mýta roku 2019, včetně způsobu odpisu, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 31.12.2019

 

 

876/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

odpis nevymahatelných pohledávek v rámci hospodářské činnosti Města Vysokého Mýta roku 2019, včetně způsobu odpisu, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 31.12.2019

 

 

877/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3990/57 a p.č. 3990/58 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ zastavitelná plocha Z.37“ na plochy „Plochy bydlení v rodinných domech - BV“ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

Termín:           11.12.2019

 

 

878/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 175/31 k.ú. Vanice z předepsaného funkčního využití „NZS – plochy smíšené krajinné zeleně“ na plochy „BV – Bydlení v rodinných domech venkovské “ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:     vedoucí OSÚ

Termín:           11.12.2019

 

 

879/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

880/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

881/19

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností PMA tender s.r.o., IČO: 03584607 na kompletní administrace celého koncesního řízení na provozování Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě od 01.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

882/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta:

Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
93 ostatní plocha 47 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
157 orná půda 183  
158 orná půda 12581  
159 travní porost 10 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
340 orná půda 313  
341 orná půda 4161  
342 orná půda 232  
344 orná půda 120  
347 orná půda 140  
348 orná půda 5087  
353 travní porost 259 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
406 travní porost 4 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
713 orná půda 176 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
718 ostatní plocha 119 část (plocha F) dle zveřejněného záměru
728 orná půda 130 část (plocha G) dle zveřejněného záměru
741 orná půda 796  
742 orná půda 334  
163/1 travní porost 3761  
163/4 travní porost 15  
163/5 travní porost 109 část (plocha H) dle zveřejněného záměru
164/1 orná půda 16231  
164/3 orná půda 192  
164/5 orná půda 28 část (plocha J) dle zveřejněného záměru
184/1 travní plocha 92 část (plocha K) dle zveřejněného záměru
187/16 orná půda 482  
187/18 orná půda 21 část (plocha L) dle zveřejněného záměru
187/2 orná půda 13946 část (plocha M) dle zveřejněného záměru
186/3 orná půda 21 část (plocha N) dle zveřejněného záměru
221/8 orná půda 156 část (plocha O) dle zveřejněného záměru
345/1 orná půda 5000  
490/4 orná půda 403 část (plocha P) dle zveřejněného záměru
708/1 ostatní plocha 125 část (plocha Q) dle zveřejněného záměru
714/1 orná půda 20  
714/2 orná půda 1043  
715/2 ostatní plocha 17 část (plocha R) dle zveřejněného záměru
727/1 ostatní plocha 332 část (plocha S) dle zveřejněného záměru
756/1 ostatní plocha 44 část (plocha T) dle zveřejněného záměru
756/2 ostatní plocha 26 část (plocha U) dle zveřejněného záměru
761/9 ostatní plocha 880 část (plocha V) dle zveřejněného záměru
770/5 vodní plocha 13 část (plocha W) dle zveřejněného záměru
770/6 vodní plocha 56 část (plocha X) dle zveřejněného záměru
770/7 vodní plocha 25 část (plocha Y) dle zveřejněného záměru
79/10 orná půda 700 část (plocha Z) dle zveřejněného záměru
91/1 travní porost 15 část (plocha A1) dle zveřejněného záměru

 

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

883/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 5150/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s panem Romanem Martinkem, bytem xx za účelem rozšíření zahrady. Roční nájemné bude činit 169 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

  

884/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 5150/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Vysoké Mýto se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Spálenec Vysoké Mýto, IČ 49314505 za účelem užívání pozemku jako zahrady.  Roční nájemné bude činit celkem 203 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

885/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Českým rybářským svazem, z.s. místní organizací, Vysoké Mýto, IČ 13586327 za účelem umístění reklamního zařízení „A“ s reklamou na podporu prodeje vánočních kaprů o výměře 3 m2 od 11.12.2019 do 18.12.2019 na jižní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v místě dle žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

886/19

Rada města schvaluje

darování, pro město Vysoké Mýto nevyužitelné movité věci inv.č. 3332 (autorádio R.C. BD169R zelené), společnosti Vysokomýtská kulturní, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

887/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019767/VB/1a, Vysoké Mýto, Jarní, parcela 4248/96 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností K energo s.r.o., IČ 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4248/24 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti s tím, že min. náhrada za zřízení jednoho věcného břemene bude činit 1.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

 

888/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 107-64/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 175/2) o výměře 235 m2 v k.ú. Vanice od vlastníka za kupní cenu ve výši 11.750 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

889/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 107-64/2019 označeného jako parc. č. 189/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vanice od vlastníka za kupní cenu ve výši 1.600 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

890/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 278/2 lesní pozemek v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši 201.240 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

891/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/13 na pozemku parc. č. 2903/108 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Ludmily Horáčkové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 542 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

892/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/26 na pozemku parc. č. 2903/108 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Marie Štursové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 271 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

  

893/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/13 na pozemku parc. č. 2903/108 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Václava Sedláčka, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 542 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

894/19

Rada města schvaluje

prodej neupotřebitelného majetku, automobilu AVIA A21T, rok výroby 1996, prostřednictvím autobazaru Autocentrum Hájek, spol. s r. o., za minimální cenu 20.000 Kč vč. DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

895/19

Rada města schvaluje

odměnu řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

 

 

896/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 777/19 ze dne 16.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

897/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města

I. schvaluje vklad majetku, tj. nemovité věci - kotelny v areálu ZŠ Jiráskova – náměstí Pod Kaštany (inv. č. B-00250), vč. zařízení kotelny, tj. pozemku parc. č. 1515/59 zastavěná plocha a nádvoří a stavby technického vybavení č.p. 942 Litomyšlské Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 1515/59, vše v k.ú. Vysoké Mýto, oceněného dle znaleckých posudků na celkovou částku 1.434.570 Kč do společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726,

 

II. zmocňuje starostu města k podpisu příslušného notářského zápisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

898/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378 na vypůjčení části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 v místě dle žádosti ve dnech 11.12.2019 a 12.12.2019 za účelem prodeje vánočních stromků.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

899/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1929/2 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 5.200 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

900/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - sochy Elišky Přemyslovny od Nadačního fondu Elišky Přemyslovny.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

901/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16.09.2019 s firmou B.A.S. - CZ s.r.o., se sídlem Pardubická 1453, 535 01 Přelouč, IČ: 27512223 pro akci „ ul. Generála Závady – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 13.12.2019

 

 

902/19

Rada města schvaluje

ZBV č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2018, která je vedena dle FIDICU s firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 pro akci „I/35 Vysoké Mýto, úpravy křižovatek SSZ“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 13.12.2019

 

 

903/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2019 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 pro akci „Vysoké Mýto, Masarykovy sady – revitalizace parku“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 13.12.2019

 

 

904/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.11-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2019

 

 

905/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 12-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

906/19

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

907/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 100.224 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

908/19

Rada města schvaluje

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

909/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 9.600 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

910/19

Rada města schvaluje

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

911/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 11.248 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

912/19

Rada města schvaluje

Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

913/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 46.452 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

914/19

Rada města schvaluje

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

915/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 25.620 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

916/19

Rada města schvaluje

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

917/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 38.748 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

918/19

Rada města schvaluje

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

       

                                                                                                              

919/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 46.440 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

920/19

Rada města schvaluje

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

921/19

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

922/19

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 19.200 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 30. 11. 2020

 

 

923/19

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace

Termín: 31. 12. 2019

 

 

924/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 50.000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 11. 12. 2019

 

 

925/19

Rada města schvaluje

vyhlášení Programů podpory v oblasti kultury, v oblasti spolupráce s partnerskými městy, v oblasti sportu, v oblasti školství, v oblasti životního prostředí, v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2020, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu, vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 3. 12. 2019

 

 

926/19

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysokým Mýtem, za II. pololetí roku 2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

927/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2018 pro VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín:  11. 12. 2019

 

 

928/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150,     ve výši 10 664 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2020 (provoz Šemberova divadla, knihovny a M-klubu).

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 11. 12. 2019

 

 

929/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 6 050 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2020.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 11. 12. 2019

 

 

930/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I.          poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 640 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2020.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 11. 12. 2019