Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 22 ze dne 30.10.2019

05.11.19

Souhrn usnesení č. 22/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 30. 10. 2019

 

 

 

787/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30. 10. 2019.

 

 

788/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.04.2019 s firmou AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice, IČ: 48029483 pro akci „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.11.2019

 

 

789/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.10.2019 s firmou STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 27528545 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.11.2019

 

790/19

Rada města schvaluje

rozhodnutí poroty ohledně výběru vítězného architektonického návrhu na „Městskou smuteční síň ve Vysokém Mýtě“, jako vítězný byl vybrán návrh atelieru Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436, Malátova 13, 150 00 Praha 5.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.11.2019

 

 

791/19

Rada města schvaluje

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s autorem vítězného návrhu uzavřené architektonické soutěže na „Městskou smuteční síň ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.12.2019

 

 

792/19

Rada města bere na vědomí

návrh „URBANISTICKÉ STUDIE ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ POLE ZA PIVOVAREM“ dle předložené hmotové studie.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.11.2019

 

 

793/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

794/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o činnosti společnosti za období leden - září roku 2019.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

795/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

personální změny ve společnosti.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

796/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený návrh rozpočtu a plánu činnosti na rok 2020.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

  

  

797/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený návrh pachtovného na rok 2020 ve výši 100,- Kč/ha propachtovaných pozemků.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

798/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

nákup vozidla Mitsubishi Pajero.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

799/19

Rada města schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV/19/20512 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

800/19

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období 2019/2020.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

801/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.4-2019 konaného dne 21.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

802/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.9.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

803/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2021 až 2023.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

804/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2020 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 290.732,7tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 302.824,2tis. Kč a financováním ve výši 12.091,5tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

805/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2020 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 20.778,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.313,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 465,0tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

806/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní", „Revize budov“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2020. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2019

 

 

807/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č. 10-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.10.2019

 

 

808/19

Rada města schvaluje

změnu účelu investičního příspěvku na rok 2019, který byl poskytnut Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

809/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Linku bezpečí, z.s., IČO: 61383198 na projekt: Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

810/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212 na projekt „Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích“, ve výši 211.760 Kč.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 11. 12. 2019

 

 

811/19

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Ferkové Kornelii (nar. xx) trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2020, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

812/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018180/VB/01, Vysoké Mýto, Sárovec, parc. 4177/17- knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5113/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4327-811/2019. Povinná, jako vlastník dotčeného pozemku, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.250 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.11.2019

 

 

813/19

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 2173, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4313-87/2019 označený jako parc. č. 4890/22 ostatní plocha – zeleň o výměře 28 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4890/18 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

814/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4313-87/2019 označeného jako parc. č. 4890/22 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 2173/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví manželů Ing. Jana Kotoučka, nar. xx a Mgr. Renaty Kotoučkové, nar. xx, oba trvale bytem xx (podíl ½) a Ing. Jana Kotoučka, nar. xx, trvale bytem xx (podíl ½). Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

815/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4335-125/2019 označené jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4128/27) o výměře 75 m2, díl „b“ (vzniklý z parc. č. 4128/28) o výměře 7 m2 a díl „c“ (vzniklý z parc. č. 4128/2) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4128/27, 4128/28 a 4128/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

816/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4335-125/2019 označených jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4128/27) o výměře 75 m2, díl „b“ (vzniklý z parc. č. 4128/28) o výměře 7 m2 a díl „c“ (vzniklý z parc. č. 4128/2) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto manželům Vlastislavu Špatenkovi, nar. xx a Anně Špatenkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 13.250 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

817/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 137-134/2017 označený jako parc. č. 71/3 trvalý travní porost o výměře 364 m2 v k.ú. Brteč. Původní pozemek parc. č. 71/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Brteč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

818/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 137-134/2017 označeného jako parc. č. 71/3 trvalý travní porost v k.ú. Brteč paní Monice Münsterové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 94.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

819/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4338-130/2019 označený jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4248/34) o výměře 9 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4248/34 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

820/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4338-130/2019 označeného jako díl „a“ (vzniklý z parc. č. 4248/34) o výměře 9 m2 v k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Bíbusovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.050 Kč. Prodej pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

821/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 726/19 ze dne 18.09.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

822/19

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory - garáž v budově bez č.p., stojící na p.č. 1225/7 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě s paní Vladimírou Fránerovou, bytem xx dohodou ke dni 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

823/19

Rada města schvaluje

zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory – garáž o výměře 16 m2 v budově bez č.p., stojící na p.č. 1225/7 ve dvoře u č.p. 116 v ulici Gen. Závady v k.ú. Vysoké Mýto. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Minimální měsíční výše nájemného bude stanovena na 700 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

824/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č 659 ze dne 26.07.2012 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ 28852150, kterým bude předmět nájmu rozšířen o soubor movitých věcí – digitalizace kina, Inv. č. 11794 v pořizovací hodnotě 1 290 000 Kč. Roční nájemné bude zvýšeno o 129 000 Kč + aktuální sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

825/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Natašu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši 119.678,-Kč v 240 měsíčních splátkách: 239x 500Kč a 1x 168Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do konce měsíce, ve kterém bude uzavření splátkového kalendáře schváleno ZM. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  11.12.2019

 

 

826/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství panem Jiřím Voříškem, bytem xx na severní straně nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě před budovou č.p. 14 za účelem umístění 1 ks kontejneru v termínu od 01.11.2019 do 20.02.2020 v rozsahu 5 m2 za podmínky, že při užívání veřejného prostranství budou dodržovány obecně závazné právní předpisy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

827/19

Rada města schvaluje

úhradu kupní ceny ve výši 10.850,- Kč za pozemek parc. č. 1005/2 v k.ú. Vysoké Mýto dle usnesení Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 37/19 formou následujících splátek:

3.500,- Kč do 25.11.2019,

3.500,- Kč do 25.02.2020,

3.850,- Kč do 25.05.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned