Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2019 - 01 ze dne 9.1.2019

14.01.19

Souhrn usnesení č. 01/2019 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 09.01.2019

 

1/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 09.01.2019

 

2/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 21.756 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

3/19

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 4.750 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

4/19

Rada města

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Mgr. art. Martinem Lukáčem, Lachova 26, 851 03 Bratislava, IČ 40771237 na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení akce „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“ dle předloženého znění.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

5/19

Rada města ruší

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 286/18 ze dne 29.05.2018

 

6/19

Rada města schvaluje

komisi pro vyhodnocování žádostí z Fondu památkové péče města Vysokého Mýta (individuální dotace) ve složení:

Ing. Martin Krejza – místostarosta, Ing. arch. Jakub Chobotský - architekt města, Bc. Ondřej Halama - vedoucí ORM, Ing. Luboš Karmín - vedoucí OSÚÚP, Jana Sommrová - referent OSÚÚP – památková péče.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

7/19

Rada města odkládá

rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v bývalé restauraci Městský dům do konce února 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

8/19

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 127 o nájmu pozemků ze dne 01.11.2004 uzavřené s panem Ing. Jiřím Zedníčkem, IČ 49313835 dohodou ke dni 31.01.2019

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

9/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s panem Ing. Jiřím Zedníčkem, IČ 75098385 na níže uvedené pozemkové parcely o celkové výměře 28 544 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti:

Parcela číslo Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
10170 3 169 ostatní plocha část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10243 18 950 orná půda část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10679 4 998 orná půda část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10197 57 ostatní plocha část (plocha D) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10302 531 ostatní plocha část (plocha E) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10672 4 ostatní plocha část (plocha F) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10276 774 ostatní plocha část (plocha G) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18
10656 61 ostatní plocha část (plocha H) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 854/18

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude činit 11 287 Kč za pachtovní rok + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

10/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4258-146/2018 označený jako parc. č. 5050/12  ostatní plocha – jiná plocha o výměře 24 m2 v  obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 5050/4 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

11/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4258-146/2018 označeného jako parc. č. 5050/12  ostatní plocha – jiná plocha v  obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Zdeňku (nar. xx) a Simoně (nar. xx) Kopeckým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

12/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, spolku Triangl Vysoké Mýto, z.s., IČ: 26588463.

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
457 baterie do videokamery Panason 1
461 baterie do videokamery 1
4627 Videorekorder 1
56 videokamera 1

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2019

 

13/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 10 m2 v budově č.p. 92, ul. B. Smetany, Vysoké Mýto s Ing. Miroslavem Řehákem, IČ 62039253 na dobu určitou od 10.01.2019 do 31.01.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 1 750 Kč měsíčně + základní sazba DPH, celkem tedy za dobu nájmu 1 242 Kč + základní sazba DPH. Nájemné bude uhrazeno na základě daňového dokladu do 30.01.2019. Úhrada za bezesmluvní užívání nebytových prostor od 01.01.2019 do 09.01.2019 ve výši 435 Kč + základní sazba DPH bude provedena na základě daňového dokladu do 30.01.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

14/19

Rada města jmenuje

Bc. Ivetu Petrovou, nar. xx, do funkce vedoucího odboru kanceláře starosty na dobu určitou s termínem nástupu 11.02.2019 a se zkušební dobou 6 měsíců.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

15/19

Rada města schvaluje

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2019 v hodnotě 5.000,- Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Choceň a dále organizacím Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ 281 17 557, Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 a Naděje, IČ 00570931, které zajišťují dopravu seniorů v našem městě.

 

Zodpovídá: zástupce vedoucí OKS

Termín: ihned

 

16/19

Rada města jmenuje

členy komise pro občanské záležitosti následovně:

Anna Břeňová

Jarmila Drábková

Drahoslava Fikejzová

Marie Horáková

Jana Jiroutová

Marie Jiskrová

Alena Korálová

Blanka Lacmanová

Jaroslava Lipavská

František Paulus

Hana Pokorná

Jarmila Popieluchová

Marie Švadlenová

Marcela Vaňásková

Eva Vrátilová

Ivana Zemková

Marie Zrutská

Marie Korbelová

Mgr. Monika Kosačíková

Mgr. Marie Severová

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned

 

17/19

Rada města bere na vědomí

odpověď na dopis předsedy osadního výboru Knířov.

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned