Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 14 ze dne 03.07.2019

09.07.19

Souhrn usnesení č. 14/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 3. 7. 2019

 

  

506/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 3. 7. 2019

 

 

507/19

Rada města souhlasí

s přijetím grantu pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - KA1, ve výši 23.632 EUR, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

508/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, od firmy Iveco Czech Republic, a.s., ve výši 10.000,- Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

509/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Mgr. Josefa Rumla na projekt: „Osazení památníku bustami bratrů Karla a Hermína Škorpilů v bulharské obci Škorpilovci“, ve výši 25.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

510/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby „Šemberovo divadlo – digitalizace kina“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy CinemaNext s.r.o., IČ: 24727245, Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 878.000,- Kč bez. DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

511/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou CinemaNext s.r.o., IČ: 24727245, Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, jako dodavatelem akce: „Šemberovo divadlo - digitalizace kina“, za nabídkovou cenu 878.000,-Kč bez. DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 07. 2019

 

 

512/19

Rada města ruší

výběrové řízení na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávanou pod názvem „Stavební úpravy ulice Gen. Závady ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

513/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2018 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 pro akci „Park Otmara Vaňorného – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.07.2019

 

 

514/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 777 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zuzanou Stráníkovou (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1 rok (od 01.06.2019 do 31.05.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  31.07.2019

 

 

515/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství pro pana Miroslava Vejmana, bytem xx za účelem pořádání akce – 3. setkání amerických dodávek na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 31.08.2019 v době od 12:00 hod do 15:00 hod. v místě dle žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

516/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 18 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agro Brteč spol. s r.o., IČ 25252658, kterým se doplňuje do smlouvy část pozemku parc. č. 134/2 o výměře 1 244 m2 v k.ú. Brteč. Roční pachtovné bude činit 11 696 Kč + základní sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

517/19

Rada města schvaluje

užívání pozemků p. č. 3474, 5049/1, 3353, 3355, 3356, 5049/4, 3366, 5048, 3387, 5047/2 a 3461 v k.ú. Vysoké Mýto sportovním klubem Donocykl Vysoké Mýto za účelem konání závodů horských kol dne 01.09.2019 za podmínky, že nedojde k poškození pozemků, porostů na nich rostoucích, komunikací a po skončení akce budou pozemky uklizené a uvedené do původního stavu. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Pořadatel akce zajistí, aby obyvatelé bydlící v sousedství trasy závodu byli o této akci s dostatečným předstihem přiměřeným způsobem informováni. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

518/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018718/VB/1, Vysoké Mýto, Vanice, parcela 56 - nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s.; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 433 v k.ú. Vanice. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.08.2019

 

 

519/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.07.2019

 

 

520/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Regionálním muzeem Vysoké Mýto, IČ 372331 na východní straně nám. Přemysla Otakara II. za účelem umístění venkovní panelové výstavy s názvem „Než přišla svoboda“ v termínu od 01.11.2019 do 19.11.2019. Na den 17.11.2019 budou panely přemístěny na severní stranu náměstí. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

521/19

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Petra Moriho na členství ve výchovně vzdělávací komisi rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

522/19

Rada města jmenuje

pana Petra Hoška členem výchovně vzdělávací komise rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

523/19

Rada města schvaluje

vyplacení odměny řediteli společnosti Technické služby Vysoké Mýto za rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned