Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 18 ze dne 04.09.2019

10.09.19

Souhrn usnesení č. 18/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 4. 9. 2019

 

 

 

616/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 9. 2019

 

 

617/19

Rada města schvaluje

rozpočtové změny Technických služeb Vysoké Mýto č. 3/2019 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 4.9.2019

 

 

618/19

Rada města odkládá

projednání žádosti o. p. s. Berenika Vysoké Mýto ohledně dofinancování provozních nákladů formou dotace.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  20.11.2019

 

 

619/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 49/19, 50/19, 51/19 a 52/19 ze dne 04.04.2019,

 

Termín: 18. 09. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

620/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2019, která je poskytnuta v celkové výši 1.845.000,- Kč takto:

 

finanční prostředky ve výši 1.028.000,- Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na velké věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 102 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

 

finanční prostředky ve výši 380.000,- Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č.11. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

finanční prostředky ve výši 270.000,- Kč na akci „Restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

 

finanční prostředky ve výši 167.000,- Kč na akci „Restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112.

 

Termín: 18. 09. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

621/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 45.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 435.000,- Kč) na restaurování oltářního obrazu v kostele sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 18. 09. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

622/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 42.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 421.806,- Kč) na restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín: 18. 09. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

623/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 19.530,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 186.530,- Kč) na restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby

 

Termín: 18. 09. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

624/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2019/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“ ve výši 380.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 45.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena až po nabytí právní moci Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Vysoké Mýto z programu MPZ a MPR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 18.09.2019

 

 

625/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2018/OSU-SPP se společností N o Z, s.r.o., IČ: 47451785, Lozice 64, 538 54 Lozice, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 107, ul. Tůmova, poz. p. č. 82 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 30719/6-4121, akce „ Restaurování nástěnných maleb na klenbě místnosti č. 105 a obnovu kamenných prvků (sokl, parapety, schody)“ ve výši 270.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 42.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena až po nabytí právní moci Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Vysoké Mýto z programu MPZ a MPR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 18.09.2019

 

 

626/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2019/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel Nejsvětější trojice, na poz. p. č. 115/1, rejstř. č. ÚSKP 24346/6-4112, akce „restaurování 2 vitrážových oken pravé strany chrámové lodě“ ve výši 167.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 19.530 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena až po nabytí právní moci Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Vysoké Mýto z programu MPZ a MPR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 18.09.2019

 

 

627/19

Rada města schvaluje

záměr pořízení územní studie zastavitelné plochy Z.66, k.ú. Domoradice v souladu s platným Územním plánem Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.11.2019

 

 

628/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta na p. p. č. 408/2 v k. ú. Lhůta, který podali dne 10.06.2019 spoluvlastníci pozemku p. Ladislav Hála, Lhůta 2, 566 01 Vysoké Mýto, p.Lucie Fikejzová, Štěpánov 86, 539 73 Skuteč a p. Jana Nesvačilová, Deštná 91, 378 73 Jindřichův Hradec spočívající ve změně předepsaného využití ze „ZS – Zeleň soukromá vyhrazená“ na nový účel využití:            „BV – Bydlení v rodinných domech venkovské“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při změně Územního plánu Vysoké Mýto bude tento záměr prověřen.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 18.09.2019

 

 

629/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.3-2019 konaného dne 12.08.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

 

630/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.6.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

 

631/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.9-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2019

 

 

632/19

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

633/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

dokument Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 9. 2019

   

 

 

634/19

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

635/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 67.820 Kč (slovy šedesát sedm tisíc osm set dvacet korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

636/19

Rada města schvaluje

pořízení poukázky v hodnotě 4 000 Kč u Kordex System s.r.o., U Krematoria 2636, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, která bude určena na věcnou výhru pro vítěze VI. ročníku ekologické soutěže „Nový mobil“ na podporu třídění vysloužilého elektrozařízení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

637/19

Rada města schvaluje

ZBV č. 1, č. 2 a č. 3, Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2018 s firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 pro akci „I/35 Vysoké Mýto, úpravy křižovatek SSZ“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.09.2019

 

 

638/19

Rada města schvaluje

na základě usnesení č.892/17 ze dne 20.12.2017 přidělení bytu č. 12 velikosti 2+1 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Pavle Navrátilové, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 let.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

639/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vaškem Matějem (nar. xx), trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Vašek nadále zaměstnancem společnosti BKN spol. s.r.o., IČ:1502809. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

640/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018919/VB/1, Vysoké Mýto, Lhůta, parcela 71 – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s.; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 159 a 715/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

 

641/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 180-323/2019 označený jako parc. č. 739/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 120 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemky parc. č. 739 a 724 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

642/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 180-323/2019 označeného jako parc. č. 739/1 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Mgr. Karlu Kouřilovi (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/6, panu Albertu Mrockovi (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/2, panu Albertu Mrockovi (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/6 a paní Lence Novákové (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/6, za celkovou kupní cenu ve výši 13.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

643/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4326-110/2019 označený jako parc. č. 4895/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 49 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4895/6 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

644/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4326-110/2019 označeného jako parc. č. 4895/8 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, za celkovou kupní cenu ve výši 52.000 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

645/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1725/1 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

646/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá projednání žádosti o prodej pozemků parc. č. 4571/16 a 4571/22 a části pozemku parc. č. 5123/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Šmídl s.r.o. do doby, až bude zpracována studie na umístění inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně naproti autodromu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

647/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4299-56/2019 označeného jako parc. č. 2903/143 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto paní Haně Šumské, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 601.000 Kč. Cena je včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

648/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezené v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Davidu Kubovému, nar. xx a Mgr. Vlastě Kubové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.155.550 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. V případě neuzavření kupní smlouvy s manž. Kubovými z důvodů na jejich straně, zastupitelstvo města schvaluje prodej shora uvedené bytové jednotky dalšímu žadateli dle následujícího pořadí určeného výší nabízené kupní ceny:

 - Lucie Hamerníková, Niva 314, Dlouhá Třebová, za kupní cenu ve výši 1.151.100 Kč

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

649/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 84-65/2019 označený jako parc. č. 739/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 739/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

650/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 84-65/2019 označeného jako parc. č. 739/4 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Svařeň Mgr. Vladimíru Flídrovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.12.2019

 

 

651/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/1 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Ing. Vlastimilu Bezdíčkovi, nar. xx a Šárce Bezdíčkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

652/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 28.11.2013, prodej bytové jednotky č. 804/2 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 8/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Romanu Flidrovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 589.643 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

653/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Zdeňku Čápovi, nar. xx a Aleně Čápové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

654/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 13.05.1999, prodej bytové jednotky č. 804/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Tomáši Dimo, nar. xx a Jitce Dimové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

655/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/5 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 57/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Petru Němcovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 505.710 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

656/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Vladimíru Němcovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.536 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

657/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 21.05.2009, prodej bytové jednotky č. 804/7 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Martinu Šafářovi, nar. xx a Radce Šafářové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 814.148 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

658/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 16.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/8 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Davidu Bečičkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 531.950 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

659/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/9 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Liběně Jánové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

660/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 804/10 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/250 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Ing. Jiřímu Koskovi, nar. xx a Anně Koskové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 774.314 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

661/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 21.05.2012, prodej bytové jednotky č. 804/11 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 33/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Filipu Macháčkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 299.317 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

662/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 20.05.2013, prodej bytové jednotky č. 804/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 804, byt. dům, na parcele 4664/40 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 41/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Milanu Kuchynkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 717.120 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

663/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/1 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Petru Liškovi, nar. xx a Petře Liškové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

664/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/2 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 9/200 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Romanu Flidrovi, nar. xx, trvale bytem xx a Renátě Flidrové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 411.086 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

665/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 9/200 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Janě Krokavcové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 411.144 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

666/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 05.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Boženě Janecké, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

667/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 10.10.2011, prodej bytové jednotky č. 805/5 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Jaroslavu Sotonovi, nar. xx, trvale bytem xx a Marcele Sotonové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

668/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 47/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Lumíru Tejmarovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 414.656 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

669/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/7 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 23/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Haně Abrahamové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 412.244 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

670/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/8 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Tomáši Rejmanovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

671/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 04.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/9 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Petře Havelkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

672/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/10 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 23/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Marii Petrusové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 392.850 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

673/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 03.08.2015, prodej bytové jednotky č. 805/11 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 23/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Haně Škopové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 412.124 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

674/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 31.03.2017, prodej bytové jednotky č. 805/12 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Patricii Držmíškové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

675/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 805/13 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Martině Malinové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

676/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 06.12.2018, prodej bytové jednotky č. 805/14 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Markétě Píchové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 387.160 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

677/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 06.02.2012, prodej bytové jednotky č. 805/15 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Miloslavu Kubíčkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 387.160 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

678/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 18.03.2011, prodej bytové jednotky č. 805/16 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 805, byt. dům, na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 3/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Věře Hledíkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.696 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

679/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/1 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Milanu Sokolovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

680/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 30.06.2011, prodej bytové jednotky č. 806/2 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 8/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Ing. Miroslavu Trnkovi, nar. xx a Ing. Aleně Trnkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 593.287 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

681/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 14.07.2017, prodej bytové jednotky č. 806/3 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Zbigniewu Lipusovi, M.A., nar. xx a Andree Lipusové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

682/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 23.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/4 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Pavlu Sablíkovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

683/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/5 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 57/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Mgr. Ivetě Doležalové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 529.080 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

684/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Mgr. Aleně Límové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 771.570 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

685/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/7 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Ing. Petře Plívové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 541.456 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

686/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 09.06.2008, prodej bytové jednotky č. 806/8 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 59/1000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Haně Vondráčkové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 533.575 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

687/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 12.07.2019, prodej bytové jednotky č. 806/9 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 11/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, manželům Zdeňku Čápovi, nar. xx a Aleně Čápové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 816.290 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

688/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 18.12.2008, prodej bytové jednotky č. 806/10 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 41/500 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Ing. Zdeňku Tmejovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 728.948 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

689/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 25.05.2012, prodej bytové jednotky č. 806/11 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, č.p. 806, byt. dům, na parcele 4664/67 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 4/125 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, paní Renatě Burešové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 299.844 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

Termín: 31.03.2020

 

Za realizaci usnesení rady města zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

690/19

Rada města schvaluje

prodej níže uvedených movitých věcí společnosti Zemědělská společnost Ostřetín, a.s., IČ: 64789462 za celkovou kupní cenu 82.500Kč. Ke kupní ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.

 

Číslo Název oceňované položky Výrobce Typ Kupní cena v Kč
11 Čerpadlo řezací Landia DG I 105 26 400,00
12 Míchadlo - 1kus BAUER MX 15 41 800,00
18 Analyzátor plynu AIR LF   14 300,00
        82 500,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

691/19

Rada města schvaluje

záměr prodat níže uvedené části technologického souboru věcí bývalé fermentační stanice ve Vysokém Mýtě, za ceny níže uvedené, případě vyšší. K cenám bude připočtena DPH.

Číslo

Název oceňované položky

Výrobce

Typ

Uvedení do provozu

Ukončení

provozu

Obvyklá cena v Kč

2

Příjmový žlab suroviny šikmý

JK mont

ZPS8- 8 m3

2008

2013

187 056,00

3

Transportér šnekový žlabový

JK Mont

TSZ 320 x 6000 mm

2008

2013

66 672,00

4

Třídící pás s detektorem kovů

   

2008

2013

93 384,00

5

Drtič suroviny vč. čerpadla a nerezové nádoby

Landia

Biochop

2008

2013

275 856,00

6

Čerpadlo kalu součást č. 5

KSB

SEWABLOK F 100-250

2008

2013

 

7

Míchadlo(horizontální) vstupní jímka

MEZ Nedvědice

 

2008

2013

21 384,00

8

Čerpadlo vstupní jímka

Oramont

 

2008

2013

1 050,00

9

Macerátor

Netzsch

NI200

2009

2013

32 400,00

10

Hygenizační nádrž vč. vertikálního míchadla

TENZA

 

2008

2013

273 840,00

12

Míchadla 2kusy podle specifikace

BAUER

MX 15

2008

2013

83 600,00

13

Biofiltr vč. připojovacího potrubí a výfuku

   

2008

2013

217 320,00

14

Biofiltr ventilátor součást 13

ARET

 

2008

2013

 

15

Nádrže na glycerol

JK Mont

2x12,5 m3

2009

2013

63 763,00

16

Dávkovací čerpadlo glycerínu

Sigma

11/2 zoom 50

2009

2013

23 608,00

17

Plynový ventilátor

ARET

VRVP 560

2008

2013

32 940,00

19

Jednotka chlazení bioplynu

TEDOM

 

2010

2013

59 008,00

20

Kogenerace 160 kW TEDOM

TEDOM

CENTO 160 SP

2008

2013

332 435,00

21

Kogenerace 160 kW TEDOM

TEDOM

CENTO 160 SP

2008

2013

332 435,00

22

Drtič jatečního odpadu

Franklin

TM1600

2011

2013

301 620,00

23

Výměník voda - kal

Prescont?

PVK 6

2008

2013

69 576,00

24

Čerpadlo cirkulace kalu

KSB

SEWABLOK F 80

2008

2013

23 584,00

25

Odstředivka kalu

První brněnská strojírna

DO 360

2008

2013

356 301,00

26

Flokulační stanice

Kaplan Plaňany

 

2009

2013

58 921,00

27

Transportér šnekový žlabový

JK mont

TSZ 250 x 5700 mm

2008

2013

61 408,00

28

Čerpadlo fugátu

KSB

SEWABLOCK

2008

2013

33 792,00

29

Čerpadlo digestátu do ostředivky

PCM

 

2008

2013

35 002,00

30

Deskový výměník

GMAR

VT 20 HL

2008

2013

20 400,00

31

Stolní chladič

Alfa laval

třívrtulový

2008

2013

20 104,00

32

Stolní chladič

Alfa laval

dvouvrtulový

2008

2013

8 422,00

35

Hořák zbytkového bioplynu - fléra NTF

   

2008

2013

82 728,00

3 168 609,00

 

 

Položka č. 5 se stává z: a) Drtiče surovin, Landia typu Biochop, Čerpadla kalu, KSB SEWABLOK F 100-250, nerezové nádrže TENZA o objemu cca 3 m3 a nouzového čerpadla.

Položka č. 12 v sobě zahrnuje kompletní míchadlo BAUER, míchadlo MSXH15, BAUER 15 kW - 2ks       

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

692/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Janou Kafkovou, Květinová 10, Křelov, IČ: 63313502, za účelem umístění reklamního a prodejního stánku na severní straně náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 06.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 01.11.2019, 15.11.2019 a 29.11.2019 na ploše 1 m2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

693/19

Rada města schvaluje

darování movité věci, která je pro město Vysoké Mýto nepotřebná, a to inv.č.596 - kontejner, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace, IČ: 493 17 032.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

694/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 754/7, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12 a 754/15, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

695/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018570/SOBS VB/4, Vysoké Mýto, parcela 4052/1 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s.; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4051/4, v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení + 1.000 Kč za 1 kus pilíře nn uložených v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2019

 

 

696/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2224 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technického vybavení Choceňské Předměstí č.p. 301 a dále pozemků parc. č.  2225/1, 2225/2, 2225/3, vše zahrada a pozemku parc. č. 2225/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je stavba technického vybavení bez čp/če, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 067/1961/2019 ve výši 2.800.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

697/19

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubce a Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto v částce 54 000 Kč na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned