Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 15 ze dne 17.07.2019

26.07.19

Souhrn usnesení č. 15/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 17. 7. 2019

 

 

524/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17. 7. 2019

   

                                                                                                                                   

525/19

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 221 v DPS Litomyšlská 50 paní Penkrtové Anně, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

526/19

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 116 v DPS Litomyšlská 50 paní paní Šubrové Marii, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

         

                                                                                                                             

527/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Mácovou Simonou, nar. xx, bytem xx, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

528/19                                                                                                                           

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní uměleckou školu Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, jako součást Evropské jazykové ceny Label, ve výši 200.000,- Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

529/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, na opravu a statické zajištění budovy, ve výši 15.000 Kč, dle žádosti.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned   

 

 

530/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 306 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a Speciální základní školou a praktickou školou Vysoké Mýto, IČ 70851867, kterým se mění splatnost čtvrtletních splátek nájemného na termíny 28.02., 31.05., 31.08. a 30.11. příslušného kalendářního roku a kterým se doplňují do smlouvy povinnosti týkající se zabezpečení veškerých příslušnými předpisy stanovených revizí a technických prohlídek nemovitostí na vlastní náklady nájemce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

531/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství oblastním spolkem Českým červeným křížem Ústí nad Orlicí za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“ na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 10.09.2019 v době od 9:00 hod do 13:00 hod. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned   

                                                                                                   

 

532/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Řeháčkovou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, na dobu určitou 1 rok (od 01.08.2019 do 31.07.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  31.07.2019

 

 

533/19

Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2001 o provádění speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 16. 09. – 25. 11. 2019.  Speciální ochrannou deratizaci pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče, IČ 45592888.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

534/19

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na realizaci projektu „Restaurování vchodové stříšky a restaurování kamenného soklu, Komenského 199, Vysoké Mýto.“

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 – Podprogram 3“– z Pardubického kraje na rok 2019, ev. číslo smlouvy: OKSCR/19/24026 na realizaci akce „Restaurování vchodové stříšky a restaurování kamenného soklu, Komenského 199, Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.07.2019

                                                                                                                                      

 

535/19

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na realizaci projektu „Vysoké Mýto, Litomyšlská č.p. 64, oprava oken a dveří, II. etapa.“

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 – Podprogram 3“– z Pardubického kraje na rok 2019, ev. číslo smlouvy: OKSCR/19/24027 na realizaci akce „Vysoké Mýto, Litomyšlská č.p. 64, oprava oken a dveří, II. etapa.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.07.2019

                                                                                                                                      

 

536/19

Rada města přijímá

finanční příspěvek ze státního Programu EFEKT 2 z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto – 2. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

537/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy ulice Gen. Závady ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 07. 2019

                                                                                                                                      

 

538/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Masarykovy sady - revitalizace parku“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31. 07. 2019

                                                                                                                                      

 

539/19

Rada města schvaluje

zahraniční služební cestu Ing. Jiraského a Ing. Krejzy do partnerských měst Dolni Čiflik a Varna Odessos v Bulharsku ve dnech 3. – 11. 8. 2019. V rámci návštěvy proběhne v bulharské obci Škorpilovci slavnostní odhalení nově osazeného památníku bustami bratrů Karla a Hermína Škorpilů, známých českobulharských vědců a rodáků z Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned