Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 11 ze dne 22.05.2019

28.05.19

Souhrn usnesení č. 11/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 22. 5. 2019

 

 

 

349/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 5. 2019

 

 

350/19

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2018 ve výši   2 360.851,81 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

351/19

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření na pokrytí ztráty minulých let.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

352/19

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2018.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

353/19

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

354/19

Rada města schvaluje

rozpočtové změny TS č. 2/2019 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 22.5.2019

 

 

355/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města ověřuje

soulad návrhu Regulačního plánu městské památkové zóny Vysokého Mýta s politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č.1, které nabyly účinnosti 7.10.2014 a v souladu s ustanovením § 69 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 12.06.2019

 

 

356/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města rozhoduje

o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, tak jak je uvedeno v odůvodnění Regulačního plánu městské památkové zóny Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 12.06.2019

 

 

357/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města vydává

formou opatření obecné povahy č.1/OSÚ/2019 Regulační plán městské památkové zóny Vysokého Mýta, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení § 17 až § 20 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 12.06.2019

 

 

358/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Druhou zprávu o uplatňování územního plánu Vysokého Mýta 06/2014 až 12/2018

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 12.06.2019

 

 

359/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.2-2019 konaného dne 20.05.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

360/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2018, tj. zisk ve výši 42.380.693,17Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

361/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2018, tj. zisk ve výši 2.716.986,64Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

362/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2018, tj. zisk ve výši 45.097.679,81Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

363/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

364/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

365/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

366/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

367/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2018, a to bez výhrad.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

368/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2018 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

369/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

370/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

371/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.5-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.05.2019

 

 

372/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č.6-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2019

 

 

373/19

Rada města schvaluje

navýšení částky uložené na ČSOB Spořicím účtu pro podnikatele využívaného
k průběžnému zhodnocování volných finančních prostředků města dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.05.2019

 

 

374/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem ERUDIO CZ, z.s., IČ 22903852 za účelem pořádání akce - 9. ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2019 na části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 16.09.2019 – 20.09.2019 v místě dle žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude stanovován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

375/19

Rada města neschvaluje

pronájem nebytových prostor v budově č.p. 179 Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto pro účely provozování restaurace.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

376/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 712 ze dne 27.09.2017 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o., IČ 41193598, kterým se prodlužuje smlouva na pronájem nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy č. 85 v ulici Pražská, která tvoří součást pozemku parc. č. 1274 v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 582 m2 a pozemek – dvůr o výměře 900 m2 na dobu do 30.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

377/19

Rada města schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č. 687 ze dne 31.07.2015 na část pozemku p.č. 4668/2 o výměře 27,5 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto uzavřené s paní Marií Adamcovou, bytem xx, dohodou ke dni 31.05.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

378/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Alenou Janouchovou, nar. xx, bytem xx na část pozemku parc. č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 27,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky. Roční nájemné bude činit 248 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.06.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

379/19

Rada města schvaluje

ukončení Pachtovní smlouvy č. 05 ze dne 29.07.2016 na část pozemku parc.č. 691/1 o výměře 3 500 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta uzavřené s panem Miloslavem Pelinkou, nar. xx, bytem xx dohodou ke dni 31.05.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

380/19

Rada města schvaluje

ukončení nájmu dle Nájemní smlouvy č. 129 ze dne 25.05.1993 na část pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 1 280 m2 uzavřené s panem Františkem Vondráčkem, nar. xx, bytem xx výpovědí. Nájemní vztah skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty 27.08.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

381/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, městské příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace, IČ: 00856878

 

Středisko Místnost Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena celkem v eviden. majetku
0205-92/I 84-D 692 Skříň 1 5 010,00
0205-92/I 84-D 693 Skříňka 1 2 590,00
0205-92/I 84-D 3599 Kancelářský stůl, Alfa komplet 1 3 550,00
0205-92/I 84-D 6316 Přídavná stolová deska J ATP 1 5 124,00
0205-92/I 84-D 694/1 Skříňka SSZ 1 5 370,00
0205-92/I 84-D 699/1 Kontejner KZ 4 1 4 290,00
0205-317 0 3658 lavička 8 32 000,00
0205-179 179 1699 ner.prac.stůl2300/700 1 1 762,00
0205-179 179 1709 el. režon 1400/600 PVM 1 11 933,00
    bez inv.č. police 160 x 30 x 23 1 -

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2019

 

 

382/19

Rada města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedené movité věci, která je pro město Vysoké Mýto nepotřebná, městské příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

Středisko Místnost Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena v eviden. majetku
0205-179 179 1702 ner.pojízdný stůl 1000/600 1 681,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2019

 

 

383/19

Rada města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné a dalších věcí umístěných v bývalé restauraci Městský dům, které nejsou vedeny v evidenci majetku města a které jsou značně opotřebené (např. židle, stoly, regály apod.) příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

Středisko Místnost Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena v eviden. majetku
0205-179 179 1682 plošinový vozík 200/BT-9337 1 810,00
0205-179 179 1691 stolní váhy SDK15+závaží 1 913,00
0205-179 179 1700 ner.konsolová police 1000/200 1 685,00
0205-179 179 1705 stojan 1400/620+police roštová 1 936,00
0205-179 179 1706 ner.konzolová police 1200/200 1 693,00
0205-179 179 1707 ner.prac.stůl 600/600+police 1 1 030,00
0205-179 179 1710 ner.odkládací stůl 800/700 1 986,00
0205-179 179 1711 ner.odkládací stůl 800/700 1 986,00
0205-179 179 1712 ner.dvoudílný dřez 1400/700 1 759,00
    bez inv.č. židle venkovní 24 -

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2019

 

 

384/19

Rada města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedené movité věci, která je pro město Vysoké Mýto nepotřebná, společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s, IČ:  281 17 557.

 

Středisko Místnost Inventární číslo Název majetku Počet kusů Cena v eviden. majetku
0205-179 179 1708 el.výdejní stůl - pojízdný EKG 1 11 533,00

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2019

 

 

385/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňovou Martu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu splatného závazku ve výši 82.062,-Kč z důvodu porušení splácení dluhu dle v minulosti uzavřených splátkových kalendářů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

386/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2018707/SOBS VB/2, VYSOKÉ MÝTO, IVECO - SMYČKA KVN, ROZV. VN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4942/1, 1524/1, 1522/1, 1522/22 a 1522/76 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý bm kabelového vedení uloženého v budoucí Dotčené nemovitosti. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

 

387/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000738/VB/1, Vysoké Mýto, Čapkovská, Město – sloup nn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 2053/4 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4278-1148/2018. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2019

 

 

388/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 57/1 trvalý travní porost o výměře 62 m2 a pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 81-32/2019 označené jako parc. č. 745/3 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 79 m2 a parc. č. 746/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 18 m2, vše v k.ú. Svařeň. Pozemek parc. č. 57/1 a původní pozemky parc. č. 745/1 a 746 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

389/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 57/1 trvalý travní porost a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 81-32/2019 označených jako parc. č. 745/3 ostatní plocha - jiná plocha a parc. č. 746/2 ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Svařeň panu Jindřichu Novákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 14.650 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

390/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 175-22/2019 označené jako díl „e“ o výměře 8 m2, parc. č. 698/20 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 38 m2 a parc. č. 698/22 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 34 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 698/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

391/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 175-22/2019 označených jako díl „e“ o výměře 8 m2, pozemku parc. č. 698/20 ostatní plocha - jiná plocha a parc. č. 698/22 ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Milanu Mikuleckému (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 10.700 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

392/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 175-22/2019 označené jako parc. č. 698/21 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 58 m2, parc. č. 698/23 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 14 m2 a parc. č. 698/24 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 38 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 698/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

393/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 175-22/2019 označených jako parc. č. 698/21 ostatní plocha - jiná plocha, parc. č. 698/23 ostatní plocha - jiná plocha a parc. č. 698/24 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Miloši (nar. xx) a Janě (nar. xx) Stratílkovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 11.800 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

394/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek st. 13 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 167 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 139-10/2019 označený jako parc. č. 263/11 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 75 m2, vše v k.ú. Domoradice. Pozemek st. 13 a původní pozemky parc. č. 35 a 263/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

395/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku st. 13 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 139-10/2019 označeného jako parc. č. 263/11 ostatní plocha – jiná plocha, vše v k.ú. Domoradice, paní Iloně Macákové (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 39.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

396/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 172-27/2019 označené jako parc. č. 732/2 orná půda o výměře 117 m2 a parc. č. 339/6 trvalý travní porost o výměře 21 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemky parc. č. 732 a 339/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú.  Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

397/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 172-27/2019 označených jako parc. č. 732/2 orná půda a parc. č. 339/6 trvalý travní porost, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta Ing. Karlu Hylákovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 7.400 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

398/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství jednotou Orel Vysoké Mýto, Husova 62, 566 01 Vysoké Mýto za účelem pořádání třetího ročníku akce „Noční běh“ na nám. Přemysla Otakara II. a v centru města Vysokého Mýta dne 31.05.2019. Vzhledem k charakteru akce nebude stanovován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

399/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2018 s firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 pro akci „I/35 Vysoké Mýto, úpravy křižovatek SSZ“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 24.05.2019

 

 

400/19

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

pořízení investice dle předloženého návrhu jednatele společnosti.

 

Zodpovídá: jednatel Sportcentrum VM s.r.o.

Termín: ihned