Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 02 ze dne 23.1.2019

28.01.19

Souhrn usnesení č. 02/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 23.01.2019

 

 

18/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23.01.2019

 

 

19/19

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého města Vysokého Mýta na rok 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 23.01.2019

 

 

20/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.11-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 23.01.2019 

 

                                                                                                     

21/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.1-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.01.2019

 

 

22/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 02. 2019

 

 

23/19

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Pardubického kraje „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 – Podprogram 3“ pro realizaci projektu „Obnova oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto – II. etapa.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2019

 

 

24/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 781 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Miroslavem Posltem, (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

25/19

Rada města souhlasí

s neobsazováním uvolněného bytu č. 1 v č.p. 273 na nám. Vaňorného, v budově ZŠ Javornického, novými nájemci a ponecháním tohoto bytu pro potřeby školy ZŠ Javornického.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

26/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 ulice V Břízkách ve Vysokém Mýtě s Markem Puškou (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou do 31.12.2019. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

27/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Michaela Bise (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  59.738,-Kč v 18 měsíčních splátkách: 17x 3.400Kč a 1x 1938Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 28.02.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

28/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 ulice Husova ve Vysokém Mýtě s Bykarem Deziderem (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.01.2019. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

29/19

I. Rada města zrušuje

usnesení č. 853/18 ze dne 19.12.2018

 

II. Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s Vladimírem Slavíkem, IČ 44473192 na pozemkové parcely č. 407/15 a č. 407/16 orná půda v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta o celkové výměře 8 060 m2 a níže uvedené pozemkové parcely v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti:                                                    

Parcela číslo Výměra k pachtu v m2  
10472 548  
10486 154  
10487 112  
10488 1409  
10495 4819  
10501 245 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 740/18  
10536 1357  
10540 1916  
10561 200 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 740/18  
10563 1201  
10624 210 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 740/18  
10640 1692  
Celkem 13863  

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se tím, že jej lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 7 515 Kč + DPH v zákonné výši. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

30/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru vypůjčit pozemek parc. č. 4729/2 o výměře 222 m2 v k.ú. Vysoké Mýto pro potřeby zahrádkářského svazu.

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

31/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Kornelii (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  63.869,-Kč v 43 měsíčních splátkách: 42x 1.500Kč a 1x 869Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 28.02.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitelka MěBP

Termín:  20.02.2019

 

 

32/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 628 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, kterým se doplňují do smlouvy povinnosti týkající se zabezpečení veškerých pravidelných a příslušnými předpisy stanovených revizí a technických prohlídek nemovitostí na vlastní náklady nájemce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

33/19

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 72 m2 v budově č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II., tvořící součást pozemku p.č. 338 v k.ú. Vysoké Mýto paní Michaele Dvořákové, IČ 02976587 za účelem provozování cestovní agentury Invia, a.s. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 8 000 Kč a bude osvobozeno od DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

34/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015929/VB/1, Vysoké Mýto, Vraclavská 5193/1, Fasner, kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1982/1, 4882, 4883/2 a 4883/3 v k.ú. Vysoké Mýto, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4243-709/2018. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 28.02.2019

 

 

35/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I.bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4909/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

II.uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HUO/7935/2018-HUOM za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 4909/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

36/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 123/18 ze dne 19.09.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

37/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1166/16 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

38/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků parc. č. 1275/1 a 1275/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

39/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města doplňuje usnesení č. 120/18 ze dne 19.09.2018 tak, že na konec usnesení bude doplněn text: „Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, a to následovně:

1. splátka ve výši 12.100,- Kč splatná při podpisu smlouvy
2. splátka ve výši 12.100,- Kč splatná do 31.01.2020.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

40/19

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 88/3 vymezenou v budově Vysoké Mýto-Město, čp. 87, 88, 89, byt. dům na parcele 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347/1 zahrada, s podílem 428/10000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 1.450.000,- Kč. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 6576 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Bytovou jednotku bude doporučeno zastupitelstvu města převést do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

41/19

Rada města souhlasí

s event. prodejem současně všech tří pozemků, tj. pozemku parc. č. 4571/16, 4571/22 a části pozemku parc. č. 5123/1 (cca 3000 m2), vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za kupní cenu, při současném prodeji všech tří pozemků, ve výši 1.000 Kč/m2. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

 

42/19

Rada města souhlasí

s navrženou výší kupních cen u dlouhodobě užívaných a zaplocených pozemků.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2019

 

 

43/19

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského vlastníku pozemku za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019 ve výši 9,- Kč/m2/rok což činí celkem 14.166,- Kč. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

44/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2018. 

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 10. 2. 2019

 

 

45/19                                                                                                                    

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje volební (sčítací) komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2018 ve složení: Bc. Iveta Petrová, JUDr. Libor Poláček a Mgr. Marie Lněničková.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 10. 2. 2019

 

 

46/19

Rada města stanovuje

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2018 v kategorii  1 - 8 ve výši 3 000 Kč.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 7. 3. 2019

 

 

47/19                                                                                                       

Rada města schvaluje

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2018 v kategorii 1 – 8 ve výši 3 000 Kč.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 7. 3. 2019

 

 

48/19

Rada města ukládá

tajemníkovi úřadu připravit návrh aktualizace Statutu výročních cen města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 28.6. 2019

 

 

49/19

Rada města souhlasí

s podporou projektu firmy Iveco Czech republic, a.s. zaměřeného na zajištění kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny prostřednictvím Czechinvestu.

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned

 

 

50/19

Rada města jmenuje

členku komise sociálně zdravotní následovně:

Mgr. Monika Kosačíková – Jetmarová

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned

 

 

51/19

Rada města jmenuje

členy komise pro regeneraci památek následovně:

Bc. Ondřej Halama

Mgr. Jaroslav Korbel

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned

 

 

52/19

Rada města jmenuje

členku komise výchovně vzdělávací následovně:

Mgr. Hana Štindlová

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned