Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 23 ze dne 13.11.2019

18.11.19

 

 

Souhrn usnesení č. 23/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 13. 11. 2019

 

 

 

828/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 11. 2019.

 

829/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, od firmy Iveco Czech Republic, a.s., ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) na podporu školního divadelního souboru, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

830/19

Rada města schvaluje

Směrnici č. 7/2019 „Pravidla pro určení platového tarifu, stanovení výše příplatků a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Vysokým Mýtem“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                              

831/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro TJ Sokol Vysoké Mýto na akci Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice žen C.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                         

832/19

Rada města schvaluje návrh na koupi obrazu Zdeňka Rosáka za částku 10 000,- Kč do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 11. 2019

 

833/19

Rada města schvaluje návrh na koupi čtyř obrazů Svatopluka Pitry za celkovou částku 16 500,- Kč do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 11. 2019

       

834/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2019, ve výši 120 tis Kč (jedno sto dvacet tisíc korun českých),

  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  06.12.2019

                                                                                                                            

835/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

výstupy z procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto – Střednědobý plán sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021 a Katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  06.12.2019

                                                                                                                            

836/19

Rada města schvaluje

plán inventur na rok 2019.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                            

837/19

Rada města jmenuje

členy inventarizačních komisí dle přílohy č. 1 plánu inventur na rok 2019.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

838/19

Rada města deleguje

na tajemníka MěÚ svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2019 (Příloha č. 1 plánu inventur).

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

                                                                                                                            

839/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:           11.12.2019

                                                                                                                            

840/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 1912/1 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ na plochy „Plochy smíšené obytné - SM“ do následující aktualizace Územního plánu Vysokého Mýta. Při změně Územního plánu Vysokého Mýta bude tento záměr prověřen

Zodpovídá:     vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:           11.12.2019

 

 

841/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s manželi Pirklovými Martinou (nar. xx) a Petrem (nar. xx), oba bytem  xx, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                             

842/19

Rada města neschvaluje

zařazení přihlášky manželů Gurbanových Taťjany (nar. xx) a Rashada (nar.xx) do výběrového řízení na přidělení bytu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                            

843/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova s panem Varadi Norbertem (nar. xx) a Mikerovou Andreou (nar. xx) z důvodu častých dluhů na nájemném a pozdního si podávání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                           

844/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18.4.2019 s firmou Pario s.r.o., se sídlem

Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25288555 pro akci „Vysoké Mýto,

Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 29.11.2019

                                                                                                                            

845/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 04.11.2019 s firmou STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 27528545 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 29.11.2019

                                                                                                                            

846/19

Rada města schvaluje

rozpracování návrhu ,,URBANISTICKÉ STUDIE ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ POLE ZA PIVOVAREMˮ, dle předložené hmotové studie ve variantě č. 02 prostorové koncepce.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                             

                             

847/19

Rada města schvaluje

dotační program města „Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2020“ zpracovaný v říjnu 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 11. 2019

 

848/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora obnovy místních komunikací pro realizaci projektu „Vysoké Mýto – obnova místních komunikací.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 11.12.2019

 

 

849/19

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci Pardubického kraje z dotačního programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na akci „Vysoké Mýto - oprava dětského dopravního hřiště v MŠ Slunečná.“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2020

                                                                                                                            

850/19

Rada města přijímá

finanční příspěvek z dotačního programu OPŽP - PO5 - Energetické úspory na realizaci projektu „ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.11.2019

                                                                                                                            

851/19

Rada města přijímá

finanční příspěvek z dotačního programu OPŽP - PO5 - Energetické úspory na realizaci projektu „ZŠ Javornického 2. stupeň - rekonstrukce kotelny“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.11.2019

                                                                                                                            

                                                                                 

                                                                                                                            

852/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc. č. 4214/54 a 4214/55 v k.ú. Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 7.300 Kč od paní Milady Novákové, nar. xx, trvale bytem xx a koupi podílu ve výši 1/4 na pozemcích parc. č. 4214/54 a 4214/55 v k.ú. Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 14.600 Kč od Mgr. Adolfa Růžičky, nar. xx, trvale bytem xx, Pardubice.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

853/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 109-312/2019 označený jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 189/4) o výměře 70 m2 v k.ú. Vanice. Původní pozemek parc. č. 189/4 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                            

854/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 109-312/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 189/4) o výměře 70 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům Evženu Řehákovi, nar. xx a Zlatuši Řehákové, nar. xx, oba trvale bytem xx, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                            

855/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 3237/1 ostatní plocha – manipulační plocha v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                             

856/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 824/1 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                             

857/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 5150/3 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                            

858/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016917/VB/2, Vysoké Mýto, Husova, 4535/2, ČEZ – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/11, 4279/12, 4280/1, 4280/2, 4850/5, 4850/10, 4850/11 a 4850/12 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4307-86/2019. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.740 Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

                                                                                                                             

 

859/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700101721_1/VB „REKO MS V. Mýto - Rokycanova II. etapa“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1810/2, 1813/1, 1813/3, 4928, 4929 a 4932/1  v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4340-3356/2019. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.600 Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

                                                                                                                            

 

860/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 83/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Heleně Futerové, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto – podíl 3/4 a Mgr. Anetě Futerové, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto – podíl 1/4, za celkovou kupní cenu ve výši 739.513 Kč.

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

861/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4336-128/2019 označený jako parc. č. 1515/235 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1515/3 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                             

862/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4336-128/2019 označeného jako parc. č. 1515/235 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070, za celkovou kupní cenu ve výši 35.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

863/19

Rada města schvaluje

ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého 3/2016, ve znění pozdějších změn, a to s účinností od 01.01.2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                            

 

864/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                            

865/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 2/2019 o nočním klidu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                             

866/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje darování níže uvedených použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 61.338 Kč do vlastnictví manželů Maung George Justin, nar. xx a Maung Sung Khun, nar. xx, bytem xx, Vysoké Mýto.

Středisko Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
779 439 stolek pod počítač ALFA 1 1 645,00
779 8607 Chladnička komb.Whirpool WBE31112 W 1 8 209,00
779 8608 Pračka Brandt WT 12765E 1 9 056,00
779 8609 Vysavač Elektrolux ZJM 6820 1 1 990,00
779 8610 Televize LED Hyundai 1 7 193,00
779 8612 Malcoim sestava 1+4 1 3 250,00
779 8613 postel Dorotka 160x200 1 6 990,00
779 8614 Skříň standart super č.2-buk 1 7 690,00
779 8615 Komoda K1-3D-2S 1 1 610,00
779 8616 Konferenční stolek K 302 1 1 275,00
779 8617 Rohová sedací souprava Pawel 1 7 700,00
779 8618 Postýlka Michal II. 1 2 720,00
779 8619 Komoda K2-3D-2S 1 2 010,00
         

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

                                                                                                                            

 

867/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Petrem Hynkem, trvale bytem na nám. xx, Vysoké Mýto na část pozemku parc. č. 1561/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude činit 72 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Vzhledem k charakteru pronájmu nebude sjednána inflační doložka.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                            

868/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Integrovanou střední školou technickou Vysoké Mýto, IČ 15028585 za účelem umístění stánku na propagaci školy a technických oborů na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 05.12.2019 od 14:30 hodin do 16:00 hodin v místě dle žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude stanovován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

869/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě č. 07 se společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s.r.o., IČ 25951378, jehož předmětem je snížení ročního pachtovného na 100 Kč za hektar propachtovaných pozemků s účinností od 01.01.2020. Celkové roční pachtovné bude činit 103 917 Kč, k této částce bude připočtena základní sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

870/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci:

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
Lhůta u V.Mýta 312/4 orná půda 102 část (plocha A1) dle zveřejněného záměru
Lhůta u V.Mýta 312/6 orná půda 63 část (plocha B1) dle zveřejněného záměru
Lhůta u V.Mýta 354 travní porost 30 část (plocha C1) dle zveřejněného záměru
Lhůta u V.Mýta 357/1 orná půda 1544  
Lhůta u V.Mýta  490/4 orná půda 397 část (plocha D1) dle zveřejněného záměru
Lhůta u V.Mýta 734/3 ostatní plocha 54 část (plocha E1) dle zveřejněného záměru
Lhůta u V.Mýta 735 orná půda 722 část (plocha F1) dle zveřejněného záměru
Vanice 83 orná půda 65  
Vanice 84 orná půda 615  
Vanice 88 orná půda 2908  
Vanice 239 orná půda 3 část (plocha G1) dle zveřejněného záměru
Vanice 441 ostatní plocha 259 část (plocha H1) dle zveřejněného záměru
Vanice 237/5 orná půda 96 část (plocha I1) dle zveřejněného záměru
Vanice 240/1 orná půda 1675 část (plocha J1) dle zveřejněného záměru
Vanice 240/2 orná půda 152  
Vanice 243/2 travní porost 384  
Vanice 243/3 travní porost 71  
Vanice 244/1 travní porost 245  
Vanice 434/1 ostatní plocha 225 část (plocha K1) dle zveřejněného záměru
Vanice 434/2 ostatní plocha 54 část (plocha L1) dle zveřejněného záměru
Vanice 438/3 travní porost 283 část (plocha M1) dle zveřejněného záměru
Vanice 438/3 travní porost 2181 část (plocha M1) dle zveřejněného záměru
Vanice 446/1 ostatní plocha 208 část (plocha N1) dle zveřejněného záměru
Vanice 446/2 ostatní plocha 755  
Vanice 93/4 orná půda 311 část (plocha O1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3118 ostatní plocha 25 část (plocha P1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3121 travní porost 75343  
Vysoké Mýto 3148 travní porost 63260  
Vysoké Mýto 3182 travní porost 100247  
Vysoké Mýto 3184 travní porost 565 část (plocha Q1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3225 travní porost 39 část (plocha R1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3230 travní porost 828 část (plocha S1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3246 travní porost 5263  
Vysoké Mýto 3247 travní porost 191 část (plocha T1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3249 travní porost 11909  
Vysoké Mýto 3250 travní porost 17678  
Vysoké Mýto 4534 ostatní plocha 195 část (plocha U1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4650/1 orná půda 36 část (plocha V1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4951 ostatní plocha 3119  
Vysoké Mýto 4953 ostatní plocha 1516  
Vysoké Mýto 4957 ostatní plocha 260  
Vysoké Mýto 5035 ostatní plocha 4 část (plocha W1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5122 ostatní plocha 8 část (plocha X1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5129 ostatní plocha 1183 část (plocha Y1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5132 ostatní plocha 1654 část (plocha Z1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5134 ostatní plocha 410 část (plocha A2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5135 ostatní plocha 128 část (plocha B2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5245 travní porost 2 část (plocha C2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 6074 orná půda 1045  
Vysoké Mýto 6075 orná půda 510  
Vysoké Mýto 6076 orná půda 557  
Vysoké Mýto 6077 orná půda 579  
Vysoké Mýto 6094 orná půda 561  
Vysoké Mýto 6238 travní porost 5 část (plocha D2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3215/3 travní porost 32 část (plocha E2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 3226/1 travní porost 65646  
Vysoké Mýto 3231/1 travní porost 116886  
Vysoké Mýto 3231/2 travní porost 2249  
Vysoké Mýto 4527/1 orná půda 2695  
Vysoké Mýto 4533/1 orná půda 4555  
Vysoké Mýto 4569/10 travní porost 86  
Vysoké Mýto 4569/11 travní porost 707  
Vysoké Mýto 4569/12 travní porost 590  
Vysoké Mýto 4571/16 orná půda 15055  
Vysoké Mýto 4571/22 orná půda 8070  
Vysoké Mýto 4571/9 orná půda 1887  
Vysoké Mýto 4589/2 ostatní plocha 105 část (plocha F2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4597/33 ostatní plocha 49 část (plocha G2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4597/6 ostatní plocha 454  
Vysoké Mýto 4597/63 orná půda 4040  
Vysoké Mýto 4597/79 orná půda 8533  
Vysoké Mýto 4597/81 orná půda 855  
Vysoké Mýto 4597/83 orná půda 6504  
Vysoké Mýto 4599/1 ostatní plocha 574  
Vysoké Mýto 4602/6 orná půda 1283  
Vysoké Mýto 4643/104 orná půda 1500 část (plocha H2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/115 orná půda 27 část (plocha I2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/81 orná půda 150 část (plocha J2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4643/96 orná půda 78 část (plocha K2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4645/1 ostatní plocha 41 část (plocha L2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4654/33 orná půda 3745  
Vysoké Mýto 4654/51 orná půda 2115  
Vysoké Mýto 4654/89 orná půda 3211  
Vysoké Mýto 4655/19 ostatní plocha 3437 část (plocha M2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4664/77 orná půdá 3267 část (plocha N2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4666/253 orná půda 95 část (plocha O2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4666/254 orná půda 34  
Vysoké Mýto 4666/257 orná půda 3129  
Vysoké Mýto 4666/264 orná půda 5009  
Vysoké Mýto 4666/288 orná půda 296  
Vysoké Mýto 4666/292 orná půda 385  
Vysoké Mýto 4666/293 orná půdá 6213  
Vysoké Mýto 4666/294 orná půda 1228  
Vysoké Mýto 4666/296 orná půda 2650  
Vysoké Mýto 4666/301 orná půda 203  
Vysoké Mýto 4668/112 orná půda 769  
Vysoké Mýto 4671/36 travní porost 77  
Vysoké Mýto 4673/12 orá půda 2057  
Vysoké Mýto 4678/12 orná půda 5624  
Vysoké Mýto 4678/7 orná půda 15121  
Vysoké Mýto 4681/3 ostatní plocha 8 část (plocha P2) dle zveřejněného záměru 
Vysoké Mýto 4862/6 ostatní plocha 28 část (plocha Q2) dle zveřejněného záměru 
Vysoké Mýto 4922/27 ostatní plocha 140  
Vysoké Mýto 4922/28 ostatní plocha 28  
Vysoké Mýto 4922/29 ostatní plocha 2543  
Vysoké Mýto 4922/3 ostatní plocha 381  
Vysoké Mýto 4930/1 ostatní plocha 835 část (plocha R2) dle zveřejněného záměru 
Vysoké Mýto 4949/3 ostatní plocha 1869 část (plocha S2) dle zveřejněného záměru 
Vysoké Mýto 4950/1 ostatní plocha 963 část (plocha T2) dle zveřejněného záměru  
Vysoké Mýto 4952/1 ostatní plocha 1332 část (plocha U2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4962/1 ostatní plocha 450 část (plocha V2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4963/4 ostatní plocha 875 část (plocha W2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5030/1 ostatní plocha 144 část (plocha X2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 5041/1 ostatní plocha 22 část (plocha Y2) dle zveřejněného záměru  
Vysoké Mýto 5041/2 ostatní plocha 3 část (plocha Z2) dle zveřejněného záměru  
Vysoké Mýto 5123/1 ostatní plocha 6587  

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vanice a na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                             

871/19

Rada města jmenuje

paní Bc. Ludmilu Abrahamovou na pozici vedoucí OSZ MěÚ Vysoké Mýto a to na dobu neurčitou s termínem nástupu 01. 12. 2019, se zkušební dobou 6 měsíců.

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           01.12.2019

                                                                                                                            

872/19

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Lic. Tomáše Saláška na pozici vedoucí OSZ MěÚ Vysoké Mýto a k 30. 11. 2019.

Zodpovídá:     tajemník

Termín:           30.11.2019

                                                                                                                            

873/19

Rada města schvaluje

pořízení nepeněžního daru do tomboly XVII. Reprezentačního plesu Mikroregionu Vysokomýtsko, který se koná dne 22. 11. 2019 v prostorách kulturního domu ve Vraclavi, ve formě dárkového poukazu v hodnotě 5.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned