Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 04 ze dne 13.02.2019

18.02.19

Souhrn usnesení č. 04/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 13.02.2019

 

 

68/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13.02.2019

 

 

69/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR – DT 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací pro realizaci projektu „Vysoké Mýto – obnova místních komunikací.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2019

 

     

70/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, od společnosti dm drogerie markt s.r.o., ve výši 85.000,- Kč, na nákup vybavení do venkovní učebny.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                

     

         

71/19

Rada města schvaluje

změnu účelu příspěvku na investici pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

72/19

Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Mgr. Marie Lněničková

Termín: 28. 2. 2019

 

 

73/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vysoké Mýto:

Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
4014/16 orná půda 873 část (plocha A) dle zveřejněného záměru
4014/17 orná půda 3894  
4014/22 orná půda 5787 část (plocha B) dle zveřejněného záměru
4014/23 orná půda 2695 část (plocha C) dle zveřejněného záměru
4019/3 orná půda 7333 část (plocha D) dle zveřejněného záměru
4111/6 orná půda 2131 část (plocha E) dle zveřejněného záměru
5100/2 ostatní plocha 43 část (plocha F) dle zveřejněného záměru
5100/4 ostatní plocha 19 část (plocha G) dle zveřejněného záměru
5103/14 ostatní plocha 368 část (plocha H) dle zveřejněného záměru
5105 ostatní plocha 24 část (plocha I) dle zveřejněného záměru
5113/1 ostatní plocha 29 část (plocha J) dle zveřejněného záměru

 

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

74/19

Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1198/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.

Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

75/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout budovu bez čísla popisného stojící na pozemku p.č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.

Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

76/19

Rada města schvaluje

uzavření pojistné smlouvy č. 8070915815 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 14.02.2019

 

 

77/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 344-11473/2017 označené jako parc. č. 406/5 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 689 m2,  parc. č. 408/25 orná půda o výměře 362 m2 a parc. č. 408/26 orná půda o výměře 139 m2, vše v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta. Původní pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 326 pro k.ú. Slatina u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

78/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 344-11473/2017 označených jako parc. č. 406/5 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 689 m2,  parc. č. 408/25 orná půda o výměře 362 m2 a parc. č. 408/26 orná půda o výměře 139 m2, vše v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta společnosti Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, za celkovou kupní cenu ve výši 25.680 Kč. Dodání pozemků je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

79/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 4643/59, 4643/61, 4644/148, 4644/236, 4644/238, 4644/239, 4644/241, 4644/252 a 4644/253, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od pana Martina Horského, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 340.975 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

80/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

81/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

82/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.438.500,- Kč včetně DPH, v předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

83/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 183/18 ze dne 12.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

84/19

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 1.150.000,- Kč. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 5033 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Bytovou jednotku bude doporučeno zastupitelstvu města převést do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

85/19

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 ulice Husova ve Vysokém Mýtě s Bykarem Deziderem (nar. xx) trvale bytem xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

86/19

Rada města souhlasí

s přidělením místnosti č. 27 na ubytovně v ulici Čapkovská 171 ve Vysokém Mýtě pro paní Evu Giňovou, nar. xx, bytem xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

87/19

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Pavla Krejsy, člena komise sportovní.

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned