Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 07 ze dne 27.03.2019

01.04.19

Souhrn usnesení č. 07/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 27.03.2019

 

213/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27.03.2019

 

 

214/19

Rada města schvaluje

dodatek k Pravidlům pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje v předloženém návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková

Termín: 1. 4. 2019

 

 

215/19

Rada města schvaluje

záměr a způsob financování akce  Úpravy  pláště budovy, včetně zateplení a úprav lodžií fasádním systémem NOVABRIK  domu č. p. 753  -756  ul.  U   Potoka,   Vysoké   Mýto Společenstvím vlastníků v domě čp. 753-756 ul. U Potoka Vysoké Mýto, IČ 25999923 dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 01.04.2019

 

 

216/19

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 127 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Turnovce Vladimíra, nar. XX, bytem XX, na 3 měsíce do 30.6.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

217/19

Rada města schvaluje  přidělení bytu č. 131   v DPS Litomyšlská 50 pro paní Spilkovou Alenu, nar. XX, bytem XX, na 3 roky do 30.4.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

218/19

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/19/20512 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

219/19

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/19/20617 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

220/19

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy AŽD Praha s.r.o., IČ: 48029483, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, za nabídkovou cenu 5.651.091,91 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

221/19

Rada města

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou AŽD Praha s.r.o., IČ: 48029483, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, jako dodavatelem akce: „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“, za nabídkovou cenu 5.651.091,91 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 04. 2019

 

 

222/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17.12.2018 akce „M-klub – sociální zařízení účinkujících“ se zhotovitelem díla Ing. Martin Zerzán, Palackého 517, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 88198090 pro akci „M-klub – sociální zařízení účinkujících“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10.04.2019

 

 

223/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Masarykovy sady - revitalizace parku“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10. 04. 2019

 

 

224/19

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       STAVITELSTVÍ - TRUNEC s. r. o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27528545

-       DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818

-       Ing. Martin Zerzán, Palackého 517, Vysoké Mýto, 566 01, IČO: 88198090

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15029956

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 28791193

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Masarykovy sady - revitalizace parku“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10.04.2019

 

 

225/19

Rada města bere na vědomí

vzdání se Mgr. Heleny Kejzlarové a Ing. Pavla Vacka funkce člena školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, jmenovaného za zřizovatele.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

226/19

Rada města odvolává

MUDr. Jiřinu Šafrovou z funkce členky školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, jmenované za zřizovatele.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

227/19

Rada města jmenuje

I. členkou školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, paní Renatu Benešovou,

II. členy školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, Mgr. Jaroslava Korbela a paní Renatu Benešovou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

228/19

Rada města souhlasí

s užitím znaku města Vysokého Mýta ve výroční zprávě ústavu Laxus z. ú., IČO 62695487, za rok 2018.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 15. 4. 2019

 

 

229/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě plné moci společností ZLINPROJEKT a.s., IČ 04084063, se sídlem Zlín-Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 763 02; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4850/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s označením 16010-047635_RVDSL1921_C_E_VMYT195-VMYT1HR_MET. Vlastník pozemku touto smlouvou zřídí služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.400 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2019                                                                                                    

 

 

230/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-2018180/VB/01 „Vysoké Mýto, Sárovec, parc. č. 4177/17 – knn“ spočívající v rozšíření rozsahu věcného břemene a souvisejícího dodatečného vyčíslení náhrady za zřízení věcného břemene za uložení zemnící pásky v samostatném výkopu o délce 20 m. Jednorázová náhrada za zřízení uvedeného věcného břemene se zvýší o částku 4.000 Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve stanovené výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2019

 

 

231/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016792/VB/1, Vysoké Mýto, Pražská, 86, Novák – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4808/5 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4244-757/2018. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2019

 

 

232/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci:

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  Poznámka
Brteč 190 21771 orná půda  
Brteč 451 (1/2) 269 (1/2) orná půda  
Brteč  134/2 3106 orná půda část (plocha A1) dle zveřejněného záměru
Brteč 202/7 2061 orná půda část (plocha B1) dle zveřejněného záměru
Brteč 210 1067 orná půda část (plocha C1) dle zveřejněného záměru
Lhůta u Vysokého Mýta 756/1 312 ostat.pl. část (plocha D1) dle zveřejněného záměru
Svařeň 812 852 ostatní plocha část (plocha E1) dle zveřejněného záměru
Svařeň 232/10 622 orná půda  
Svařeň 232/13 933 orná půda  
Svařeň 232/3 2875 orná půda  
Svařeň 479/4 784 orná půda  
Svařeň 479/5 431 orná půda  
Svařeň 501/7 131 orná půda  
Svařeň 501/8 221 orná půda  
Svařeň 770 550 orná půda  
Svařeň 774 1558 orná půda  
Svařeň 779/1 35 orná půda část (plocha F1) dle zveřejněného záměru
Svařeň 780 939 orná půda  
Svařeň 791 43 orná půda  
Svařeň 807/1 137 ostatní plocha část (plocha G1) dle zveřejněného záměru
Vanice 296 484 orná půda část (plocha H1) dle zveřejněného záměru
Vanice 329 50 orná půda  
Vraclav 2281 5721 orná půda část (plocha I1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10063 237 ostatní pl.   část (plocha J1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10085 (1/2) 2582 (1/2) orná půda  
Vysoké Mýto 10113 971 ostatní pl.   část (plocha K1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10224 (1/2) 8133 (1/2) orná půda 1/2 plochy L1 dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10002/3 26029 orná půda část (plocha M1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10016 (1/2) 2940 (1/2) orná půda  
Vysoké Mýto 10021 4215 ostat.pl. část (plocha N1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10024 4776 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10083 1468 ostat.pl. část (plocha O1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10102 5335 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10123 2219 ostat.pl. část (plocha P1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10145 901 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10158 2183 ostat.pl. část (plocha Q1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10201 6251 ostat.pl.  část (plocha R1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10238 4236 orná půda část (plocha S1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10239 7605 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10287 253 ostat.pl. část (plocha T1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10296 6957 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10302 7190 ostat.pl. část (plocha U1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10355 247 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10377 1441 orná půda část (plocha V1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10390 2019 ostat.pl. část (plocha W1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10393 8027 ostat.pl. část (plocha X1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10406 727 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10422 1857 ostat.pl. část (plocha Y1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10455 760 ostat.pl. část (plocha Z1) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 10675 738 ostat.pl. část (plocha A2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 2818/2 978 orná půda  
Vysoké Mýto 2818/4 1180 orná půda  
Vysoké Mýto 4672/4 5244 orná půda část (plocha B2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4772/10 464 orná půda  
Vysoké Mýto 4772/5 1260 orná půda  
Vysoké Mýto 4782/15 2526 orná půda  
Vysoké Mýto 4782/17 4786 orná půda část (plocha C2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4782/6 1326 orná půda  
Vysoké Mýto 4963/1 130 ostat.pl. část (plocha D2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto 4970 1047 orná půda  
Vysoké Mýto 2829 9285 trv. travní porost část (plocha E2) dle zveřejněného záměru
Vysoké Mýto  4910/1 438 ostatní plocha část (plocha F2) dle zveřejněného záměru
Zámrsk 780/2 369 orná půda část (plocha G2) dle zveřejněného záměru

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Brteč, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto a na listu vlastnictví č. 670 pro katastrální území Zámrsk u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

233/19

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 114 o celkové výměře 13,30 m2 v prvním nadzemním podlaží v budově č.p. 116 v ulici Gen. Závady, tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, IČ 41197518 za účelem provozu klientského pracoviště VZP ČR. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 040 Kč. Tato částka obsahuje aktuální sazbu DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

234/19

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 72 m2 v budově č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II., tvořící součást pozemku p.č. 338 v k.ú. Vysoké Mýto paní Veronice Kymrové, Škrétova 31, 566 01 Vysoké Mýto, za účelem provozování kavárny. Po předložení projektové dokumentace na zamýšlené úpravy předmětného nebytového prostoru od žadatelky, bude v radě města projednán rozsah podílu města Vysokého Mýta na těchto úpravách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

235/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností Agro Brteč spol. s r.o., IČ 25252658 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti:                                                     

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2

 Poznámka

 

Brteč st. 33 zastavěná plocha a nádvoří 9  
Brteč 71/1 trvalý travní porost 610 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 60/19
Brteč 96 orná půda 1057  
Brteč 117/1 orná půda 5573  
Brteč 130 orná půda 1812  
Brteč 131 orná půda 2790  
Brteč 132 orná půda 1370  
Brteč 133 orná půda 772  
Brteč 134/1 orná půda 7581  
Brteč 202/7 orná půda 2230 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 60/19
Brteč 209/2 orná půda 432  
Brteč 210 orná půda 2275 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 60/19
Brteč 217/26 orná půda 28  
Brteč 217/27 orná půda 158  
Brteč 277/11 orná půda 3  
Brteč 292 trvalý travní porost 56  
Brteč 298/4 orná půda 1384  
Brteč 303 orná půda 130  
Brteč 324 orná půda 88  
Brteč 457/2 orná půda 1079  
Brteč 458 orná půda 360  
Brteč 486 ostatní plocha 518 část (plocha D) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 60/19
Brteč 487/4 ostatní plocha 22  
Brteč 488/2 ostatní plocha 847  
Brteč 488/3 ostatní plocha 96  
Brteč 490/2 trvalý travní porost 1682  
    Celkem 32962  
         
Lhůta u V. Mýta 728 orná půda 183 část (plocha E) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 60/19
Lhůta u V. Mýta 729 orná půda 317  
Lhůta u V. Mýta 773 orná půda 73  
    Celkem 573  
         
Svařeň 775 orná půda 198  
Svařeň 797 orná půda 198  
    Celkem 396  
         
Vanice 85 zahrada 234 část (plocha F) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 60/19
Vanice 86 orná půda 345  
Vanice 299/2 orná půda 431  
Vanice 459 trvalý travní porost 682  
    Celkem 1692  

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 11 306 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

236/19

Rada města schvaluje

umístění restaurační předzahrádky před provozovnou Čískejk (bývalá LYRA), Litomyšlská čp. 71, na části pozemku parc. č. 4819/1 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu a provedení dle žádosti a návrhu odsouhlaseného architektem města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

237/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099 na část pozemku parc. č. 10108 o výměře 866 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem skladování inertního materiálu a část pozemku parc. č.  4895/6 o výměře 50 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem parkování vozidel pro klienty VAK. Roční nájemné bude činit 47 050 Kč + aktuální sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Ke dni uzavření nové nájemní smlouvy bude ukončena původní nájemní smlouva č. 340.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

238/19

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 3 v čp. 804 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manželů Zdeňka a Aleny Čápových na pana Tomáše Voleského, trvale bytem XX.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

239/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. c) tohoto usnesení mění na:

c) 804/3  59/1000 Tomáš Voleský bytem XX  541.456,-

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

240/19

Rada města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto na financování akce „Pálení čarodějnic“, konané na hasičském stadionu na Drábech, v celkové výši 38 500 Kč. Z této částky je 23 500 Kč určeno na pokrytí nákladů z roku 2018 a 15 000 Kč na rok 2019.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

241/19

Rada města schvaluje

Uzavření Smlouvy o dílo s p. Radkem Štěpánem, bytem XX, IČ: 87809974 na období duben – prosinec 2019 za konečnou cenu díla 149 000 Kč. Předmětem smlouvy je:

-       výroba filmových reportáží o činnosti města Vysokého Mýta a o kulturních, sportovních, společenských a dalších akcích a aktivitách ve městě,

-       výroba krátkých filmových reportáží podle aktuálnosti témat.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 1. 4. 2019

 

 

242/19

Rada města schvaluje

návrh na poptávku architektonické studie městské smuteční síně ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10. 04. 2019

 

 

243/19

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Projektil architekti, IČ: 27118436, Malátova 13, 150 00 Praha 5

-       Atelier 6, IČ: 26163535, Rokycanova 30,130 00 Praha 3

-       Atelier Štěpán, IČ: 46135731, Kremličkova 6a, Brno - Řečkovice 621 00

-       Archisluzba.cz, IČ: 72450151, Kvapilova 3, 616 00 Brno,

-       Archiko, IČ: 70165807, Husova 1848, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí

kteří budou vyzvání k odevzdání architektonické studie městské smuteční síně ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10.04.2019