Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 13 ze dne 19. 06. 2019

25.06.19

Souhrn usnesení č. 13/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 19. 6. 2019

 

 

467/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 6. 2019

 

468/19

Rada města schvaluje

přidělení bytu č.103 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Fialovou Růženu, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30. 6. 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

469/19

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 15 v DPS Komenského 124 pro pana Jiřího Horáka, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 30. 6. 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

470/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č. 7-2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

471/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 782 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou ½ roku (od 01.07.2019 do 31.12.2019).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

 

472/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou 1 rok (od 01.04.2019 do 31.3.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

473/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p.756 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě s Dětským centrem Veská, IČ: 00190543, na dobu určitou 1 rok (od 01.06.2019 do 31.05.2020).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

474/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 794 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Michalcovou (nar. xx), trvale xx,  na dobu určitou do 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

 

475/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 779 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vrátilem Miroslavem (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou do 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

476/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Čočovou Prisku (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši  18.581,-Kč v 10 měsíčních splátkách: 9x 2.000,-Kč a 1x 581,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.06.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

477/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s Čočovou Priskou (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou do 30.09.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  30.06.2019

 

478/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 306 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a Speciální základní školou a praktickou školou Vysoké Mýto, IČ 70851867, kterým se mění splatnost čtvrtletních splátek nájemného na termíny 28.02., 31.05., 31.08. a 30.11. příslušného kalendářního roku a kterým se doplňují do smlouvy povinnosti týkající se zabezpečení veškerých příslušnými předpisy stanovených revizí a technických prohlídek nemovitostí na vlastní náklady nájemce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

479/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 378/19 ze dne 22.5.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

480/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se prodlužuje nájemní vztah do 30.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

481/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4666/146 o výměře 8 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s manželi Miroslavem a Ivanou Novákovými, oba trvale bytem xx za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Roční nájemné bude činit 270 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

   

 

482/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4890/18 o výměře 10 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s manželi Pavolom a Kristínou Petíkovými, oba trvale bytem xx za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Roční nájemné bude činit 338 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

483/19

Rada města schvaluje

záměr prodat movité věci - části technologického souboru bývalé fermentační stanice ve Vysokém Mýtě, a to za ceny dle přiloženého Znaleckého posudku č. 3461-41/19 ze dne 03.04.2019, případně vyšší. K cenám bude připočtena DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

484/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.438.500 Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

485/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/407 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Mgr. Bohumíru Šrautovi (nar. Xx), trvale bytem xx a Lence Šrautové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.438.500 Kč. Cena je včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

486/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 82-39/2019 označený jako parc. č. 757/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 757 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú.  Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

487/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 82-39/2019 označeného jako parc. č. 757/2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Svařeň manželům Milanu (nar. xx) a Zdeně (nar. xx) Bandurčinovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

488/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4305-108/2019 označený jako parc. č. 5154/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 31 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 5154 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

489/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4305-108/2019 označeného jako parc. č. 5154/2 ostatní plocha – jiná plocha k.ú. Vysoké Mýto pánům Stanislavu Hejdukovi (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) a Lukáši Hejdukovi (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½), za celkovou kupní cenu ve výši 5.150 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 18.09.2019

 

 

490/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12- 2017161/VB/A,  Vysoké Mýto, Střibříkova, p.č. 417 Beneš – knn  mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4788 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2019

 

491/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-2017912/VB/1 „Vysoké Mýto – Brteč 41 – knn“ spočívající ve změně trasy kabelu (zkrácení trasy), úpravě rozsahu věcného břemene a souvisejícího vyčíslení náhrady za zřízení věcného břemene. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit částku 6.060 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.07.2019

 

492/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 4666/406 a 4666/405 v k.ú. Vysoké Mýto se společností Agile spol. s r.o., IČ 15030741 za účelem uskladnění stavebního materiálu od 19.06.2019 do 07.07.2019. Nájemné bude činit 10 000 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

493/19

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysokým Mýtem, za I. pololetí roku 2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

494/19

Rada města bere na vědomí

Zápis o průběhu konkursního řízení a jeho výsledek na funkci ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace.

           

495/19

Rada města jmenuje

paní Mgr. Janu Vavřinovou do funkce ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 8. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

496/19

Rada města prodlužuje plnění uloženého úkolu

č. 48/19 z jednání RM ze dne 23.1. 2019 do 18.9.2019.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 18.9. 2019

 

 

497/19

Rada města bere na vědomí

rozdělení hodin pronájmu bazénu ve Vysokém Mýtě plaveckým školám dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí KPB

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

498/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

předložený program jednání valné hromady.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                     

499/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

analýzu nájemního vztahu mezi Městem Vysoké Mýto a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., jehož předmětem je pronájem kotelny Husova.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                     

500/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. konané dne 20.5.2019

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                         

501/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2018.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                         

 

502/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2018 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek za rok 2018 - ztráta bude hrazena z nerozděleného zisku minulých let.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

503/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2018 dle návrhu dozorčí rady.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                         

 

504/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

zprávu o vztazích podle §82 zákona o obchodních korporacích dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

505/19

Valná hromada společnosti pověřuje jednatelku Městského bytového podniku Vysoké Mýto k projednání vhodného řešení nájemního vztahu kotelny Husova s majitelem objektu, městem Vysokým Mýtem.

 

Zodpovídá: jednatelka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.

Termín: 31. 12. 2019