Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 08 ze dne 10.04.2019

16.04.19

Souhrn usnesení č. 08/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 10. 4. 2019

244/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 10. 4. 2019

 

 

245/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

246/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí

s předloženým návrhem plánu činnosti a rozpočtu v předpokládané ztrátě 335,19 tis. Kč.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

247/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

bere na vědomí předběžnou zprávu o činnosti za rok 2018

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

248/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

možnost prodeje traktoru Valtra N 143D (VIN: YK5N143D0CS149040) a situaci kolem jeho prodeje.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

249/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o činnosti v roce 2019.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

250/19

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

informace jednatele.

 

Zodpovídá: Bohumír Machata

Termín: ihned

 

 

251/19

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru obrazů od Zbyška Siona a Vladimíra Vícha do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: kurátorka Městské galerie

Termín: 30. 4. 2019

 

 

252/19

Rada města schvaluje

návrh na koupi pěti obrazů (Miloslav Pecháček 3x, Věra Vovsová 1x, Josef Kubizňák 1x) za celkovou částku 8 000,- do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupních smluv a převzetím děl.

 

Zodpovídá: kurátorka Městské galerie

Termín: 30. 4. 2019

 

 

253/19

Rada města doporučuje

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatelky Andrianny Oleksandrivny Bodnar, nar.: XX, bytem XX.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

 

 

254/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na motocykl SUZUKI SV 645, s vlastníkem a provozovatelem Mgr. Janem Víchem, bytem XX, na dobu určitou od 15.04.2019 do 30.11.2019

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

 

 

255/19

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro SK Donocykl z.s., Vysoké Mýto, IČO: 26675153 na projekt: „Kujebácký trail Vinice“, ve výši 45.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

256/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Audiohelp z.s., Středisko pro sluchově postižené Ústí nad Orlicí na projekt: „Služby pro osoby se sluchovým postižením ve VM“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

257/19

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

258/19

Rada města

I. jmenuje

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, ve složení:

- Mgr. Helena Mandíková, člen určený zřizovatelem – předseda

- Mgr. Blanka Kysilková, člen určený zřizovatelem

- Mgr. Hana Pochobradská, člen určený ředitelem krajského úřadu

- Mgr. Miroslava Jirečková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství

- Mgr. Eva Burešová, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

- Mgr. Pavel Skokan, školní inspektor České školní inspekce

- Zuzana Zemanová, člen školské rady

 

II. pověřuje

paní Renatu Benešovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise.

 

III. určuje

jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní komise:

- Ing. František Jiraský

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

259/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou CZ.NIC, z. s. p. o., Milešovská 1136/5,  130 00 Praha 3, IČ: 67985726, jejichž předmětem je zapůjčení routerů Turris Omnia v rámci projektu „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence“ (identifikační kód VH20172021022).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

260/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy PARIO, s. r. o., IČ: 25288555, Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.226.032,66 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

261/19

Rada města

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PARIO, s. r. o., IČ: 25288555, Denisovo náměstí 791/1a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, jako dodavatelem akce: „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“, za nabídkovou cenu 2.226.032,66 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 14. 06. 2019

 

 

262/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto – 2. etapa“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ECO LED SOL s.r.o., IČ: 29146411, Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, za nabídkovou cenu 3.667.499,10 Kč vč. DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

263/19

Rada města

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ECO LED SOL s.r.o., IČ: 29146411, Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, jako dodavatelem akce: „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto – 2. etapa“, za nabídkovou cenu 3.667.499,10 Kč vč. DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2019

 

 

264/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Demolice objektů sklad CO parc. č. 1986 a budova skladu infekčního oddělení parc. č. 1985/2, k. ú. Vysoké Mýto“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy PENNANT PART s.r.o., IČ: 04334426, Lidická 700/19, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 990.433,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

265/19

Rada města

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PENNANT PART s.r.o., IČ: 04334426, Lidická 700/19, 602 00 Brno, jako dodavatelem akce: „Demolice objektů sklad CO parc. č. 1986 a budova skladu infekčního oddělení parc. č. 1985/2, k. ú. Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 990.433,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 04. 2019

 

 

266/19

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené dne 31.12.2008 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, IČ 71207856, kterým se vyjímá ze smlouvy pozemek parc. č. 1985/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 a pozemek parc. č. 1986 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto s účinností od 01.06.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

267/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se panem Janem Stráníkem, IČ 49315137 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti:

                                                   

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
Domoradice 284/3 107 Ostatní plocha  
Svařeň 303/4 7 Trvalý travní porost část (plocha A) dle zveř. záměru, usnesení RM 174/19
Svařeň 306 5 Trvalý travní porost část (plocha B) dle zveř. záměru, usnesení RM 174/19
Svařeň 317 460 Trvalý travní porost část (plocha C) dle zveř. záměru, usnesení RM 174/19
Svařeň 339/2 10 Ostatní plocha  
Svařeň 348/2 3 Ostatní plocha část (plocha D) dle zveř. záměru, usnesení RM 174/19
Svařeň 781 267 Ostatní komunikace část (plocha E) dle zveř. záměru, usnesení RM 174/19
Svařeň 782 163 Ostatní komunikace část (plocha F) dle zveř. záměru, usnesení RM 174/19

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 334 Kč. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

268/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Českou společností AIDS pomoc, z.s., IČ 00409367 za účelem umístění sanitního vozu pro bezplatné anonymní testování na jižní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 14.05.2019 a 18.09.2019 od 15:30 hodin do 18:30 hodin na ploše 5 m2. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

269/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce s Technickými službami Vysoké Mýto, IČ 70888671 na pozemek p.č. 1414/1 – zahrada o výměře 423 m2 a pozemek p.č. 1414/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného, o výměře 149 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro potřeby činnosti TS. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

270/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

271/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

272/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.438.500,- Kč včetně DPH, v předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

273/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 140-20/2019 označený jako parc. č. 116/11 trvalý travní porost o výměře 54 m2 v k.ú. Brteč. Původní pozemek parc. č. 116/7 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Brteč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

Rada města doporučuje

274/19

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 140-20/2019 označeného jako parc. č. 116/11 trvalý travní porost v k.ú. Brteč manželům Josefu (nar. XX) a Marii (nar. XX) Klofandovým, oba trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 8.600 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

275/19

Rada města zrušuje

usnesení č. 238/19 ze dne 27.03.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

276/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 47/19 ze dne 27.03.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

277/19

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Ferkovi Andrejovi (nar. XX) trvale bytem XX a Sedlákové Nikole (nar. XX), trvale bytem XX.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2019, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

278/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Kryčem Michalem (nar. XX) na dobu určitou ½ roku, tedy od 01.02.2019 do 31.07.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

279/19

Rada města schvaluje

Schválení kupní smlouvy na dopravní automobil pro SDH Vysoké Mýto – Lhůta v částce 943 984 Kč včetně DPH. Smlouva je uzavřena mezi Městem Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01, IČ: 00279773 jako kupující  a na straně druhé  MotoTrade VM, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498 jako prodávající.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned