Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 16 ze dne 31.07.2019

05.08.19

Souhrn usnesení č. 16/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 31. 7. 2019

 

 

540/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 31. 7. 2019.

 

 

541/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Martincem Zdeňkem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou do 30.06.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

 

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

542/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Křemenákem Jaroslavem (nar. xx) a Křemenákovou Marií (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou do 31.07.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

543/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Giňovy Jolanu (nar. xx) a Jána (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  7.791,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 650,-Kč a 1 x 641,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.08.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

544/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Csocsovou Pavlínu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  6483,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 550,-Kč a 1 x 433,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.08.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

545/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Galbavého Miloslava (nar. xx) a Iskrovou Radmilu (nar. xx), oba trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  5.450,-Kč v 11 měsíčních splátkách: 10 x 500,-Kč a 1 x 450,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.08.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

546/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Kadečkovou Moniku (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  14.847,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.250,-Kč a 1 x 1.097,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.08.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

547/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Tomášem Zelenayem, Hlivická 423, Praha 8, IČ: 866 16 978, a to části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto v místě dle přiložené žádosti za účelem pořádání akce - MONSTER TRUCK SHOW v termínu od  17.8.2019 do 18.08.2019 na ploše 500 m2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

548/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Janou Kafkovou, Květinová 10, Křelov, IČ: 63313502, za účelem umístění reklamního a prodejního stánku na severní straně náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 02.08.2019 a 09.08.2019 na ploše 1 m2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

549/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4304-68/2019 označené jako parc. č. 1515/233  ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 11 m2 a parc. č. 1515/234  ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 14 m2, obojí v  obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 1515/71 a 1515/76 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

550/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1515/65 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 251 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4304-68/2019 označený jako parc. č. 1515/76  ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 60 m2, obojí v  obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

551/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4304-68/2019 označených jako parc. č. 1515/233  ostatní plocha – manipulační plocha a parc. č. 1515/234  ostatní plocha – manipulační plocha, obojí v  obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti NOPEK, a.s., IČ 15030075, za celkovou kupní cenu ve výši 25.500 Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

552/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 1193/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 37 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4284-24/2019 označený jako parc. č. 1196/5 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 33 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 1193/4 a původní pozemek parc. č. 1196/3 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

553/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1193/4 ostatní plocha – jiná plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4284-24/2019 označeného jako parc. č. 1196/5 ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Vysoké Mýto panu Davidu Stráníkovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 32.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

554/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 177-69/2019 označené jako parc. č. 739/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 22 m2 a parc. č. 739/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 739 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

555/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 177-69/2019 označených jako parc. č. 739/4 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 739/5 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Bc. Václavu Zenklovi (nar. xx), trvale bytem xx a Marii Zenklové (nar.  xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

556/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 178-66/2019 označené jako parc. č. 698/26 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 26 m2, parc. č. 698/27 ostatní plocha – jiná plocha  o výměře 40 m2 a parc. č. 698/28 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 34 m2,  vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 698/2 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

557/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 178-66/2019 označených jako parc. č. 698/26, 698/27 a 698/28 vše ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta Mgr. Věře Fikejzové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 15.500 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

558/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1289 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

   

                                                                                                                                   

559/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 96/19 ze dne 12.06.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

560/19

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 1.150.000,- Kč. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 5033 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Bytovou jednotku bude doporučeno zastupitelstvu města převést do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

561/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.  57415_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 433/1 a 472/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko RS Vysoké Mýto - Jungmannovy sady“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 320 Kč/m2 za každý započatý metr čtvereční budoucích služebných pozemků zatížených věcným břemenem. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2019

 

 

562/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. IČ: 275 34 804

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
3581 Fotbálek Master Home 1 11 900,00
3582 Stolní tenis 1 11 900,00
3590 Kolečkové brusle TEMP 1 1 100,00
3591 Dětská Přilba Trifid 2 1 198,00
3594 Kolečkové brusle KBTW 1 1 999,00
3621 Kytara akustická 1 4 284,00
3623 Combo utratone K 450 FX 1 6 759,00
3624 Klávesy Yamaha E 313 1 10 960,00
3679 Terč elektrický ECHO 712C 1 1 999,00
3680 Kolečkové brusle Soft-Alu CS1 1 2 000,00
3682 Psychopatologie (kniha) 1 795,00
3683 Krizová intervence (kniha) 1 657,00
4173 el. kytara Bullet Strait with Tremolo 1 3 190,00
4174 baskytara Std JazzBass RW WN 1 4 990,00
4175 Dřevěná bonga STAGG 1 1 199,00
4177 kytarové kombo 1 3 190,00
4333 Skládací altán 1 1 014,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

563/19

Rada města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, městské příspěvkové organizaci příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 708 88 671.

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem
3060 stůl 1 3 094,00
696/1 Stůl psací PS 5 1 3 070,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

564/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Horváthovou Helenu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  40.591,-Kč ve 41 měsíčních splátkách: 40 x 1.000,-Kč a 1 x 591,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městské bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  18.09.2019

 

 

565/19

Rada města schvaluje

výpůjčku movitých věcí z technologického souboru bývalé fermentační stanice - čerpadlo řezací Landia (v záměru č. 11), 2ks míchadla Bauer (v záměru č. 12), Analyzátor plynu (v záměru č. 18) společnosti Zemědělská společnost Ostřetín, a.s., IČ: 64789462  na dobu 14ti dní za účelem ověření funkčnosti těchto věcí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

566/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 510/19 a usnesení č. 511/19 ze dne 03.07.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

567/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby „Šemberovo divadlo – digitalizace kina“. Nejvhodnější nabídkou po odstoupení firmy CinemaNext s.r.o., IČ: 24727245 na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, Pražská 63, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 1.290.000,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

568/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, Pražská 63, 102 00 Praha 10, jako dodavatelem akce: „Šemberovo divadlo - digitalizace kina“, za nabídkovou cenu 1.290.000,-Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 08. 2019

 

 

569/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2018 s firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 pro akci „I/35 Vysoké Mýto, úpravy křižovatek SSZ“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.08.2019

 

 

570/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

571/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předloženou zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

572/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem hospodaření v zisku 7.126 Kč po započtení daně z příjmů právnických osob bez výhrad.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

573/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 7.126 Kč takto:

do sociálního fondu společnosti  7.126 Kč.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

574/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

575/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2018.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

576/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o hospodaření v roce 2019.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

577/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

výplatu ročních prémií p. Bohumíru Machatovi za rok 2018 v plné výši.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned

 

 

578/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje          

nákup vozidla s pohonem 4 x 4 do částky 300.000 Kč bez DPH pro společnost Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

 

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

Termín: ihned