Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 17 ze dne 21.08.2019

26.08.19

Souhrn usnesení č. 17/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 21. 8. 2019

 

 

579/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 21. 8. 2019

 

 

580/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 150.000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“. Příspěvek bude poukázán na účet DSO Českomoravské pomezí ve třech splátkách po 50.000 Kč v letech 2019, 2020 a 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 9. 2019

 

 

581/19

Rada města schvaluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na celkový počet 25 dětí ve třídách č. 1 a 2 v Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2019/2020, za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

582/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., č. 05/ZM/2018 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019 z částky 10 025 000 Kč na 10 253 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 9. 2019

 

 

583/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., č. 06/ZM/2018 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2019 z částky 5 624 000 Kč na 5 795 023 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 9. 2019

 

 

584/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2019 pro MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61.675,-Kč na projekt „Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2019“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 18. 9. 2019

 

 

585/19

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

586/19

Rada města schvaluje

v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platového zařazení ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 9. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

587/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 76.245 Kč (slovy sedmdesát šest tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

588/19

Rada města přijímá

finanční příspěvek ze 4. výzvy MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro sociální služby a aktivity I. na projekt Zvýšení mobility terénní služby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2019

 

 

589/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, akce „Stavební úpravy ulice Gen. Závady ve Vysokém Mýtě“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy B.A.S. - CZ s.r.o., IČ 275 12 223, Pardubická 1453, 535 01 Přelouč za nabídkovou cenu 10.198.772,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

590/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou B.A.S. - CZ s.r.o., IČ 275 12 223, Pardubická 1453, 535 01 Přelouč, jako dodavatelem akce: „Stavební úpravy ulice Gen. Závady ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu 10.198.772,-Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 08. 2019

 

 

591/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Masarykovy sady - revitalizace parku“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 4.130.025,60 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

592/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, jako dodavatelem akce: „Masarykovy sady - revitalizace parku“, za nabídkovou cenu 4.130.025,60 Kč bez DPH.     

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2019

 

 

593/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr zhotovitele akce „Bytová výstavba v lokalitě Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě – infrastruktura, 2. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 08. 2019

 

 

594/19

Rada města souhlasí

na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace, Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099    s provedením rekonstrukce šnekového čerpadla č. 2 na ČOV Vysoké Mýto instalovaného v čerpací stanici stojící na pozemku p.č. 5512 v k.ú. Vysoké Mýto. Rekonstrukce v hodnotě 1 193 550 Kč bez DPH bude plně financována společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

595/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č. 8071462616, kterým dojde k rozšíření asistenčních služeb u vozů Ford Transit 6E11911, Peugeot 308 4E21630 a Ford Mondeo 5E59119. Roční pojistné bude dodatkem zvýšeno o 720 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

596/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Ing. Josefem Štenclem, IČ 42914523 za účelem pořádání marketingové akce - soutěž pro školní děti na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 02.09.2019 na ploše 50 m2 v době od 8:00 hod do 18:00 hod.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

597/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 456/19 ze dne 05.06.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

598/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci:

 

Katastrální území

Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
Javorníček 214/2 5 760 orná půda  
Lhůta u Vysokého Mýta 766 124 orná půda část (plocha A) dle zveřejněného záměru
Svařeň 807/1 310 ostatní plocha část (plocha B) dle zveřejněného záměru

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

599/19

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2076 ze dne 16.12.2016 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Ledax o.p.s., IČ 28117557, kterým se vyjímá z výpůjčky průchozí mycí stroj inv. číslo D1087.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

600/19

Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výběr administrátora pro koncesní řízení – provozování Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě od 01.01.2021“. Výzva k podání nabídek bude odeslána těmto třem dodavatelům:

-       KVB advokátní kancelář s.r.o., IČO: 01460412

-       OTIDEA CZ s.r.o., IČO: 05844428

-       PPS advokáti s.r.o., IČO: 27532640 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

601/19

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výběr administrátora pro koncesní řízení – provozování Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě od 01.01.2021“ ve složení:

-       Ing. František Jiraský, (náhradník: Mgr. Helena Mandíková)

-       Ing. Martin Krejza, (náhradník: Jiří Kovařík)

-       JUDr. Libor Poláček, (náhradník: Ing. Jana Holubová)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

602/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, jehož obsahem bude souhlas s vybudováním přístřešku o rozměrech 4 m x 8 m o výšce 2,4 m na pozemku parc. č. 1274 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

603/19

Rada města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedené movité věci, která je pro město Vysoké Mýto nepotřebná, Technickým službám Vysoké Mýto, IČ 70888671

 

 Středisko Místnost Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
0205-46/2 DRABY 1698 robot RE22+př.stroje-repase 1 6 400,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

604/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4309-199/2019 označený jako parc. č. 2946/131 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 121 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 2946/31 a 5020/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

605/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4309-199/2019 označeného jako parc. č. 2946/131 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto paní Danuši Sádovské (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 18.650 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

606/19

Rada města schvaluje

záměr prodat stavbu neevidovanou v katastru nemovitostí stojící na pozemku parc. č. 2819 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta a pozemek parc. č. 5159/5 trvalý travní porost o výměře 417 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 5159/5 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

607/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavby neevidované v katastru nemovitostí stojící na pozemku parc. č. 2819 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta a pozemku parc. č. 5159/5 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto panu René Grimovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 146.726 Kč. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

608/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 142-124/2019 označený jako parc. č. 255/28 orná půda o výměře 942 m2 v k.ú. Domoradice. Na pozemku bude zřízeno věcné břemeno za účelem budoucí výstavby kanalizace v rámci akce „Odkanalizování místních částí města Vysoké Mýto“ pro oprávněného – město Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 255/16 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

609/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 142-124/2019 označeného jako parc. č. 255/28 orná půda v k.ú. Domoradice panu Jaroslavu Macákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 214.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty. Na prodávaném pozemku parc. č. 255/28 bude zřízeno věcné břemeno za účelem budoucí výstavby kanalizace v rámci akce „Odkanalizování místních částí města Vysoké Mýto“ pro oprávněného – město Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

610/19

Rada města schvaluje

záměr prodat bytové jednotky č. 804/1 - 12 v čp. 804 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku osobám, které mají právo na uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytu na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu. Bytové jednotky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4669 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

611/19

Rada města schvaluje

záměr prodat bytové jednotky č. 805/1 - 16 v čp. 805 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku osobám, které mají právo na uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytu na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu. Bytové jednotky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4670 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

612/19

Rada města schvaluje

záměr prodat bytové jednotky č. 806/1 - 12 v čp. 806 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku osobám, které mají právo na uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytu na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví k bytu. Bytové jednotky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4671 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

613/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, a to severní strany nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 06.09.2019 Základní školou a praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092 za účelem pořádání integrační akce – Pojďte si s námi hrát. Užívání je osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

614/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.8-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.08.2019

 

                                                                                                         

615/19

Rada města zrušuje

ke dni 31.08.2019 směrnici č. 6/2014, kterou schválila RM dne 1.10.2014 a současně zrušuje i usnesení č. 1108/14 z téhož dne.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 31.08.2019