Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení RM č. 2019 - 10 ze dne 7. 5. 2019

13.05.19

Souhrn usnesení č. 10/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 7. 5. 2019

 

333/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 7. 5. 2019

 

 

334/19

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ o.p.s. na projekt „Pojďte si s námi hrát“, ve výši 5.000 Kč, dle předloženého návrhu.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

335/19

Rada města ruší

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Masarykovy sady - revitalizace parku“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

336/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy ulice Gen. Závady ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 05. 2019

 

 

337/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2018 s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 pro akci „Park Otmara Vaňorného – stavební úpravy“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.05.2019

 

 

338/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Revitalizace území Družba: Odbojářská - Větrná“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.05.2019

 

 

339/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-0005743/VB/0037, DÁLNICE D35 OSTROV – V. MÝTO – VNN, VN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností ELEKTROTRANS a.s., IČ 25655558; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 10393 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč, k uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2019

 

 

340/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MB I3505, SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTA V ČR, TRASA I/35 – MÝTNÝ BOD I3505 mezi městem Vysokým Mýtem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupeným na základě plné moci společností INTAR a.s., IČ 25594443; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 10675 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude umístění a provoz kabelu nn přípojky k mýtné bráně č. I3505, elektroměrového rozvaděče a příp. části patky, s právem volného přístupu budoucího oprávněného nebo jím pověřených osob na pozemek za účelem oprav a údržby tohoto kabelu.

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý mb přípojky nn, 1.000 Kč za kus elektroměrového rozvaděče a příp. 2.000 Kč za každý započatý m2 patky mýtné brány umístěné na pozemku parc. č. 10675 v k.ú. Vysoké Mýto. K celkové částce bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.05.2019

 

 

341/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700101620_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Husova“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1191/1,  1191/2,  1194,  1196/1,  4875/4 a 4875/5 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4272-4980/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2019

 

 

342/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 3308/3 trvalý travní porost o výměře 56 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

343/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3308/3 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto panu Ladislavu Petříčkovi (nar. XX), trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 20.100 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

344/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Ferkem Andrejem, bytem XX, na část pozemku parc. č. 1515/2 o výměře 50 m2 v k. ú. Vysoké Mýto za účelem postavení pergoly s posezením. Roční nájemné bude činit 563 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.   

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

345/19

Rada města schvaluje

I. provedení rekonstrukce nebytových prostor v budově č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu na náklady paní Veroniky Kymrové, bytem XX s tím, že podíl města Vysokého Mýta na rekonstrukci bude činit částku 73 883,92 Kč bez DPH. Rekonstrukce výlohy bude řešena samostatnou smlouvou. Po dobu rekonstrukce nebytových prostor nebude účtováno nájemné.

II.  pronájem nebytových prostor o celkové výměře 72 m2 v budově č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II., tvořící součást pozemku p.č. 338 v k.ú. Vysoké Mýto paní Veronice Kymrové, bytem XX, za účelem provozování kavárny. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní vztah započne dnem ukončení rekonstrukce předmětných prostor. Měsíční nájemné bude ve výši 10 000 Kč a bude osvobozeno od DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

346/19

Rada města schvaluje

výpůjčku budovy bez č.p. tvořící součást pozemku p.č. 29 v k.ú. Vysoké Mýto – Choceňská věž příspěvkové organizaci Mikádo - středisko volného času, IČ 72087013 za účelem uskutečnění výstavy prací žáků ve dnech 03.06.2019 – 06.06.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

347/19

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 293 o nájmu části pozemku ze dne 30.07.2004 uzavřené s manželi Otakarem a Marií Andrlovými dohodu ke dni 31.12.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

 

348/19

Rada města bere na vědomí

Rezignace paní Anny Břeňové, Marie Jiskrové a Marie Zrutské na členství v komisi pro občanské záležitosti, rezignace pana Miloslava Štorka a Jana Shejbala z komise stavební a dále opravu jmen na Eva Vostřelová a Mgr. Monika Kosačíková Jetmarová.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned